Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 21:1-45

21  Iintloko zooyise babaLevi zasondela kuEleyazare+ umbingeleli nakuYoshuwa+ unyana kaNun neentloko zooyise bezizwe zoonyana bakaSirayeli,  kwaye zathetha kubo eShilo+ kwilizwe lamaKanan, zathi: “UYehova ngoMoses wayalela ukuba sinikwe izixeko ukuze sihlale kuzo, kunye namadlelo azo ezilwanyana zethu zasekhaya.”+  Ngoko oonyana bakaSirayeli babanika abaLevi,+ ngokomyalelo kaYehova, ezi zixeko namadlelo azo elifeni labo.+  Kwaza kwaphuma iqashiso neentsapho zamaKohati,+ yaye izixeko ezilishumi elinesithathu zaba zezoonyana baka-Aron umbingeleli, abaLevi, ngeqashiso, kwisizwe sakwaYuda+ nakwisizwe samaSimeyon+ nakwisizwe sakwaBhenjamin.+  Yaye oonyana bakaKohati+ abasalayo bafumana izixeko ezilishumi ngeqashiso kwiintsapho zesizwe sakwaEfrayim+ nakwisizwe sakwaDan+ nakwisiqingatha sesizwe sakwaManase.+  Yaye oonyana bakaGershon+ bafumana izixeko ezilishumi elinesithathu ngeqashiso kwiintsapho zesizwe sakwaIsakare+ nakwisizwe sakwa-Ashere+ nakwisizwe sakwaNafetali+ nakwisiqingatha sesizwe sakwaManase eBhashan.+  Oonyana bakaMerari+ ngokweentsapho zabo bafumana izixeko ezilishumi elinesibini kwisizwe sakwaRubhen+ nakwisizwe sakwaGadi+ nakwisizwe sakwaZebhulon.+  Ngaloo ndlela oonyana bakaSirayeli banika abaLevi ezi zixeko namadlelo azo+ ngeqashiso,+ kanye njengoko uYehova wayeyalele ngoMoses.+  Ngoko babanika kwisizwe soonyana bakaYuda nakwisizwe soonyana bakaSimeyon ezi zixeko zibizwe ngegama,+ 10  yaye zaba zezoonyana baka-Aron kwiintsapho zamaKohati zoonyana bakaLevi, ngenxa yokuba iqashiso lokuqala laba lelabo.+ 11  Ngaloo ndlela babanika iKiriyati-arbha+ (kuthiwa uArbha nguyise ka-Anaki),+ oko kukuthi, iHebron,+ kummandla weentaba wakwaYuda,+ nedlelo layo macala onke; 12  nentsimi yesixeko nemizi yaso bayinika uKalebhi unyana kaYefune njengelifa lakhe.+ 13  Yaye oonyana baka-Aron umbingeleli babanika isixeko sokusabela+ isibulala-mntu,+ iHebron,+ nedlelo layo, neLibhena+ nedlelo layo, 14  neYatire+ nedlelo layo, ne-Eshtemowa+ nedlelo layo, 15  neHolon+ nedlelo layo, neDebhiri+ nedlelo layo, 16  neAyin+ nedlelo layo, neYuta+ nedlelo layo, iBhete-shemeshe+ nedlelo layo; izixeko ezisithoba kwezi zizwe zibini. 17  Yaye kwisizwe sakwaBhenjamin, iGibheyon+ nedlelo layo, iGebha+ nedlelo layo, 18  iAnatoti+ nedlelo layo, neAlmon+ nedlelo layo; izixeko ezine. 19  Zizonke izixeko zoonyana baka-Aron,+ ababingeleli, yayizizixeko ezilishumi elinesithathu namadlelo azo.+ 20  Yaye iintsapho zoonyana bakaKohati, abaLevi ababesele koonyana bakaKohati, zafumana ngeqashiso izixeko kwisizwe sakwaEfrayim.+ 21  Ngako oko babanika isixeko sokusabela+ isibulala-mntu,+ iShekem,+ nedlelo layo+ kummandla weentaba wakwaEfrayim, neGezere+ nedlelo layo, 22  neKibhetsayim+ nedlelo layo, neBhete-horon+ nedlelo layo; izixeko ezine. 23  Yaye kwisizwe sakwaDan, iEliteke nedlelo layo, iGibheton+ nedlelo layo, 24  iAyalon+ nedlelo layo, iGati-rimon+ nedlelo layo; izixeko ezine. 25  Yaye kwisiqingatha sesizwe sakwaManase, iTahanaki+ nedlelo layo, neGati-rimon nedlelo layo; izixeko ezibini. 26  Zizonke izixeko namadlelo azo ezathi zaba zezeentsapho zoonyana bakaKohati ababesele zazilishumi. 27  Yaye oonyana bakaGershon,+ beentsapho zabaLevi, bafumana kwisiqingatha sesizwe sakwaManase+ isixeko sokusabela isibulala-mntu, iGolan,+ eseBhashan, nedlelo layo, neBheheshtera+ nedlelo layo; izixeko ezibini. 28  Yaye kwisizwe sakwaIsakare,+ iKishiyon+ nedlelo layo, iDabherati+ nedlelo layo, 29  iYarmuti+ nedlelo layo, iEn-ganim+ nedlelo layo; izixeko ezine. 30  Yaye kwisizwe sakwa-Ashere,+ iMishali+ nedlelo layo, iAbhedon+ nedlelo layo, 31  iHelekati+ nedlelo layo, neRehobhi+ nedlelo layo; izixeko ezine. 32  Yaye kwisizwe sakwaNafetali,+ isixeko sokusabela+ isibulala-mntu,+ iKedeshe+ eseGalili, nedlelo layo, neHamoti-dore+ nedlelo layo, neKartan nedlelo layo; izixeko ezithathu. 33  Zizonke izixeko zamaGershon ngokweentsapho zawo zazilishumi elinesithathu namadlelo azo. 34  Yaye iintsapho zoonyana bakaMerari,+ abaLevi ababesele, kwisizwe sakwaZebhulon+ zazineYokenam+ nedlelo layo, iKarta nedlelo layo, 35  iDimna+ nedlelo layo, iNahalali+ nedlelo layo; izixeko ezine. 36  Yaye kwisizwe sakwaRubhen,+ iBhetsere+ nedlelo layo, neYahatsa+ nedlelo layo, 37  iKedemoti+ nedlelo layo, neMefehati+ nedlelo layo; izixeko ezine. 38  Yaye kwisizwe sakwaGadi,+ isixeko sokusabela isibulala-mntu, iRamoti eseGiliyadi,+ nedlelo layo, neMahanayim+ nedlelo layo, 39  iHeshbhon+ nedlelo layo, iYazere+ nedlelo layo; zizonke izixeko zizine. 40  Zizonke izixeko ezaba zezoonyana bakaMerari+ ngokweentsapho zabo, ababesele kwiintsapho zabaLevi, ngokweqashiso labo, yayizizixeko ezilishumi elinesibini. 41  Zizonke izixeko zabaLevi phakathi kwelifa loonyana bakaSirayeli yayizizixeko ezingamashumi amane anesibhozo+ kunye namadlelo azo.+ 42  Kwezi zixeko ngasinye isixeko saba nedlelo laso macala onke—kwaba ngaloo ndlela kuzo zonke ezi zixeko.+ 43  Ngoko uYehova wamnika uSirayeli lonke ilizwe awayefungile ukumnika kookhokho bakhe,+ yaye balidla ilifa+ ilizwe baza bahlala kulo. 44  Ngapha koko, uYehova wabanika ukuphumla+ entweni yonke, kuko konke awayekufungile+ kookhokho babo, kwaye akukho nalunye kwiintshaba zabo olwema phambi kwabo.+ UYehova wazinikela esandleni sabo zonke iintshaba zabo.+ 45  Akukho sithembiso sasilelayo kuzo zonke izithembiso ezilungileyo uYehova awayezenzile kwindlu kaSirayeli; zonke zaba yinyaniso.+

Umbhalo osemazantsi