Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 2:1-24

2  Wandula ke uYoshuwa unyana kaNun wathuma ngokufihlakeleyo amadoda amabini aseShitim+ njengeentlola, esithi: “Hambani, niye kukhangela ilizwe neYeriko.” Ngoko ke ahamba aza afika endlwini yebhinqa elingunongogo eligama lalo linguRahabhi,+ alalisa apho.  Ekuhambeni kwexesha kwathiwa kukumkani waseYeriko: “Khangela! Kufike amadoda akoonyana bakaSirayeli ngobu busuku eze kuhlola ilizwe.”  Kwaoko ukumkani waseYeriko wathumela kuRahabhi, esithi: “Khupha la madoda eze kuwe, la aye afika endlwini yakho, kuba azele ukuhlola lonke ilizwe.”+  Ngelo xesha eli bhinqa lawathabatha la madoda mabini laza lawafihla. Lathi: “Ewe, aye afika loo madoda kum, yaye andiwazanga ukuba avela phi.  Kwathi, ukuvalwa kwesango,+ kwakuba mnyama, aphuma. Andazi ukuba aye ngaphi na amadoda lawo. Wasukeleni ngokukhawuleza, kuba niza kuwafumana.”  (Noko ke, lona, laliwanyusele eluphahleni,+ lawafihla phakathi kweendiza zeflakisi ezazibekwe zazizithungu phezu kophahla.)  Amadoda awasukela aya ngaseYordan emazibukweni,+ laza lavalwa ngokukhawuleza isango emva kokuba lawo asukelayo ephumile.  Ke wona la, ngaphambi kokuba alale, lona lenyuka laya kuwo eluphahleni.  Lathi kumadoda lawo: “Ndiyazi ukuba uYehova ngokuqinisekileyo uza kuninika eli lizwe,+ nokuba sifikelwe kukothuka ngenxa yenu,+ nokuba bonke abemi belizwe batyhafe iintliziyo ngenxa yenu.+ 10  Kuba siyivile indlela uYehova awawomisa ngayo amanzi oLwandle Olubomvu phambi kwenu ekuphumeni kwenu eYiputa,+ noko nakwenzayo kookumkani ababini bama-Amori ababengaphesheya kweYordan, uSihon+ no-Ogi,+ enabatshabalalisayo.+ 11  Sathi sakukuva oko, iintliziyo zethu zaqalisa ukunyibilika,+ yaye akubangakho nabani na unabugagu ngenxa yenu,+ kuba uYehova uThixo wenu nguThixo emazulwini phezulu nasemhlabeni phantsi.+ 12  Ke kaloku, ncedani, nindifungele ngoYehova+ ukuba, ngenxa yokuba ndiye ndanenzela ububele bothando, nani niya kuyenzela ububele bothando indlu kabawo,+ nindinike umqondiso+ endinokukholosa ngawo. 13  Nimele nibagcine bephila ubawo+ nomama nabantakwethu noodade wethu nabo bonke abangababo, niyihlangule imiphefumlo yethu ekufeni.”+ 14  Koko la madoda athi kulo: “Imiphefumlo yethu iya kufa esikhundleni senu!+ Ukuba akuwuxelanga lo mbandela wethu, kuya kuthi ke xa uYehova asinikayo ilizwe, nathi sinibonakalisele ububele bothando nenkoloseko.”+ 15  Emva koko lawehlisa ngentsontelo lawakhupha ngefestile, kuba indlu yalo yayisecaleni kodonga, yaye lalihlala eludongeni.+ 16  Laza lathi kuwo: “Yiyani kummandla weentaba, ukuze abo banisukelayo bangaqubisani nani; nize nizifihle apho iintsuku ezintathu, de abo banisukelayo babuye, yaye emva koko ningahamba indlela yenu.” 17  Ke wona amadoda lawo athi kulo: “Simsulwa kwesi sifungo sakho osifungise sona.+ 18  Khangela! Siyeza kweli lizwe. Le ntambo yomsonto ongqombela ufanele uyibophe kule festile usehlise ngayo, yaye uyihlo nonyoko nabantakwenu nayo yonke indlu kayihlo ufanele uyihlanganisele kuwe endlwini.+ 19  Nabani na ophumela ngaphandle ngeminyango yendlu yakho,+ igazi lakhe loba phezu kwentloko yakhe, sibe msulwa thina; yaye wonk’ ubani oqhubeka enawe endlwini, igazi lakhe loba sezintlokweni zethu ukuba kuye kwasiwa isandla kuye. 20  Yaye ukuba ukhe wawuxela lo mbandela wethu,+ nathi siya kuba msulwa kwesi sifungo sakho osifungise sona.” 21  Lathi: “Makube njengamazwi enu.” Lawandulula ke, ahamba. Emva koko labophelela intambo engqombela efestileni. 22  Ngoko ahamba aya kufika kummandla weentaba aza ahlala apho iintsuku ezintathu, de babuya abo babewasukela. Ngoko abo babesukela babewafuna kuzo zonke iindlela, yaye abazange bawafumane. 23  Yaye la madoda mabini ehla kwakhona kummandla weentaba aza awela aya kuYoshuwa unyana kaNun, ambalisela zonke izinto ezenzekileyo kuwo. 24  Yaye aqhubeka athi kuYoshuwa: “UYehova ulinikele esandleni sethu lonke ilizwe.+ Ngenxa yoko bonke abemi belizwe elo batyhafe iintliziyo ngenxa yethu.”+

Umbhalo osemazantsi