Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 15:1-63

15  Kwaye iqashiso+ lesizwe soonyana bakaYuda ngokweentsapho zabo laba kumda wakwaEdom,+ intlango yaseTsin,+ ukuya ngaseNegebhi+ ngakumzantsi wayo.  Yaye umda wabo wawusuka ekupheleni koLwandle lweTyuwa,+ kwitheku elijonge ngasemzantsi.  Kwaye waphuma waya ngasemzantsi ekunyukeni kweAkrabhim+ wawelela eTsin+ wenyuka ukusuka ngasemzantsi ukuya eKadeshe-bharneya+ waza wadlulela eHetseron wenyuka waya eAdare wajikeleza iKarka.  Yaye wadlulela phambili eAzemon+ waphumela kwintlambo yaseYiputa;+ kwaye isiphelo somda saba selwandle. Lo yaba ngumda wabo osemzantsi.  Yaye umda wasempuma wawuluLwandle lweTyuwa ukuya kuma ekupheleni kweYordan, kwaye umda kwimbombo esemantla yayilitheku lolwandle, ekupheleni kweYordan.+  Kwaye umda wenyuka ngeBhete-hogela+ wadlulela kumntla weBhete-arabha,+ kwaye umda waya elityeni likaBhohan+ unyana kaRubhen.  Umda wenyuka waya eDebhiri kwintili yaseAkore+ wajika waya ngasemantla eGiligali,+ engaphambi kokunyuka kweAdumim, engasezantsi kwentlambo; yaye umda wawudlulela kumanzi ase-En-shemeshe,+ kwaye isiphelo sawo sasise-En-rogele.+  Umda wenyuka waya kwintlambo yonyana kaHinom+ ukuya ethambekeni lamaYebhusi+ ngasemzantsi, oko kukuthi, eYerusalem;+ umda wenyuka waya phezulu entabeni ejongene nentlambo yaseHinom ukuya ngasentshona, engasekupheleni kwentili yamaRefa+ ukuya ngasentla.  Umda wawumiswe ukusuka phezulu entabeni ukuya kumthombo wamanzi aseNefetowa,+ waphuma waya kwizixeko zeNtaba ye-Efron; umda wawumiswe eBhahala,+ oko kukuthi, eKiriyati-yarim.+ 10  Yaye umda wawujikeleza ukusuka eBhahala ngakwintshona yeNtaba iSehire uze udlulele kwithambeka leNtaba iYeharim ngasentla, oko kukuthi, iKesalon; wehlele eBhete-shemeshe+ udlulele eTimna.+ 11  Umda wawuphuma ngethambeka lase-Ekron+ ukuya ngasentla, kwaye umda wawumiswe eShikeron udlulele kwiNtaba yeBhahala uze uphume uye eYabhineli; yaye isiphelo somda sasiselwandle. 12  Umda wasentshona wawuluLwandle Olukhulu+ nonxweme lwalo. Lo yayingumda macala onke, woonyana bakaYuda ngokweentsapho zabo. 13  Yaye uKalebhi+ unyana kaYefune wamnika isabelo phakathi koonyana bakaYuda ngokomyalelo kaYehova kuYoshuwa, esisesi, iKiriyati-arbha ([kuthiwa uArbha] nguyise ka-Anaki), oko kukuthi, iHebron.+ 14  Ngoko uKalebhi wabagxotha apho oonyana baka-Anaki abathathu,+ abangaba, uSheshayi+ noAhiman noTalemayi,+ abo babezelwe nguAnaki.+ 15  Ngoko wenyuka ukusuka apho waya kubemi baseDebhiri.+ (Igama leDebhiri ngaphambi koko laliyiKiriyati-sefere.)+ 16  Yaye uKalebhi wathi: “Nabani na obetha iKiriyati-sefere aze ayithimbe, ngokuqinisekileyo ndiya kumnika uAkesa+ intombi yam abe ngumfazi wakhe.” 17  Koko uOteniyeli+ unyana kaKenazi,+ umntakwabo Kalebhi, wayithimba. Ngako oko wamnika uAkesa+ intombi yakhe ukuba ibe ngumfazi wakhe. 18  Yaye kwathi ngoxa wayegoduka, waqhubeka emthundeza ukuba acele umhlaba kuyise. Ngoko waqhwaba izandla zakhe ngoxa wayese-esileni. Waza uKalebhi wathi kuye: “Ufuna ntoni?”+ 19  Ngoko wathi: “Ndinike intsikelelo, kuba undinike isiqwenga somhlaba ongasemzantsi, yaye umele undinike iGuloti-mayim.” Ngako oko wamnika iGuloti engaseNtla neGuloti eseZantsi.+ 20  Eli yayililifa+ lesizwe soonyana bakaYuda+ ngokweentsapho zabo. 21  Yaye izixeko ezisekupheleni kwesizwe soonyana bakaYuda ngakumda wakwaEdom+ ngasemzantsi waba yiKabhetseli+ ne-Edere neYagure, 22  neKina neDimona neAdada, 23  neKedeshe neHatsore neItenan, 24  iZifi neTelem+ neBheyaloti, 25  neHatsore-hadata neKeriyoti-hetseron, oko kukuthi, iHatsore, 26  iAmam neShema neMolada,+ 27  neHatsare-gada neHeshmon neBhete-pelete,+ 28  neHatsare-shuwali+ neBher-shebha+ neBhiziyotiya, 29  iBhahala+ neIyim ne-Etsem,+ 30  ne-Elitoladi neKesili neHorma,+ 31  neTsikelage+ neMademana neSanesana, 32  neLebhawoti neShilehim neAyin+ neRimon;+ zizonke izixeko zazingamashumi amabini anesithoba, nemizi yazo. 33  EShefela+ kwakukho iEshtawoli+ neTsora+ neAshna, 34  neZanowa+ ne-En-ganim, iTapuwa ne-Enam, 35  iYarmuti+ neAdulam,+ iSokho+ neAzeka,+ 36  neShaharayim+ neAditayim neGedera neGederotayim; izixeko ezilishumi elinesine nemizi yazo. 37  ITsenan neHadasha neMigdali-gadi, 38  neDileyan neMizpe neYoketeli, 39  iLakishe+ neBhotsekati+ ne-Eglon,+ 40  neKabhon neLamam neKitilishe, 41  neGederoti, iBhete-dagon neNahama neMakeda;+ izixeko ezilishumi elinesithandathu nemizi yazo. 42  ILibhena+ ne-Etere+ neAshan, 43  neIfeta neAshna neNetsibhi, 44  neKeyila+ neAkezibhi+ neMareshaha;+ izixeko ezisithoba nemizi yazo. 45  IEkron+ needolophu eziphantsi kwayo nemizi yayo. 46  Ukusuka e-Ekron ngasentshona yonke esecaleni kweAshdode nemizi yayo. 47  IAshdode,+ iidolophu eziphantsi kwayo nemizi yayo; iGaza,+ iidolophu eziphantsi kwayo nemizi yayo, kude kuse kwintlambo yaseYiputa, noLwandle Olukhulu nommandla okufuphi nalo.+ 48  Nakummandla weentaba zaseShamire neYatire+ neSokho, 49  neDana neKiriyati-sana, oko kukuthi, iDebhiri, 50  neAnabhi ne-Eshtemo+ neAnim, 51  neGoshen+ neHolon neGilo;+ izixeko ezilishumi elinanye nemizi yazo. 52  IArabhu neDuma ne-Eshan, 53  neYanim neBhete-tapuwa neAfeka, 54  neHumta neKiriyati-arbha, oko kukuthi, iHebron,+ neTsiyore; izixeko ezisithoba nemizi yazo. 55  IMahon,+ iKarmele neZifi+ neYuta, 56  neYizereli neYokedam neZanowa, 57  iKhayin, iGibheya neTimna;+ izixeko ezilishumi nemizi yazo. 58  IHalehule, iBhete-tsure neGedore, 59  neMaharati neBhete-anoti ne-Elitekon; izixeko ezithandathu nemizi yazo. 60  IKiriyati-bhahali,+ oko kukuthi, iKiriyati-yarim,+ neRabha; izixeko ezibini nemizi yazo. 61  Entlango yiBhete-arabha,+ iMidin neSekaka,   62  neNibheshan nesiXeko seTyuwa ne-En-gedi;+ izixeko ezithandathu nemizi yazo. 63  Ke wona amaYebhusi+ awayehlala eYerusalem,+ oonyana bakaYuda abazange bakwazi ukuwagxotha;+ yaye amaYebhusi aqhubeka ehlala noonyana bakaYuda eYerusalem de kube namhla.

Umbhalo osemazantsi