Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 13:1-33

13  Ke kaloku uYoshuwa wayemdala, iminyaka ihambile.+ Ngoko uYehova wathi kuye: “Wena umdala kwaye iminyaka ihambile kuwe, kwaye ilizwe elimele lithatyathwe njengelifa lisasele ngomkhamo omkhulu.+  Nali ilizwe elisaseleyo:+ yonke imimandla yamaFilisti+ neyamaGeshure onke+  (ukusuka kwisebe lomNayile elingaphambi kweYiputa ukusa kumda wase-Ekron ngasentla,+ yayifudula ibalelwa kumaKanan);+ iinkosi ezimanyeneyo zamaFilisti ezintlanu,+ amaGaza+ nama-Ashdode,+ ama-Ashkelon,+ amaGati+ namaEkron;+ nama-Avi.+  Ngasemzantsi lonke ilizwe lamaKanan; neMeyara, yamaSidon,+ ukuya kufikelela eAfeki, ukuya kufikelela kumda wama-Amori;  nelizwe lamaGebhali+ nayo yonke iLebhanon ukuya ngasempumalanga, ukususela eBhahali-gadi+ phantsi kweNtaba yeHermon ukuya kufikelela ekungeneni eHamati;+  bonke abemi bommandla weentaba, ukusuka eLebhanon+ ukuya eMisrefoti-mayim,+ onke amaSidon;+ mna ndiya kubahlutha ilizwe labo phambi koonyana bakaSirayeli.+ Kuphela lenze liwele kuSirayeli njengelifa, kanye njengoko ndakuyalelayo.+  Ke kaloku yahlula eli lizwe njengelifa kwizizwe ezisithoba nakwisiqingatha sesizwe sakwaManase.”+  AmaRubhen namaGadi kunye nesinye isiqingatha sesizwe, alithabatha ilifa lawo uMoses awawanika lona ngaphesheya kweYordan ukuya ngasempuma, kanye njengoko uMoses umkhonzi kaYehova wayewanikile,+  ukusuka eArohere,+ engaselunxwemeni lwentlambo yaseArnon,+ nesixeko esiphakathi kwentlambo, nawo wonke umhlaba othe thabalala waseMedebha+ ukuya kufikelela eDibhon;+ 10  nazo zonke izixeko zikaSihon ukumkani wama-Amori, owayelawula eHeshbhon, ukusa kumda woonyana baka-Amoni;+ 11  neGiliyadi nommandla wamaGeshure+ namaMahakati nayo yonke iNtaba yeHermon+ neBhashan+ yonke, ukuya kufikelela eSaleka;+ 12  wonke ummandla wobukhosi bukaOgi+ eBhashan, owalawula eAshtaroti nase-Edreyi+—nguye owasalayo kumaRefa+—yaye uMoses wawaxabela waza wawahlutha ilizwe lawo.+ 13  Yaye oonyana bakaSirayeli abazange bawahluthe+ amaGeshure namaMahakati ilizwe lawo, kodwa uGeshure+ noMahakati baqhubeka behlala phakathi koSirayeli de kwanamhla. 14  Sisizwe sabaLevi kuphela angazange asinike ilifa.+ Iminikelo yasemlilweni+ kaYehova uTHIXO kaSirayeli lilifa laso,+ kanye njengoko wayesithembisile.+ 15  Waza uMoses wasinika isipho isizwe soonyana bakaRubhen ngokweentsapho zaso, 16  kwaye yaba ngummandla wabo ukususela eArohere,+ eselunxwemeni lwentlambo yaseArnon, nesixeko esiphakathi kwentlambo, nawo wonke umhlaba othe thabalala ongaseMedebha;+ 17  iHeshbhon+ nazo zonke iidolophu zayo+ ezikumhlaba othe thabalala, iDibhon+ neBhamoti-bhahali+ neBhete-bhahali-meyon,+ 18  neYahatsa+ neKedemoti+ neMefehati,+ 19  neKiriyatayim+ neSibhema+ neTsereti-shahare kwintaba esentilini, 20  neBhete-peyore namathambeka asePisga+ neBhete-yeshimoti,+ 21  nazo zonke izixeko ezikumhlaba othe thabalala+ nawo wonke ummandla wobukhosi bukaSihon ukumkani wama-Amori, owayelawula eHeshbhon,+ nalowo uMoses wamxabelayo,+ kunye nezikhulu zakwaMidiyan, uEvi noRekem noTsure noHure noRebha,+ iindwalutho zikaSihon, ezazihlala kwelo lizwe. 22  NoBhileham unyana kaBhehore,+ umvumisi,+ wayengomnye wababulawa ngoonyana bakaSirayeli ngekrele kunye nababulawayo babo. 23  Umda woonyana bakaRubhen waba yiYordan; yaye lo mmandla wawulilifa loonyana bakaRubhen+ ngokweentsapho zabo, nezixeko nemizi yazo. 24  Ngaphezu koko, uMoses wenza isipho kwisizwe sakwaGadi, oonyana bakaGadi ngokweentsapho zabo,+ 25  yaye ummandla wabo waba yiYazere+ nazo zonke izixeko zaseGiliyadi+ nesiqingatha selizwe loonyana baka-Amoni+ ukuya kufikelela eArohere,+ ephambi kwaseRabha;+ 26  nokusuka eHeshbhon+ ukuya eRamati-mitsepe neBhetonim nokusuka eMahanayim+ ukuya kumda weDebhiri;+ 27  nakwintili yaseBhete-haram+ neBhete-nimra+ neSukoti+ neTsafon, nomnye ummandla wobukhosi bukaSihon ukumkani waseHeshbhon,+ iYordan ingumda ukuya kufikelela esiphelweni solwandle lwaseKinereti+ phesheya kweYordan ukuya ngasempuma. 28  Eli yayililifa loonyana bakaGadi+ ngokweentsapho zabo, nezixeko nemizi yazo. 29  Ngaphezulu, uMoses wenza isipho kwisiqingatha sesizwe sakwaManase, saba sisiqingatha sesizwe soonyana bakaManase ngokweentsapho zabo.+ 30  Yaye ummandla wabo wasusela eMahanayim+ nayo yonke iBhashan, nawo wonke ummandla wobukhosi bukaOgi ukumkani waseBhashan,+ nazo zonke iidolophana zeentente zaseYayire+ eziseBhashan, iidolophu ezingamashumi amathandathu. 31  Nesiqingatha seGiliyadi, neAshtaroti+ ne-Edreyi,+ izixeko zommandla wobukhosi bukaOgi eziseBhashan, zaba zezoonyana bakaMakire+ unyana kaManase, isiqingatha soonyana bakaMakire ngokweentsapho zabo. 32  Ezi zezo uMoses awabanika zona njengelifa, kumathafa ayinkqantosi akwaMowabhi phesheya kweYordan, eYeriko, ngasempuma.+ 33  Yaye isizwe sabaLevi uMoses akazange asinike lifa.+ UYehova uTHIXO kaSirayeli lilifa laso, kanye njengoko wasithembisayo.+

Umbhalo osemazantsi