Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 11:1-23

11  Yaye kamsinya nje akuba uYabhin ukumkani waseHatsore ekuvile oko, wathumela kuYobhabhi ukumkani waseMadon+ nakukumkani waseShimron nakukumkani waseAkeshafi,+  nakookumkani ababengasemntla kummandla weentaba nakumathafa ayinkqantosi kumazantsi eKinereti+ nakwiShefela+ nakummango weentaba zaseDore+ ngakwintshona,  kumaKanan+ ngasempuma nangasentshona, kuma-Amori+ nakumaHiti+ nakumaPerizi+ namaYebhusi+ kummandla weentaba nakumaHivi+ aphantsi kweHermon+ kwilizwe laseMizpa.+  Ngoko baphuma, bona nawo onke amaqela abo ekunye nabo, isizwana esininzi njengentlabathi eselunxwemeni lolwandle ukuba sininzi,+ namahashe+ amaninzi kakhulu neenqwelo zokulwa.  Baza bonke aba kumkani benza idinga lokuhlanganisana bonke kunye yaye beza baza bemisa inkampu ndawonye kumanzi aseMerom ukuze balwe noSirayeli.+  UYehova wathi kuYoshuwa: “Musa ukoyika ngenxa yabo,+ kuba ngomso malunga neli xesha ndiza kubanikela bonke kuSirayeli ukuba ababulale. Amahashe abo niya kuwanqumla imisipha,+ neenqwelo zabo zokulwa niya kuzitshisa ngomlilo.”+  Yaye uYoshuwa nabo bonke abantu bemfazwe ababekunye naye beza ngakubo ngequbuliso ngasemanzini aseMerom baza babawela.  Waza uYehova wabanikela esandleni sikaSirayeli,+ baza babaxabela bebasukela ukuya kufikelela kwiSidon enkulu+ neMisrefoti-mayim+ nakwithafa elisentlanjeni yaseMizpe+ ngakwimpuma; yaye babaxabela de abashiya usindileyo kubo.+  Emva koko uYoshuwa wenza kubo kanye njengoko uYehova wayetshilo kuye: amahashe abo wawanqumla imisipha,+ neenqwelo zabo zokulwa wazitshisa ngomlilo.+ 10  Ngaphezu koko, uYoshuwa wajika malunga nelo xesha+ waza wayithimba iHatsore;+ nokumkani wayo wamxabela ngekrele,+ ngenxa yokuba iHatsore ngaphambili yayiyintloko yazo zonke ezo zikumkani. 11  Yaye baxabela yonke imiphefumlo eyayikuyo ngohlangothi lwekrele, beyitshabalalisa.+ Akukho nto iphefumlayo yasalayo konke konke,+ waza wayitshisa iHatsore ngomlilo. 12  Yaye zonke izixeko zabo kumkani nabo bonke ookumkani bazo uYoshuwa wabathimba waza wabaxabela ngohlangothi lwekrele.+ Wabatshabalalisa,+ kanye njengoko uMoses umkhonzi kaYehova wayeyalele.+ 13  Kuphela zizo zonke izixeko ezazimi kwiindulana zazo angazange azitshise uSirayeli, ngaphandle kweHatsore yodwa awayitshisayo uYoshuwa. 14  Yaye onke amaxhoba ezi zixeko nezilwanyana zasekhaya oonyana bakaSirayeli baziphanga.+ Ngabantu kuphela ababaxabela bonke ngohlangothi lwekrele de bababhubhisa.+ Akukho namnye uphefumlayo abamshiyayo.+ 15  Kanye njengoko uYehova wayeyalele uMoses umkhonzi wakhe, uMoses wamyalela njalo uYoshuwa,+ noYoshuwa wenjenjalo. Akazange ashenxise lizwi kuko konke uYehova awayekuyalele uMoses.+ 16  Kwaye uYoshuwa walithabatha lonke eli lizwe, ummandla weentaba nayo yonke iNegebhi+ nalo lonke ilizwe laseGoshen+ neShefela+ neArabha+ nommandla weentaba wakwaSirayeli neShefela yawo,+ 17  ukususela kwiNtaba iHalaki,+ eyenyuka iye eSehire,+ nokuya kufikelela eBhahali-gadi+ kwithafa elisentlanjeni yaseLebhanon phantsi kweNtaba iHermon,+ waza wabathimba bonke ookumkani bazo yaye wabaxabela wababulala.+ 18  Kwaba ziintsuku ezininzi uYoshuwa esilwa imfazwe nabo bonke aba kumkani. 19  Akuzange kubekho sixeko senza uxolo noonyana bakaSirayeli ngaphandle kwamaHivi+ awayengabemi eGibheyon.+ Zonke ezinye bazithabatha ngemfazwe.+ 20  Kuba yaba likhondo likaYehova ukuziyeka iintliziyo zazo zibe lukhuni+ ukuze zenze imfazwe nxamnye noSirayeli, aze azitshabalalise, ukuze kungabikho lubabalo,+ kodwa ukuze azibhubhise, kanye njengoko uYehova wayeyalele uMoses.+ 21  Ngaphezu koko, kanye ngelo xesha uYoshuwa wahamba waya kuwanqumla ama-Anakim+ kummandla weentaba, eHebron, eDebhiri, eAnabhi+ nakuwo wonke ummandla weentaba wakwaYuda nakuwo wonke ummandla weentaba wakwaSirayeli.+ UYoshuwa wawatshabalalisa kunye nezixeko zawo.+ 22  Akakho ama-Anakim asalayo kwilizwe loonyana bakaSirayeli. Kuphela asala+ eGaza,+ eGati+ naseAshdode.+ 23  Ngoko uYoshuwa walithabatha lonke ilizwe, njengako konke uYehova awakuthembisa uMoses,+ wandula ke uYoshuwa walinika uSirayeli njengelifa ngokwezabelo zakhe, ngokwezizwe zakhe.+ Yaye ilizwe alizange liphazanyiswe yimfazwe.+

Umbhalo osemazantsi