Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 10:1-43

10  Yaye kwathi kamsinya akuva uAdoni-tsedeki ukumkani waseYerusalem ukuba uYoshuwa uthimbe iAyi+ waza wayitshabalalisa,+ kanye njengoko wayenzile kwiYeriko+ nakukumkani wayo,+ wenjenjalo nakwiAyi nakukumkani wayo,+ nokuba abemi baseGibheyon babenze uxolo noSirayeli+ yaye babeqhubeka bephakathi kwakhe,  woyika kakhulu,+ ngenxa yokuba iGibheyon yayisisixeko esikhulu, njengesinye sezixeko zasebukhosini, nokuba yayinkulu kuneAyi,+ yaye onke amadoda ayo ayenamandla.  Ngenxa yoko uAdoni-tsedeki ukumkani waseYerusalem+ wathumela kuHoham ukumkani waseHebron+ nakuPiram ukumkani waseYarmuti+ nakuYafiya ukumkani waseLakishe+ nakuDebhiri ukumkani wase-Eglon,+ esithi,  “Nyukani nize kum nize nindincede sixabele iGibheyon, ngenxa yokuba yenze uxolo noYoshuwa noonyana bakaSirayeli.”+  Koku bahlanganisana ndawonye baza benyuka, ookumkani abahlanu bama-Amori,+ ukumkani waseYerusalem, ukumkani waseHebron, ukumkani waseYarmuti, ukumkani waseLakishe, ukumkani wase-Eglon, aba kunye namaqela abo onke, yaye bamisa inkampu ngaseGibheyon baza balwa nxamnye nayo.  Ngelo xesha amadoda aseGibheyon athumela kuYoshuwa kwinkampu eyayiseGiligali,+ esithi: “Ungasiyekeleli isandla sakho emakhobokeni akho.+ Nyuka uze kuthi ngokukhawuleza uze usisindise yaye usincede, kuba bonke ookumkani bama-Amori abangabemi kummandla weentaba baqokelelene ndawonye nxamnye nathi.”  Ngoko uYoshuwa wesuka eGiligali wenyuka, yena nabo bonke abantu bemfazwe bekunye naye+ nawo onke amadoda angamakroti anamandla.+  Wathi uYehova kuYoshuwa: “Ungaboyiki,+ kuba ndibanikele esandleni sakho.+ Akukho nanye indoda kubo eya kuma nxamnye nawe.”+  Waza uYoshuwa wabafikela ngequbuliso. Wenyuka ubusuku bonke evela eGiligali. 10  Yaye uYehova wavusa isiphithiphithi kubo phambi koSirayeli,+ bababulala ngogonyamelo olukhulu eGibheyon+ baza babasukela ngendlela enyukayo eya eBhete-heron bababulala ukufikelela eAzeka+ naseMakeda.+ 11  Yaye kwenzeka ukuba ngoxa babesaba phambi koSirayeli kwaye besethambekeni laseBhete-horon, uYehova waphosa amatye amakhulu+ avela ezulwini phezu kwabo ukuya kufikelela eAzeka, bade bafa. Baninzi ngakumbi abafa ngenxa yamatye esichotho kunabo babulawa ngekrele ngoonyana bakaSirayeli. 12  Kwaba ngoko awathi uYoshuwa wathetha kuYehova ngemini uYehova awawanikela ngayo ama-Amori koonyana bakaSirayeli, kwaye wathi emehlweni kaSirayeli:“Langa,+ nqumama eGibheyon,+Nawe, nyanga, kwintili yaseAyalon.”+ 13  Ngako oko ilanga lanqumama, nenyanga yema ngxi, de uhlanga lwaziphindezela kwiintshaba zalo.+ Akubhalwanga na encwadini kaYashare?+ Yaye ilanga laqhubeka limi ngxi phakathi ezulwini kwaye alizange lingxame ukutshona yangathi yimini iphela.+ 14  Yaye ayikho imini eyaba njengaleyo, nokuba kuphambi kwayo okanye emva kwayo, ukuba uYehova aphulaphule ilizwi lomntu,+ kuba uYehova ngokwakhe wayemlwela uSirayeli.+ 15  Emva koko uYoshuwa naye wonke uSirayeli owayekunye naye babuyela enkampini eGiligali.+ 16  Ngelo xesha aba kumkani bahlanu basaba+ baya kuzifihla kumqolomba waseMakeda.+ 17  Ngoko kwanikelwa ingxelo kuYoshuwa, kwathiwa: “Ookumkani abahlanu bafunyenwe bezifihle kumqolomba waseMakeda.”+ 18  Waza uYoshuwa wathi: “Qengqelani amatye amakhulu emlonyeni womqolomba nize nabele amadoda ukuba abalinde. 19  Ke nina, musani ukuma ngxi. Sukelani emva kweentshaba zenu, nizibethe ngasemva.+ Ningazivumeli zingene kwizixeko zazo, kuba uYehova uThixo wenu uzinikele ezandleni zenu.”+ 20  Yaye kwathi kamsinya akuba uYoshuwa noonyana bakaSirayeli begqibile ukuzibulala ngogonyamelo olukhulu, de ezi zaphela,+ nezo zisindileyo zabaleka zangena kwizixeko ezinqatyisiweyo,+ 21  bandula bonke abantu babuyela enkampini, kuYoshuwa, eMakeda ngoxolo. Akukho namnye umntu owabavungamelayo ngolwimi lwakhe oonyana bakaSirayeli.+ 22  Waza uYoshuwa wathi: “Wuvuleni umlomo womqolomba nize nikhuphe aba kumkani bahlanu emqolombeni nibazise kum.” 23  Benjenjalo baza babakhupha emqolombeni aba kumkani bahlanu babazisa kuye, ukumkani waseYerusalem,+ ukumkani waseHebron,+ ukumkani waseYarmuti, ukumkani waseLakishe,+ ukumkani wase-Eglon.+ 24  Yaye kwathi kamsinya bakuba bebazisile aba kumkani kuYoshuwa, uYoshuwa wabiza onke amadoda akwaSirayeli waza wathi kubaphathi bamadoda emfazwe awayehambe naye: “Yizani ngaphambili. Bekani iinyawo zenu ezixhantini zaba kumkani.”+ Ngoko beza ngaphambili baza bazibeka iinyawo zabo ezixhantini zabo.+ 25  Yaye uYoshuwa wathi kubo: “Musani ukoyika okanye ninkwantye.+ Yibani nesibindi nomelele, kuba uya kwenjenje uYehova kuzo zonke iintshaba zenu enilwa imfazwe nazo.”+ 26  Emva koko uYoshuwa wabaxabela, wababulala, wabaxhoma kwizibonda ezihlanu, baza bajinga ezibondeni ezo de kwangokuhlwa.+ 27  Kwaza kwathi ngexesha lokutshona kwelanga uYoshuwa wayalela, baza baya kubathula ezibondeni+ babaphosa emqolombeni ababezifihle kuwo. Baza babeka amatye amakhulu emlonyeni womqolomba—de kube namhla. 28  UYoshuwa wathimba iMakeda+ ngaloo mini waza wayixabela ngohlangothi lwekrele. Ke yena ukumkani wayo, wamtshabalalisa+ yena nayo yonke imiphefumlo eyayikuyo. Akazange ashiye usindileyo. Ngoko wenza kukumkani waseMakeda+ kanye njengoko wayenzile kukumkani waseYeriko. 29  Waza uYoshuwa naye wonke uSirayeli owayekunye naye badlula eMakeda baya eLibhena baza balwa imfazwe neLibhena.+ 30  Ngako oko uYehova wayinikela yona nokumkani wayo esandleni sikaSirayeli, yaye bayixabela yona nayo yonke imiphefumlo eyayikuyo ngohlangothi lwekrele. Abazange bashiye usindileyo kuyo. Ngoko benza kukumkani wayo kanye njengoko babenzile kukumkani waseYeriko.+ 31  UYoshuwa naye wonke uSirayeli owayekunye naye badlula eLibhena baya eLakishe+ yaye bamisa inkampu ngakuyo baza balwa imfazwe nayo. 32  Ngako oko uYehova wayinikela iLakishe esandleni sikaSirayeli kangangokude bayithimbe ngosuku lwesibini, yaye bayixabela yona nayo yonke imiphefumlo eyayikuyo ngohlangothi lwekrele,+ njengako konke ababekwenzile eLibhena. 33  Kwaba ngoko awathi uHoram ukumkani waseGezere+ wenyuka ukuya kunceda iLakishe. Ngoko uYoshuwa wamxabela yena nabantu bakhe de akashiya namnye usindileyo kuye.+ 34  Waza uYoshuwa naye wonke uSirayeli owayekunye naye badlula eLakishe baya e-Eglon+ baza bamisa inkampu ngakuyo, balwa imfazwe nayo. 35  Yaye bayithimba ngolo suku baza bayixabela ngohlangothi lwekrele, bayitshabalalisa yonke imiphefumlo eyayikuyo ngolo suku, njengako konke ababekwenzile kwiLakishe.+ 36  Waza uYoshuwa naye wonke uSirayeli owayekunye naye benyuka e-Eglon baya eHebron+ baza balwa imfazwe nayo. 37  Yaye bayithimba baza bayixabela ngohlangothi lwekrele yona nokumkani wayo nazo zonke iidolophu zayo nayo yonke imiphefumlo eyayikuyo. Akazange ashiye usindileyo, njengako konke awayekwenzile e-Eglon. Ngoko wayitshabalalisa yona nayo yonke imiphefumlo eyayikuyo.+ 38  Ekugqibeleni uYoshuwa naye wonke uSirayeli owayekunye naye babuyela eDebhiri+ baza balwa imfazwe nayo. 39  Yaye wayithimba yona nokumkani wayo nazo zonke iidolophu zayo, baza bazixabela ngohlangothi lwekrele yaye bayitshabalalisa yonke imiphefumlo eyayikuyo.+ Akazange ashiye usindileyo.+ Kanye njengoko wayenzile kwiHebron, wenjenjalo nakwiDebhiri nakukumkani wayo, nanjengoko wayenzile kwiLibhena nokumkani wayo.+ 40  UYoshuwa waxabela lonke ilizwe elikummandla weentaba+ neNegebhi+ neShefela+ namathambeka+ nabo bonke ookumkani bawo. Akazange ashiye usindileyo, yaye yonke into ephefumlayo+ wayitshabalalisa,+ kanye njengoko uYehova uThixo kaSirayeli wayeyalele.+ 41  Wabaxabela uYoshuwa ukususela eKadeshe-bharneya+ ukuya eGaza+ nakulo lonke ilizwe laseGoshen+ ukusa eGibheyon.+ 42  Waza uYoshuwa wabathimba bonke aba kumkani nelizwe labo ngaxa linye,+ ngenxa yokuba yayinguYehova uTHIXO kaSirayeli owayelwela uSirayeli.+ 43  Emva koko uYoshuwa naye wonke uSirayeli owayenaye babuyela enkampini eGiligali.+

Umbhalo osemazantsi