Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yoshuwa 1:1-18

1  Kwaza kwathi emva kokufa kukaMoses umkhonzi kaYehova, uYehova wathi kuYoshuwa+ unyana kaNun, umlungiseleli+ kaMoses:  “UMoses umkhonzi wam ufile;+ yaye ngoku sukuma, uwele iYordan le, wena naso sonke esi sizwana, niye kwilizwe endibanika lona oonyana bakaSirayeli.+  Yonke indawo oluya kunyathela kuyo unyawo lwenu, ngokuqinisekileyo ndiya kuninika yona, njengoko ndathembisayo kuMoses.+  Ukususela entlango nakule Lebhanon ukusa kumlambo omkhulu, uMlambo umEfrate, oko kukuthi, wonke umhlaba wamaHiti,+ nokuya kuLwandle Olukhulu ngasentshonalanga iya kuba ngummandla wenu.+  Akukho bani uya kuma ngokuqinileyo phambi kwakho yonke imihla yobomi bakho.+ Kanye njengoko ndaba noMoses nawe ndiya kuba nawe.+ Andiyi kukulahla okanye ndikushiye ngokupheleleyo.+  Yiba nesibindi womelele,+ kuba nguwe oya kubangela esi sizwana silidle ilifa+ ilizwe endafungayo ukulinika ookhokho baso.+  “Kuphela wena yiba nesibindi womelele kakhulu ukuze unyameke wenze ngokuvumelana nawo wonke umthetho uMoses umkhonzi wam awakuyalela wona.+ Ungaphambuki kuwo uye ngasekunene okanye ngasekhohlo,+ ukuze wenze ngobulumko naphi na apho uya khona.+  Le ncwadi yomthetho ayifanele isuke emlonyeni wakho,+ yaye umele uyifunde ngesandi esiphantsi imini nobusuku, ukuze wenze ngenyameko ngokuvumelana nako konke oko kubhalwe kuyo;+ kuba ke ngoko uya kuyenza iphumelele indlela yakho wandule ke wenze ngobulumko.+  Andikuyalelanga na?+ Yiba nesibindi womelele. Musa ukothuka okanye unkwantye,+ kuba uYehova uThixo wakho unawe naphi na apho uya khona.”+ 10  Waza uYoshuwa wayalela amagosa abantu, esithi: 11  “Dlulani phakathi enkampini nize niyalele abantu, nithi, ‘Zilungiseleleni umphako, kuba kwiintsuku ezintathu ukususela ngoku niza kuwela le Yordan ningene nize nilidle ilifa ilizwe uYehova uThixo wenu aninika lona ukuba nilidle ilifa.’”+ 12  Yaye kumaRubhen nakumaGadi nakwisiqingatha sesizwe sikaManase uYoshuwa wathi: 13  “Likhumbuleni ilizwi awaniyalela ngalo+ uMoses umkhonzi kaYehova, esithi, ‘UYehova uThixo wenu uniphumzile, waninika eli lizwe. 14  Abafazi benu, abantwana benu nemfuyo yenu iya kuhlala kwilizwe uMoses aninike lona nganeno kweYordan;+ kodwa nina niya kuwela nixhotyiselwe idabi+ phambi kwabazalwana benu, onke amadoda angamakroti anamandla,+ yaye nimele nibancede. 15  Kuqala xa uYehova ebaphumzile abazalwana benu, njengani, balidla ilifa ilizwe uYehova uThixo wenu abanike lona,+ nani nimele nibuyele kwilizwe eninikwe ukuba nilime nize nilidle ilifa,+ elo uMoses umkhonzi kaYehova aninike lona nganeno kweYordan ngasempumalanga.’”+ 16  Amphendula ke uYoshuwa, esithi: “Konke osiyalele kona siya kukwenza, yaye naphi na apho usithuma khona siya kuya.+ 17  Njengoko samphulaphulayo uMoses kuyo yonk’ into, siya kwenjenjalo ukukuphulaphula nawe. Wanga nje uYehova uThixo wakho anganawe+ kanye njengoko wayenoMoses.+ 18  Nawuphi na umntu owuvukelayo umyalelo wakho+ aze angawaphulaphuli amazwi akho kuyo yonke into omyalela yona uya kubulawa.+ Kuphela yiba nesibindi womelele.”+

Umbhalo osemazantsi