Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yohane 9:1-41

9  Ke kaloku njengoko wayedlula wabona umntu owayeyimfama kwasekuzalweni.  Baza abafundi bakhe bambuza bathi: “Rabhi,+ ngubani na owonayo,+ ngulo mntu okanye ngabazali bakhe,+ khon’ ukuze azalwe eyimfama?”  UYesu waphendula wathi: “Akonanga lo mntu ingengabo nabazali bakhe, kodwa kwaba nje ukuze ibonakaliswe kuye imisebenzi kaThixo.+  Simele siyisebenze imisebenzi yalowo undithumileyo ngoxa kusesemini;+ ubusuku+ buyeza xa kungayi kubakho mntu unako ukusebenza.  Lo gama ndisesehlabathini, ndilukhanyiselo lwehlabathi.”+  Emva kokutsho ezi zinto, watshicela emhlabeni waza wenza udongwe ngamathe, yaye walubeka udongwe lwakhe emehlweni aloo mntu+  waza wathi kuye: “Hamba uye kuhlamba+ echibini laseSilowam”+ (eliguqulelwa ngokuthi ‘Thunyelweyo’). Ngoko waya waza wahlamba,+ wabuya ebona.+  Ngoko ke abamelwane nabo ngaphambili babefudula bebona ukuba wayengumngqibi bathi: “Lo ngula mntu ubefudula ehlala aze angqibe, akunjalo?”+  Bambi babesithi: “Nguye lo.” Abanye besithi: “Nakanye, kodwa ufana naye.” Lo mntu wayesithi: “Ndinguye.” 10  Ngenxa yoko bathi kuye: “Ngoko, avuleke njani amehlo akho?”+ 11  Waphendula wathi: “Umntu obizwa ngokuba nguYesu wenze udongwe, waluqaba emehlweni am waza wathi kum, ‘Hamba uye eSilowam+ uze uhlambe.’ Ngoko ke ndiyile ndaza ndahlamba ndabona.” 12  Bathi ke kuye: “Uphi na loo mntu?” Wathi: “Andazi.” 13  Bamsa kubaFarisi umntu lowo wayeyimfama. 14  KwakungeSabatha+ ngomhla uYesu awenza ngawo udongwe waza wavula amehlo akhe.+ 15  Ke ngoko, nabaFarisi bambuza indlela azuze ngayo ukubona.+ Wathi kubo: “Ubeke udongwe emehlweni am, ndaza ndahlamba yaye ndabona.” 16  Bambi kubaFarisi bathi: “Lo asingomntu wakwaThixo, ngenxa yokuba akayigcini iSabatha.”+ Abanye bathi: “Anganako njani na umntu ongumoni ukwenza imiqondiso+ elolo hlobo?” Ngoko kwabakho ukwahlukana+ phakathi kwabo. 17  Baphinda bathi kumntu oyimfama: “Uthini na wena ngaye, ekubeni evule amehlo akho?” Lo mntu wathi: “Ungumprofeti.”+ 18  Noko ke, amaYuda akakholelwanga ukuba wayeyimfama waza wabona, de abiza abazali baloo mntu wazuza ukubona. 19  Yaye ababuza esithi: “Ngunyana wenu na lo enithi wazalwa eyimfama? Kwenzeka njani, ke, ukuba abone ngoku?” 20  Ngoko ekuphenduleni abazali bakhe bathi: “Siyazi ukuba lo ngunyana wethu nokuba wazalwa eyimfama. 21  Kodwa ukuba kwenzeka njani ukuba abone ngoku asazi, okanye ukuba ngubani na ovule amehlo akhe asazi. Buzani yena. Sel’ emdala. Umele azithethele ngokwakhe.” 22  Abazali bakhe bazitsho ezi zinto ngenxa yokuba babesoyika+ amaYuda, kuba amaYuda ayesele efikelele kwisivumelwano sokuba, ukuba nabani na uyamvuma ukuba unguKristu, ufanele agxothwe kwindlu yesikhungu.+ 23  Kungenxa yoko le nto abazali bakhe bathi: “Sel’ emdala. Buzani yena.” 24  Ngoko ke ambiza okwesibini umntu owayeyimfama aza athi kuye: “Zukisa uThixo;+ siyazi ukuba lo mntu ungumoni.” 25  Waphendula wathi: “Enoba ungumoni kusini na andazi. Inye into endiyaziyo, kukuba, nangona bendiyimfama, ndiyabona ngoku.” 26  Ngoko ke athi kuye: “Wenze ntoni na kuwe? Uwavule njani na amehlo akho?” 27  Wawaphendula wathi: “Sendinixelele, naza anaphulaphula. Kutheni nifuna ukukuva nje kwakhona? Anifuni kuba ngabafundi bakhe nani, andibi kunjalo?” 28  Ngako oku bamtshabhisa baza bathi: “Nguwe umfundi walaa mntu, kodwa thina singabafundi bakaMoses. 29  Siyazi ukuba uThixo uthethile kuMoses;+ kodwa yena lo mntu, asimazi apho avela khona.”+ 30  Ekuphenduleni umntu lowo wathi kuwo: “Ngokuqinisekileyo oku kuyamangalisa,+ ukuba ningamazi apho avela khona, ukanti uwavulile amehlo am. 31  Siyazi ukuba uThixo akabaphulaphuli aboni,+ kodwa ukuba nabani na woyika uThixo aze enze ukuthanda kwakhe, uyamphulaphula.+ 32  Kwakudala akuzange kuviwe ukuba nabani na wavula amehlo alowo uzelwe eyimfama. 33  Ukuba lo mntu ebengaveli kuThixo,+ ebengenakwenza nto konke konke.” 34  Ekuphenduleni athi kuye: “Wena wazalelwa ezonweni ngokupheleleyo,+ ukanti ufundisa thina na?” Yaye amkhuphela ngaphandle!+ 35  UYesu weva ukuba ayemkhuphele ngaphandle, yaye, akumfumana, wathi: “Uyakholwa na kuNyana+ womntu?” 36  Lo mntu waphendula wathi: “Ungubani na yena, mnumzana, ukuze ndikholwe kuye?” 37  UYesu wathi kuye: “Umbonile, nguye lo uthetha nawe.”+ 38  Wandula ke wathi: “Ndiyakholwa kuye, Nkosi.” Waza waqubuda+ kuye. 39  Wathi uYesu: “Ndizele lo mgwebo+ kweli hlabathi: ukuba abo bangaboniyo babone+ nabo babonayo babe ziimfama.”+ 40  AbaFarisi ababekunye naye baziva ezi zinto, baza bathi kuye: “Asizomfama nathi,+ akunjalo?” 41  UYesu wathi kubo: “Ukuba beniziimfama, ngeningenasono. Kodwa ngoku nithi, ‘Siyabona.’+ Isono senu+ sihleli.”

Umbhalo osemazantsi