Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yohane 7:53–8:59

Imibhalo-ngqangi iCodex Sinaiticus, iCodex Vaticanus, neSinaitic Syriac codex iyayishiya indinyana 53 ukusa kwisahluko 8, indinyana 11, ezifundeka (ngokwahlukahlukana okuthile kwimibhalo neenguqulelo ezahlukahlukeneyo zesiGrike) ngokulandelayo: 53  Ngoko bahamba ngamnye esiya ekhayeni lakhe. 8  Waza uYesu waya eNtabeni yemiNquma.  Noko ke, kwakuthi qheke ukusa waya kwakhona etempileni, bonke abantu beza kuye, wahlala phantsi waza waqalisa ukubafundisa.  Ke kaloku ababhali nabaFarisi bazisa umfazi obanjwe ekrexeza, baza, bakuba bemmise phakathi kwabo,  bathi kuye: “Mfundisi, lo mfazi ubanjwe ekrexeza.  EMthethweni uMoses wasimisela ukuba siluxulube uhlobo olunjalo lwabafazi. Uthini na ke wena?”  Kambe ke, babekutsho oku bemvavanya, ukuze babe nento yokummangalela. Kodwa uYesu wagoba waza wabhala ngomnwe wakhe emhlabeni.  Xa bazingisayo ukumbuza, wema nkqo wathi kubo: “Lowo kuni ungenasono makabe ngowokuqala ukumgibisela ngelitye.”  Waza egobile kwakhona waqhubeka ebhala emhlabeni.  Kodwa abo bakuvayo oku baphuma, ngabanye ngabanye, kuqalela kumadoda amakhulu, waza washiywa yedwa, nomfazi lowo wayephakathi kwabo. 10  Wema nkqo, uYesu wathi kuye: “Mfazi, baphi na? Akukho namnye ukugwebele isohlwayo na?” 11  Wathi: “Akukho namnye, mnumzana.” UYesu wathi: “Nam andikugwebeli sohlwayo. Hamba; ukususela ngoku ungabi sasiqhelisela isono.” 12  Ngoko ke uYesu wathetha kwakhona kubo, esithi: “Mna ndilukhanyiselo+ lwehlabathi. Lowo undilandelayo akasayi kuze ahambe ebumnyameni,+ kodwa uya kuba nokukhanya kobomi.” 13  Ngoko ke abaFarisi bathi kuye: “Unikela ubungqina ngawe siqu; ubungqina bakho abuyonyaniso.” 14  Ekuphenduleni uYesu wathi kubo: “Kwanokuba ndinikela ubungqina ngam, ubungqina+ bam buyinyaniso, ngenxa yokuba ndiyazi apho ndivela khona nalapho ndiya khona.+ Kodwa nina anazi apho ndivela khona nalapho ndiya khona. 15  Nina nigweba ngokwenyama;+ mna andigwebi nawuphi na umntu.+ 16  Ukanti ukuba ndithe ndagweba, umgwebo wam uyinyaniso, kuba andindedwa, kodwa uBawo ondithumileyo ukunye nam.+ 17  Kanjalo, eMthethweni wenu kubhaliwe kwathiwa, ‘Ubungqina babantu ababini buyinyaniso.’+ 18  Ndingulowo unikela ubungqina ngam, noBawo ondithumileyo unikela ubungqina ngam.”+ 19  Ngoko ke bathi kuye: “Uphi na uYihlo?” UYesu waphendula wathi: “Anindazi mna ningamazi noBawo.+ Ukuba benindazile, beniya kumazi noBawo.”+ 20  La mazwi wawathetha kwindawo yokugcina ubuncwane+ njengoko wayefundisa etempileni. Kodwa akukho bani wambambayo+ ngenxa yokuba lalingekafiki ilixa+ lakhe. 21  Waphinda wathi kubo: “Ndiyemka, yaye niya kundifuna,+ ukanti niya kufela esonweni senu.+ Apho ndiya khona aninako ukuza.” 22  Ngoko ke amaYuda athi: “Akayi kuzibulala, akunjalo? Ngenxa yokuba uthi, ‘Apho ndiya khona aninakuza.’”+ 23  Ngoko wathi kuwo: “Nina nivela kummandla ongezantsi; mna ndivela kummandla ongaphezulu.+ Nina nivela kweli hlabathi;+ mna andiveli kweli hlabathi.+ 24  Ndithe ke kuni, Niya kufela ezonweni zenu.+ Kuba ukuba anikholelwa ukuba ndinguye, niya kufela ezonweni zenu.”+ 25  Athi ke kuye: “Ungubani na wena?” UYesu wathi kuwo: “Ndisazidubelani na ngokuthetha nani? 26  Ndinezinto ezininzi zokuthetha ngani nendinokudlulisela umgwebo ngazo. Kakade ke, lowo undithumileyo uyinyaniso, yaye izinto endazivayo kuye ndithetha zona kanye ehlabathini.”+ 27  Ayengacacelwanga kukuba wayethetha kuwo ngoYise. 28  Ngoko ke uYesu wathi: “Xa nithe namphakamisa+ uNyana womntu,+ niya kwandula ke nazi ukuba ndinguye,+ nokuba andenzi nto ngokwam;+ kodwa ndizithetha ezi zinto kanye njengoko uBawo wandifundisayo.+ 29  Yaye lowo undithumileyo ukunye nam; akandishiyanga ndedwa, ngenxa yokuba ndisoloko ndisenza izinto ezikholekileyo kuye.”+ 30  Njengoko wayezithetha ezi zinto, abaninzi bakholwa kuye.+ 31  Yaye ngoko uYesu wathi kumaYuda awayekholiwe kuye: “Ukuba nithe nahlala kulo izwi lam,+ ngokwenene ningabafundi bam, 32  niya kuyazi inyaniso,+ yaye inyaniso iya kunikhulula.”+ 33  Aphendula athi kuye: “Siyinzala ka-Abraham+ kwaye asizange sibe ngamakhoboka kuye nabani na.+ Kwenzeka njani ukuba uthi, ‘Niya kukhululeka’?” 34  UYesu wawaphendula wathi: “Inene, inene, ndithi kuni, Wonke umenzi wesono ulikhoboka lesono.+ 35  Ngaphezu koko, ikhoboka alihlali endlwini ngonaphakade; unyana yena uhlala ngonaphakade.+ 36  Ngoko ke ukuba uNyana uyanikhulula, okunene niya kukhululeka.+ 37  Ndiyazi ukuba niyinzala ka-Abraham; kodwa nifuna ukundibulala,+ kuba alingeni kuni ilizwi lam.+ 38  Izinto endizibone kuBawo,+ zizo endizithethayo;+ nani, ke ngoko, nenza izinto enizive kuyihlo.” 39  Ekuphenduleni athi kuye: “Ubawo wethu nguAbraham.”+ UYesu wathi kuwo: “Ukuba ningabantwana baka-Abraham,+ yenzani imisebenzi ka-Abraham. 40  Kodwa naku nifuna ukundibulala, mna mntu onixelele inyaniso endiyive kuThixo.+ UAbraham akazange akwenze oku.+ 41  Nenza imisebenzi kayihlo.” Athi kuye: “Asizange sizalwe ngohenyuzo; sinoBawo omnye,+ uThixo.” 42  Wathi uYesu kuwo: “Ukuba uThixo ebenguYihlo, ngenindithanda,+ kuba ndilapha+ nje ndiphuma kuThixo. Andizizelanga ngokwam, kodwa ndithunywe Nguye.+ 43  Kutheni ningakwazi nje oko ndikuthethayo? Kungenxa yokuba aninakuliphulaphula ilizwi lam.+ 44  Nina niphuma kuyihlo uMtyholi,+ yaye nithanda ukwenza ngokweminqweno kayihlo.+ Yena wayesisibulala-mntu kwasekuqaleni,+ yaye akemi enyanisweni, kuba inyaniso ayikho kuye. Xa ethetha ubuxoki, uthetha ngokotyekelo lwakhe, kuba ulixoki noyise wabo ubuxoki.+ 45  Mna ke, ngenxa yokuba ndinixelela inyaniso, anindikholelwa.+ 46  Ngubani na kuni ondifumanisa ndinetyala lesono?+ Ukuba ndithetha inyaniso, kutheni ningandikholelwa nje? 47  Lowo uphuma kuThixo uyawaphulaphula amazwi kaThixo.+ Kungenxa yoko le nto ningaphulaphuli, kuba aniphumi kuThixo.”+ 48  Ekuphenduleni amaYuda athi kuye: “Asinyanisanga na ke xa sisithi, UngumSamariya+ yaye unedemon?”+ 49  UYesu waphendula wathi: “Andinademon, kodwa ndibeka uBawo,+ yaye nina niyandihlazisa. 50  Kodwa andizifuneli luzuko;+ ukho Lowo ulufunayo nogwebayo.+ 51  Inene, inene, ndithi kuni, Ukuba nabani na uyaligcina ilizwi lam, akasayi kuze akubone ukufa.”+ 52  AmaYuda athi kuye: “Ngoku siyazi ukuba unedemon.+ UAbraham wafa,+ kanjalo nabaprofeti;+ kodwa wena uthi, ‘Ukuba nabani na uyaligcina ilizwi lam, akasayi kuze angcamle+ kufa konke konke.’ 53  Akukho mkhulu+ kunobawo wethu uAbraham, owafayo, akunjalo? Kanjalo, abaprofeti bafa.+ Uzibanga ungubani na wena?” 54  UYesu waphendula wathi: “Ukuba ndiyazizukisa, uzuko lwam alunto yanto. NguBawo ondizukisayo,+ lowo nithi nguThixo wenu; 55  ukanti animazanga.+ Kodwa mna ndiyamazi.+ Yaye ukuba ndithe andimazi ndiya kuba ndilixoki njengani. Kodwa mna ndiyamazi yaye ndiyaligcina ilizwi lakhe.+ 56  UAbraham uyihlo waphuphuma yimihlali ngethemba lokubona umhla wam,+ yaye wawubona waza wanemihlali.”+ 57  Ngoko ke amaYuda athi kuye: “Akukabi nawo namashumi amahlanu eminyaka ubudala, ukanti umbonile uAbraham?” 58  UYesu wathi kuwo: “Inene, inene, ndithi kuni, Ngaphambi kokuba uAbraham abekho, bendikho.”+ 59  Ngoko ke achola amatye ukuze amgibisele ngawo;+ kodwa uYesu wazifihla waza waphuma etempileni.

Umbhalo osemazantsi