Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yohane 7:1-53

7  Ke kaloku emva kwezi zinto uYesu waqhubeka ehambahamba eGalili, kuba wayengafuni kuhamba-hamba kwelakwaYuda, ngenxa yokuba amaYuda ayefuna ukumbulala.+  Noko ke, umthendeleko wamaYuda, umthendeleko weminquba,+ wawukufuphi.  Ngoko ke abantakwabo+ bathi kuye: “Mka apha uye kwelakwaYuda, ukuze kwanabafundi bakho bayibone imisebenzi oyenzayo.  Kuba akukho bani wenza nantoni na emfihlekweni ngoxa yena efuna ukwaziwa esidlangalaleni. Ukuba wenza ezi zinto, zibonakalise kulo ihlabathi.”  Abantakwabo,+ enyanisweni, babengalubonisi ukholo kuye.+  Ngoko ke uYesu wathi kubo: “Ixesha lam elililo alikabikho,+ kodwa elenu ixesha elililo lisoloko likho.  Ihlabathi alinaso isizathu sokunithiya, kodwa lindithiyile mna, ngenxa yokuba ndinikela ubungqina ngalo bokuba imisebenzi yalo ingendawo.+  Nyukani niye emthendelekweni; mna andikazi kunyuka ndiye kulo mthendeleko, ngenxa yokuba ixesha lam elililo+ alikafiki ngokupheleleyo.”+  Ngoko emva kokubaxelela ezi zinto, wahlala eGalili. 10  Kodwa bakuba abantakwabo benyukile ukuya emthendelekweni, wandula ke naye wanyuka, kungekhona ekuhleni kodwa emfihlekweni.+ 11  Ngoko ke amaYuda amfuna+ emthendelekweni esithi: “Uphi na laa mntu?” 12  Yaye kwakukho intetho yokudumzela eninzi ngaye phakathi kwezihlwele.+ Bambi babesithi: “Ungumntu olungileyo.” Abanye babesithi: “Akanjalo, kodwa ulahlekisa isihlwele.” 13  Kambe ke, akukho bani wayengathetha ngaye esidlangalaleni ngenxa yokoyika amaYuda.+ 14  Kwathi xa umthendeleko wawusele uphakathi, uYesu wenyukela etempileni waza waqalisa ukufundisa.+ 15  Ngoko ke amaYuda amangaliswa, esithi: “Kwenzeka njani ukuba lo mntu abe nolwazi ngemibhalo,+ engakhange afundisise nje ezikolweni?”+ 16  UYesu, wawaphendula wathi: “Oko ndikufundisayo asikokwam, kodwa kokwalowo wandithumayo.+ 17  Ukuba nabani na unqwenela ukwenza ukuthanda Kwakhe, uya kwazi ngokuphathelele le mfundiso enoba ivela kuThixo+ okanye ndithetha ngokuphuma kum kusini na. 18  Lowo uthetha ngokuphuma kuye ufuna uzuko lwakhe; kodwa lowo ufuna uzuko+ lwalowo umthumileyo, yena unyanisile, yaye akukho ntswela-bulungisa kuye. 19  UMoses waninika uMthetho,+ akunjalo? Kodwa akukho namnye kuni uwuthobelayo uMthetho. Kutheni nifuna ukundibulala nje?”+ 20  Isihlwele saphendula sathi: “Unedemon.+ Ngubani na ofuna ukukubulala?” 21  Ekuphenduleni uYesu wathi kuso: “Ndenze isenzo sasinye,+ naza nina nonke namangaliswa. 22  Ngenxa yesi sizathu uMoses uninike ulwaluko+—ingekuko ukuba luvela kuMoses, kodwa ikukuba luvela kookhokho+—yaye niyamalusa umntu ngesabatha. 23  Ukuba umntu wamkela ulwaluko ngesabatha ukuze umthetho kaMoses ungaphulwa, nivutha ngumsindo na ngenxa yokuba ndiphilise umntu ngesabatha?+ 24  Musani ukugweba ngokwembonakalo yangaphandle, kodwa gwebani ngomgwebo wobulungisa.”+ 25  Ngoko ke bambi babemi baseYerusalem bathi: “Lo ngulo mntu bafuna ukumbulala,+ akunjalo? 26  Ukanti, yabonani! uthetha esidlangalaleni,+ yaye akukho nto bayitshoyo kuye. Abalawuli abafikelelanga ekwazini ngokuqinisekileyo ukuba lo unguKRISTU, akunjalo?+ 27  Ngokwahlukileyo koko, siyamazi apho avela khona lo mntu;+ kanti xa uKRISTU efika, akukho bani uza kwazi apho avela khona.”+ 28  Ngoko ke uYesu wadanduluka njengoko wayefundisa etempileni wathi: “Niyandazi mna, nisazi nalapho ndivela khona.+ Kanjalo, andizizelanga ngokwam,+ kodwa lowo undithumileyo uyinene,+ yaye nina animazi.+ 29  Mna ndiyamazi,+ ngenxa yokuba ndingummeli ovela kuye, yaye Yena undithumile.”+ 30  Ngoko ke babefuna ukumbamba,+ kodwa akubangakho bani umsa isandla, ngenxa yokuba lalingekafiki ilixa lakhe.+ 31  Ukanti, abaninzi kwisihlwele bakholwa kuye;+ baza bathi: “Xa uKRISTU efika, akayi kwenza miqondiso+ ingakumbi kunaleyo lo mntu ayenzileyo, akunjalo?” 32  AbaFarisi bakuva ukumbombozela kwesihlwele ngaye, baza ababingeleli abaziintloko nabaFarisi bathumela amagosa ukuya kumbamba.+ 33  Ngoko ke uYesu wathi: “Ndisaqhubeka ndinani okwethutyana ngaphambi kokuba ndiye kulowo undithumileyo.+ 34  Niya kundifuna,+ kodwa aniyi kundifumana, nalapho ndikhoyo aninakuza.”+ 35  Ngoko ke amaYuda athi: “Lo mntu uzimisele ukuya phi, ukuze singabi nakumfumana? Akazimiselanga kuya kulaa maYuda asasazeke+ phakathi kwamaGrike aze afundise amaGrike, akunjalo? 36  Lithetha ukuthini eli lizwi aye walitsho esithi, ‘Niya kundifuna, kodwa aniyi kundifumana, nalapho ndikhoyo aninakuza’?” 37  Ke kaloku ngosuku lokugqibela, imini enkulu yomthendeleko,+ uYesu wayemile waza wadanduluka, esithi: “Ukuba nabani na unxaniwe,+ makeze kum aze asele. 38  Lowo ukholwayo kum,+ kanye njengoko iSibhalo sisitsho, ‘Kuya kuqukuqela imisinga yamanzi aphilayo iphuma embilinini wakhe.’”+ 39  Noko ke, wakutsho oku esingisele kumoya ababeza kuwamkela abo bakholwayo kuye; kuba wawungekabikho umoya,+ ngenxa yokuba uYesu wayengekazukiswa.+ 40  Ngoko ke bambi kuso isihlwele abawevayo la mazwi bathi: “Ngokuqinisekileyo lo unguye UmProfeti.”+ 41  Abanye babesithi: “Lo nguye uKRISTU.”+ Kodwa bambi babesithi: “UKRISTU+ okunene akaveli eGalili, akunjalo?+ 42  Asizange sitsho na iSibhalo ukuba uKRISTU uphuma kwinzala kaDavide,+ naseBhetelehem+ idolophana apho uDavide wayefudula ekhona?”+ 43  Ngoko ke sahlukana phakathi isihlwele+ ngenxa yakhe. 44  Bambi kuso, ngoko, babefuna ukumbamba, kodwa akubangakho bani umsa isandla. 45  Ngoko ke amagosa abuyela kubabingeleli abaziintloko nabaFarisi, baza aba bamva bathi kuwo: “Kutheni ningamzisanga nje?” 46  Amagosa aphendula athi: “Akuzange kubekho omnye umntu othetha njengalo.”+ 47  AbaFarisi baphendula bathi: “Anilahlekiswanga nani, akunjalo? 48  Akukho namnye kubalawuli okanye kubaFarisi okholiweyo kuye, akunjalo?+ 49  Kodwa esi sihlwele singawaziyo uMthetho singabantu abaqalekisiweyo.”+ 50  UNikodemo, owayeze kuye ngaphambili, nowayengomnye wabo, wathi kubo: 51  “Umthetho wethu awumgwebi umntu ngaphandle kokuba kuqala kuviwe+ kuye kuze kwaziwe oko akwenzayo, andibi kunjalo?” 52  Ekuphenduleni bathi kuye: “Nawe akuphumi Galili, akunjalo? Phengulula uze ubone ukuba akukho mprofeti+ uza kuveliswa eGalili.” Imibhalo-ngqangi iCodex Sinaiticus, iCodex Vaticanus, neSinaitic Syriac codex iyayishiya indinyana 53 ukusa kwisahluko 8, indinyana 11, ezifundeka (ngokwahlukahlukana okuthile kwimibhalo neenguqulelo ezahlukahlukeneyo zesiGrike) ngokulandelayo: 53  Ngoko bahamba ngamnye esiya ekhayeni lakhe.

Umbhalo osemazantsi