Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yohane 5:1-47

5  Emva kwezi zinto kwabakho umthendeleko+ wamaYuda, waza uYesu wenyuka waya eYerusalem.  Ke kaloku eYerusalem kwisango lezimvu+ kukho ichibi elibizwa ngesiHebhere ngokuba yiBhethezatha, elineevaranda ezintlanu.  Kuzo kwakulele phantsi inkitha yabagulayo, iimfama, iziqhwala, nabo bome amalungu omzimba.  ——  Kodwa kwakukho mntu uthile apho osifo sakhe sasimphethe kangangeminyaka engamashumi amathathu anesibhozo.  UYesu, akumbona lo mntu ulele phantsi, yaye eqonda ukuba wayesele enexesha elide egula,+ wathi kuye: “Uyakufuna na ukuphila?”+  Lo mntu ugulayo wamphendula wathi: “Mnumzana, andinamntu wokundifaka echibini xa amanzi egxobhekile; kodwa ndithi ngoxa ndisiza kusuke kuhle omnye phambi kwam.”  UYesu wathi kuye: “Sukuma, thabatha ukhuko lwakho uhambe.”+  Ngako oko loo mntu waphila ngoko nangoko, yaye wathabatha ukhuko lwakhe waza wahamba. Ke kaloku kwakuyisabatha loo mini.+ 10  Ngoko ke amaYuda athi kulo mntu uphilisiweyo: “YiSabatha, yaye akukho mthethweni+ ngawe ukuba uthwale ukhuko.” 11  Kodwa wawaphendula esithi: “Lowo kanye undiphilisileyo uthe kum, ‘Thabatha ukhuko lwakho uhambe.’” 12  Ambuza athi: “Ngubani na loo mntu ukuxelele ukuba, ‘Luthabathe uhambe’?” 13  Kodwa lo mntu uphilisiweyo akazanga ukuba wayengubani na, kuba uYesu wayethe gu bucala, ekubeni kwakukho nesihlwele kuloo ndawo. 14  Emva kwezi zinto uYesu wamfumana etempileni waza wathi kuye: “Yabona, uphilile. Ungabi sona kwakhona, ukuze kungenzeki nto imbi ngakumbi kuwe.” 15  Lo mntu wemka waza waxelela amaYuda ukuba nguYesu omphilisileyo. 16  Ngoko ngenxa yoko amaYuda amtshutshisa+ uYesu, kuba wayezenza ezi zinto ngeSabatha. 17  Kodwa wawaphendula esithi: “UBawo uyasebenza kude kube ngoku, nam ke ndiyasebenza.”+ 18  Ngenxa yoko, eneneni, amaYuda afuna ngakumbi ukumbulala,+ kuba wayengaphuli Sabatha kuphela kodwa wayekwabiza uThixo ngokuthi nguYise,+ ezenza alingane+ noThixo. 19  Ngoko ke, ekuphenduleni, uYesu wathi kubo: “Inene, inene, ndithi kuni, UNyana akanakwenza nanye into ngokwakhe, ngaphandle koko abona uYise ekwenza.+ Kuba naziphi na izinto azenzayo Yena, noNyana uyazenza ngokufanayo. 20  Kuba uYise unomsa kuNyana+ kwaye umbonisa zonke izinto yena azenzayo, yaye uya kumbonisa imisebenzi emikhulu ngakumbi kunale, ukuze nimangaliswe.+ 21  Kuba kanye njengoko uYise ebavusa abafileyo aze abenze baphile,+ ngokunjalo noNyana ubenza baphile abo afunayo ukubenza baphile.+ 22  Kuba uYise akagwebi namnye, kodwa unikele konke ukugweba kuNyana,+ 23  ukuze bonke bambeke uNyana+ kanye njengoko bembeka uYise. Lowo ungambekiyo uNyana akambeki uYise omthumileyo.+ 24  Inene, inene, ndithi kuni, Lowo ulivayo ilizwi lam aze akholelwe kulowo undithumileyo unobomi obungunaphakade,+ yaye akezi ekugwetyweni kodwa udlule ekufeni waya ebomini.+ 25  “Inene, inene, ndithi kuni, Liyeza ilixa, yaye likho ngoku, xa abafileyo+ beya kuliva ilizwi+ loNyana kaThixo yaye abo baye banikela ingqalelo baya kuphila.+ 26  Kuba kanye njengoko uYise enobomi,+ ngokunjalo umnikile kwanoNyana ukuba abe nobomi.+ 27  Kwaye umnike igunya lokugweba,+ ngenxa yokuba enguNyana womntu.+ 28  Musani ukumangaliswa koku, kuba liyeza ilixa ekuya kuthi ngalo bonke abo bakumangcwaba enkumbulo+ balive ilizwi lakhe 29  baze baphume, abo benze izinto ezilungileyo beze kuvuko lobomi,+ abo baqhelisele izinto ezimbi kuvuko lomgwebo.+ 30  Andinakwenza nanye into ngokwam; kanye njengoko ndivayo, ndiyagweba; yaye umgwebo endiwuphumezayo ngowobulungisa,+ ngenxa yokuba ndifuna, kungekhona ukuthanda kwam, kodwa ukuthanda+ kwalowo undithumileyo. 31  “Ukuba mna ndedwa ndinikela ubungqina+ ngam, ubungqina bam abuyonyaniso.+ 32  Kukho omnye onikela ubungqina ngam, yaye ndiyazi ukuba ubungqina abunikelayo+ ngam buyinyaniso. 33  Nithumele abantu kuYohane, yaye uye wanikela ubungqina kuyo inyaniso.+ 34  Noko ke, andamkeli bungqina bamntu, kodwa ndizitsho ezi zinto ukuze nisindiswe.+ 35  Loo mntu wayesisibane esivuthayo nesikhanyayo, yaye nina okwexesha elifutshane nanikuthanda ukuphuphuma yimihlali ekukhanyeni kwakhe.+ 36  Kodwa ndinobungqina obukhulu ngakumbi kunobo bukaYohane, kuba yona kanye imisebenzi uBawo andabele ukuba ndiyifeze, misebenzi leyo ngokwayo endiyenzayo,+ inikela ubungqina ngam bokuba uBawo undithumile. 37  Kanjalo, uBawo ondithumileyo uye wanikela ubungqina ngam.+ Anizange nilive ilizwi lakhe nakanye, ningazange niyibone nembonakalo yakhe;+ 38  yaye aninalo ilizwi lakhe elihleli kuni, ngenxa yokuba lowo kanye anithumelele yena animkholelwa. 39  “Niyaziphengulula iZibhalo,+ ngenxa yokuba nicinga ukuba ngazo niya kuba nobomi obungunaphakade; yaye zona zizo kanye ezinikela ubungqina ngam.+ 40  Ukanti anifuni kuza kum ukuze nibe nobomi.+ 41  Andamkeli luzuko ebantwini,+ 42  kodwa ndazi kakuhle ukuba aninalo uthando lukaThixo kuni.+ 43  Ndize egameni likaBawo,+ kodwa anindamkeli; ukuba omnye ebeze egameni lakhe, beniya kumamkela. 44  Ninokukholwa njani, xa nisamkela uzuko+ omnye komnye yaye ningafuni uzuko oluvela kokuphela koThixo?+ 45  Musani ukucinga ukuba ndiza kunimangalela kuBawo; ukho lowo unimangalelayo, uMoses,+ enibeke ithemba lenu kuye. 46  Enyanisweni, ukuba nanikholelwe kuMoses beniya kukholelwa nakum, kuba yena wabhala ngam.+ 47  Kodwa ukuba aniyikholelwa imibhalo yakhe,+ niya kuwakholelwa njani amazwi am?”

Umbhalo osemazantsi