Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yohane 21:1-25

21  Emva kwezi zinto uYesu wazibonakalisa kwakhona kubafundi kulwandle lwaseTibheriya; kodwa wenza ngale ndlela ekuzibonakaliseni.  Babendawonye uSimon Petros noTomas, owayebizwa ngokuba nguWele,+ noNathaniyeli+ waseKana yaseGalili noonyana bakaZebhedi+ nabanye ababini kubafundi bakhe.  USimon Petros wathi kubo: “Ndisaya kuloba.” Bathi kuye: “Nathi siza kuhamba nawe.” Baphuma baza bakhwela esikhepheni, kodwa ebudeni bobo busuku ababambisanga nto.+  Noko ke, njengoko kwakusisa, uYesu wema elunxwemeni, kodwa abafundi babengaqondi ukuba nguYesu.+  Ngoko uYesu wathi kubo: “Bantwana abaselula, aninayo nantoni na edliwayo, andibi kunjalo?” Baphendula ngokuthi “Hayi!”  Wathi kubo: “Phosani umnatha ngakwicala lasekunene lesikhephe yaye niya kufumana okuthile.”+ Bawuphosa, kodwa abazange babe sakwazi ukuwutsalela ngaphakathi ngenxa yenkitha yeentlanzi.+  Ngoko ke loo mfundi uYesu wayefudula emthanda+ wathi kuPetros:+ “YiNkosi!” Ngoko ke uSimon Petros, akuva ukuba yiNkosi, wabhinqa isambatho sakhe sangaphezulu, kuba wayehamba ze, waza waziphosa elwandle.  Kodwa abanye abafundi beza ngesikhephe esincinane, kuba babengekude, bemalunga neemitha ezingamashumi asithoba kuphela ukusuka emhlabeni, berhuqa umnatha weentlanzi.  Noko ke, xa behlayo emhlabeni babona kukho apho umlilo wamalahle+ eenkuni yaye kukho kuwo intlanzi nesonka. 10  UYesu wathi kubo: “Zisani inxalenye yeentlanzi enisandul’ ukuzibambisa.” 11  Ke ngoko, uSimon Petros waya kukhwela waza wawutsalela emhlabeni umnatha uzele ziintlanzi ezinkulu, zilikhulu elinamashumi amahlanu anesithathu. Kodwa nangona zazininzi kangako umnatha awuqhaqhekanga. 12  UYesu wathi kubo: “Yizani, nifumane isidlo senu sakusasa.”+ Akukho namnye kubafundi owaba nesibindi sokumbuza athi: “Ungubani na?” ngenxa yokuba babesazi ukuba yiNkosi. 13  UYesu weza wathabatha isonka waza wabanika,+ nentlanzi ngokunjalo. 14  Esi yayisisihlandlo sesithathu+ uYesu wabonakalayo kubafundi emva kokuvuswa kwakhe kwabafileyo. 15  Bakuba befumene isidlo sakusasa, uYesu wathi kuSimon Petros: “Simon nyana kaYohane, uyandithanda na ngaphezu kwezi?”+ Wathi kuye: “Ewe, Nkosi, uyazi wena ukuba ndinomsa ngawe.”+ Wathi kuye: “Yondla iimvana zam.”+ 16  Kwakhona, wathi kuye, isihlandlo sesibini: “Simon nyana kaYohane, uyandithanda+ na?” Wathi kuye: “Ewe, Nkosi, uyazi wena ukuba ndinomsa ngawe.” Wathi kuye: “Yalusa amatakane am ezimvu.”+ 17  Wathi kuye okwesihlandlo sesithathu: “Simon nyana kaYohane, unomsa na ngam?” UPetros waba buhlungu kukuthi kwakhe kuye isihlandlo sesithathu: “Unomsa na ngam?” Ngoko wathi kuye: “Nkosi, wena uyazazi zonke izinto;+ uyaqonda ukuba ndinomsa ngawe.” UYesu wathi kuye: “Yondla amatakane am ezimvu.+ 18  Inene, inene, ndithi kuwe, Xa wawusemncinane, wawufudula uzibhinqisa ngokwakho uze uhambahambe apho ufuna khona. Kodwa xa ukhule wamdala uya kuzolula izandla zakho, ubhinqiswe+ ngomnye umntu aze akuthwalele apho unganqweneliyo.”+ 19  Oku wakutsho ukuze abonise ukuba luhlobo luni na lokufa+ awayeya kumzukisa ngalo uThixo.+ Ngoko, akuba ekutshilo oku, wathi kuye: “Qhubeka undilandela.”+ 20  Akujika uPetros wabona umfundi lowo uYesu ebefudula emthanda+ emlandela, lowo esidlweni sangokuhlwa wayayame esifubeni sakhe nowathi: “Nkosi, ngubani na lowo ukungcatshayo?” 21  Ngako oko, akumbona, uPetros wathi kuYesu: “Nkosi, yintoni na lo mntu aya kuyenza?” 22  UYesu wathi kuye: “Ukuba kukuthanda kwam ngaye ukuba ahlale ndide ndifike,+ ikuxhalabisa ngantoni wena loo nto? Wena qhubeka undilandela.” 23  Ngenxa yoko, eli lizwi laphuma phakathi kwabazalwana, lokuba loo mfundi wayengayi kufa. Noko ke, uYesu wayengatshongo kuye ukuba akayi kufa, kodwa wayethe: “Ukuba kukuthanda kwam ngaye ukuba ahlale+ ndide ndifike, ikuxhalabisa ngantoni wena loo nto?” 24  Lo ngulo mfundi+ unikela ubungqina ngezi zinto nowazibhalayo ezi zinto, yaye siyazi ukuba ubungqina abunikelayo buyinyaniso.+ 25  Kukho, enyanisweni, nezinye izinto ezininzi uYesu awazenzayo, ezo, ukuba bezibhalwe ngokweenkcukacha ezipheleleyo, ndiba, ihlabathi ngokwalo belingenakuyiqulatha imisongo ebinokubhalwa.+

Umbhalo osemazantsi