Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yohane 20:1-31

20  Ngosuku lokuqala+ lweveki uMariya Magadala waya kwingcwaba lenkumbulo ekuseni, ngoxa kwakusemnyama, waza walibona ilitye lisusiwe kwingcwaba lenkumbulo.+  Ngoko wabaleka waya kuSimon Petros nakomnye umfundi,+ lowo uYesu wayenomsa ngaye, wathi kubo: “Bayisusile iNkosi kwingcwaba lenkumbulo,+ yaye asazi apho bayibeke khona.”  Bandula ke uPetros+ nomnye umfundi lowo baphuma baya ngqo kwingcwaba lenkumbulo.  Babebaleka kunye; kodwa omnye umfundi lowo wamshiya ngamendu uPetros waza wafika kuqala kwingcwaba lenkumbulo.  Wathi akugoba, wazibona izibopho zizodwa,+ kodwa akangenanga.  Wandula ke noSimon Petros wafika emlandela, waza wangena kwingcwaba lenkumbulo. Kwaye wazibona izibopho zizodwa,+  kwanelaphu elalisentlokweni yakhe lingekho kunye nezibopho kodwa lilodwa, lisongiwe.  Ngelo xesha, ke ngoko, omnye umfundi lowo wayefike kuqala kwingcwaba lenkumbulo wangena naye, wabona waza wakholwa.  Kuba babengekasiqondi isibhalo esithi umele avuke kwabafileyo.+ 10  Yaye ngoko abafundi abo babuyela kumakhaya abo. 11  Noko ke, uMariya wema ngaphandle kufuphi nengcwaba lenkumbulo, elila. Wandula ke, ngoxa wayesalila, wagoba ukuze akhangele engcwabeni lenkumbulo 12  yaye wabona iingelosi ezimbini+ zambethe ezimhlophe zihleli enye ngasentloko nenye ngasezinyaweni apho umzimba kaYesu ubulaliswe khona. 13  Zaza zathi kuye: “Mfazi, ulilelani?” Wathi kuzo: “Bayisusile iNkosi yam, yaye andazi apho bayibeke khona.” 14  Emva kokutsho ezi zinto, wajika waza wabona uYesu emile, kodwa wayengaqondi ukuba nguYesu.+ 15  UYesu wathi kuye: “Mfazi, ulilelani? Ufuna bani na?”+ Yena, ecinga ukuba ngumgcini-myezo, wathi kuye: “Mnumzana, ukuba umthabathile, ndixelele apho umbeke khona, ndiye kumthabatha.” 16  UYesu wathi kuye: “Mariya!”+ Akujika, wathi kuye, ngesiHebhere: “Rabhoni!”+ (okuthetha ukuthi “Mfundisi!”) 17  UYesu wathi kuye: “Musa ukunamathela kum. Kuba andikenyuki ndiye kuBawo. Kodwa hamba uye kubazalwana bam+ uze uthi kubo, ‘Ndinyukela kuBawo+ noYihlo nakuThixo wam+ noThixo wenu.’”+ 18  UMariya Magadala wazisa kubafundi ezi ndaba esithi: “Ndiyibonile iNkosi!” nokuthi izitshilo ezi zinto kuye.+ 19  Ngoko ke, kwakuhlwa ngaloo mini, eyayiyeyokuqala evekini,+ yaye, nangona iingcango zazitshixiwe apho babekhona abafundi ngenxa yokoyika+ amaYuda, uYesu wafika,+ wema phakathi kwabo waza wathi kubo: “Ngamana ningaba noxolo.”+ 20  Yaye emva kokutsho oku wababonisa izandla zakhe necala lakhe.+ Bandula ke abafundi banemihlali+ ngokubona iNkosi. 21  UYesu, ke ngoko, wathi kubo kwakhona: “Ngamana ningaba noxolo. Kanye njengoko uBawo endithumile,+ nam ndiyanithuma.”+ 22  Kwaye emva kokutsho oku wabavuthela waza wathi kubo: “Yamkelani umoya oyingcwele.+ 23  Ukuba niyabaxolela abantu izono zabo,+ bozixolelwa; ukuba anibaxoleli, abayi kuzixolelwa.”+ 24  Kodwa uTomas,+ omnye wabalishumi elinesibini, owayebizwa ngokuba nguWele, wayengekho kunye nabo ekufikeni uYesu. 25  Ngenxa yoko abanye abafundi babesithi kuye: “Siyibonile iNkosi!” Kodwa wathi kubo: “Ngaphandle kokuba ndibone ezandleni zayo iziva zezikhonkwane ndize ndifake umnwe kwiziva zezikhonkwane, ndifake nesandla sam ecaleni layo,+ ngokuqinisekileyo andiyi kukholwa.”+ 26  Ngoko, kwiintsuku ezisibhozo kamva abafundi bakhe kwakhona babengaphakathi, noTomas ekunye nabo. UYesu wafika, nangona iingcango zazitshixiwe, wema phakathi kwabo waza wathi: “Ngamana ningaba noxolo.”+ 27  Wathi kuTomas: “Beka umnwe wakho apha, yaye khangela izandla zam, kwaye thabatha isandla sakho+ usifake ecaleni lam, uze uyeke ukuba ngongakholwayo kodwa ube ngokholwayo.” 28  Ekuphenduleni uTomas wathi kuye: “Nkosi yam, Thixo wam!”+ 29  UYesu wathi kuye: “Ngenxa yokuba undibonile uyakholwa na? Banoyolo abo bangabonanga, bakholwa noko.”+ 30  Ngokuqinisekileyo, uYesu wenza kwaneminye imiqondiso emininzi phambi kwabafundi bakhe, engabhalwanga phantsi kulo msongo.+ 31  Kodwa le iye yabhalwa phantsi+ ukuze nikholwe ukuba uYesu unguye uKRISTU uNyana kaThixo, nokuze, ngenxa yokukholwa,+ nibe nobomi ngegama lakhe.

Umbhalo osemazantsi