Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yohane 19:1-42

19  Ke ngoko, uPilato wamthabatha uYesu waza wamtyakatya.+  Yaye amajoni aluka isithsaba sameva aza asibeka kuye entloko ibe amvathisa ngesambatho sangaphezulu esimfusa;+  kwaye eza kuye esithi: “Bhota, Kumkani wamaYuda!” Kanjalo, ayemmpakaza ebusweni.+  UPilato waphuma phandle kwakhona waza wathi kubo: “Yabonani! Ndimzisa ngaphandle kuni ukuze nazi ukuba andifumani siphoso kuye.”+  Ngako oko uYesu waphuma phandle, enxibe isithsaba sameva nesambatho sangaphezulu esimfusa. Wathi kubo: “Khangelani! Umntu!”  Noko ke, xa ababingeleli abaziintloko namagosa bambonayo, bakhwaza, besithi: “Mbethelele! Mbethelele!”+ UPilato wathi kubo: “Mthabatheni nina nize nimbethelele, kuba andifumani nasiphi na isiphoso kuye.”+  AmaYuda amphendula athi: “Sinomthetho,+ yaye ngokwaloo mthetho ufanele afe, ngenxa yokuba uzenze unyana kaThixo.”+  Akuliva, ke ngoko, uPilato eli lizwi, woyika ngakumbi;  yaye wangena kwibhotwe lerhuluneli kwakhona waza wathi kuYesu: “Uvela phi na?” Kodwa uYesu akamnikanga mpendulo.+ 10  Ngoko ke uPilato wathi kuye: “Akuthethi na kum?+ Akwazi na ukuba ndinegunya lokukukhulula yaye ndinegunya lokukubethelela?” 11  UYesu wamphendula wathi: “Unge ungenagunya konke konke nxamnye nam ngaphandle kokuba ulinikwe livela phezulu.+ Kungenxa yoko le nto umntu ondinikele kuwe enesono esikhulu ngakumbi.” 12  Ngenxa yesi sizathu uPilato wahlala efuna indlela yokumkhulula. Kodwa amaYuda akhwaza, esithi: “Ukuba uyamkhulula lo mntu, akungomhlobo kaKesare. Wonke umntu ozenza ukumkani uthetha ngokunxamnye noKesare.”+ 13  Ngoko ke uPilato, emva kokuva la mazwi, wamzisa ngaphandle uYesu, waza wahlala phantsi kwisihlalo sokugweba kwindawo ebizwa ngokuba siSandlalo Samatye, kodwa, ngesiHebhere, yiGabhatha. 14  Ke kaloku kwakulungiselelwa+ ipasika; kwakumalunga nelixa lesithandathu. Waza wathi kumaYuda: “Yabonani! Ukumkani wenu!” 15  Noko ke, akhwaza esithi: “Msuse! Msuse! Mbethelele!” UPilato wathi kuwo: “Ndimbethelele na ukumkani wenu?” Ababingeleli abaziintloko baphendula bathi: “Asinakumkani ngaphandle kukaKesare.”+ 16  Ke ngoko, wamnikela kuwo ukuba abethelelwe.+ Bandula ke bamthabathela kubo uYesu. 17  Yaye, ezithwalele+ isibonda sentuthumbo, waphuma+ waya kwekuthiwa yiNdawo YoKakayi, leyo ibizwa ngokuba yiGolgotha ngesiHebhere;+ 18  baza bambethelela apho,+ nabanye abantu ababini kunye naye, omnye kweli cala nomnye kweliya, kodwa uYesu waphakathi.+ 19  UPilato wabhala kwanombhalo waza wawubeka kwisibonda sentuthumbo. Kwakubhalwe kwathiwa: “UYesu umNazarete uKumkani wamaYuda.”+ 20  Ngoko ke abaninzi kumaYuda bawufunda lo mbhalo, ngenxa yokuba indawo apho uYesu wayebethelelwe khona yayikufuphi nesixeko;+ yaye wawubhalwe ngesiHebhere, ngesiLatin, ngesiGrike. 21  Noko ke, ababingeleli abaziintloko bamaYuda bathi kuPilato: “Musa ukubhala uthi ‘UKumkani wamaYuda,’ kodwa ukuba wathi, ‘NdinguKumkani wamaYuda.’” 22  UPilato waphendula wathi: “Oko ndikubhalileyo ndikubhalile.” 23  Xa amajoni ayembethelele uYesu, azithabatha izambatho zakhe zangaphezulu aza enza iinxalenye ezine, ijoni ngalinye lanenxalenye, nesambatho sangaphantsi. Kodwa isambatho sangaphantsi sasingenamthungo, silukiwe ukususela phezulu kubo bonke ubude baso.+ 24  Ngoko ke athi elinye kwelinye: “Masingasikrazuli, kodwa masisimisele ngamaqashiso ukuba soba sesikabani na.” Oku yayikukuze sizaliseke isibhalo esithi: “Bahlulelana ngezambatho zam zangaphezulu, nangesivatho sam benza amaqashiso.”+ Yaye ngoko amajoni azenza ngokwenene ezi zinto. 25  Noko ke, ngakuso isibonda sentuthumbo sikaYesu kwakumi unina+ nodade bonina; uMariya+ umfazi kaKlopa, noMariya Magadala.+ 26  Ngoko ke uYesu, ebona unina nomfundi lowo wayemthanda+ bemi khona apho, wathi kunina: “Mfazi, khawubone! Unyana wakho!” 27  Wathi kuloo mfundi: “Khawubone! Unyoko!” Yaye ukususela ngelo lixa loo mfundi wamthabathela ekhayeni lakhe. 28  Emva koko, akwazi uYesu ukuba kungoku nje zonke izinto zazifeziwe, ukuze sizaliseke isibhalo wathi: “Ndinxaniwe.”+ 29  Kwakuhleli isitya apho sizele yiwayini emuncu. Ngoko ke babeka kwizele lehisope imfunxa ezele yiwayini emuncu baza bayizisa emlonyeni wakhe.+ 30  Akuba eyamkele iwayini emuncu, uYesu wathi: “Kufeziwe!”+ waza, equbuda intloko yakhe, wawunikela umoya wakhe.+ 31  Ngoko amaYuda, ekubeni yayiyimini yokuLungiselela,+ ukuze imizimba ingahlali+ kwizibonda zentuthumbo ngeSabatha, (kuba imini yaloo Sabatha yayiyileyo inkulu,)+ acela kuPilato ukuba imilenze yabo yaphulwe ize imizimba leyo isuswe. 32  Amajoni eza, ke ngoko, aza ayaphula imilenze yomntu wokuqala naleyo yomnye umntu owayebethelelwe kunye naye. 33  Kodwa akufika kuYesu, njengoko abonayo ukuba wayesele efile, akayaphulanga imilenze yakhe. 34  Kodwa elinye lamajoni lamthi xhole ngomkhonto ecaleni,+ kwaza ngoko nangoko kwaphuma igazi namanzi. 35  Nalowo ukubonileyo oko uye wanikela ubungqina, nobungqina bakhe buyinyaniso, yaye loo mntu uyazi ukuba uxela izinto eziyinyaniso, ukuze nani nikholwe.+ 36  Enyanisweni, ezi zinto zenzeka ukuze sizaliseke isibhalo esithi: “Akukho thambo lakhe liya kutyunyuzwa.”+ 37  Yaye, kwakhona, esinye isibhalo sithi: “Baya kukhangela kuLowo bamhlabayo.”+ 38  Ke kaloku emva kwezi zinto uYosefu waseArimathiya, owayengumfundi kaYesu kodwa engulowo ufihlakeleyo ngenxa yokoyika kwakhe amaYuda,+ wacela kuPilato ukuba awususe umzimba kaYesu; waza uPilato wamnika imvume.+ Ngoko ke weza wawususa umzimba wakhe.+ 39  KwanoNikodemo, lowo wezayo kuye ebusuku ekuqaleni, wafika ezise umqulu wemore nekhala, malunga nekhulu leeponti zawo.+ 40  Ngoko bawuthabatha umzimba kaYesu baza bawubopha ngezibopho ezineziqholo,+ kanye ngokwendlela yesiko lamaYuda lokulungiselela ukungcwaba. 41  Kwenzeka ukuba, kwindawo apho wayebethelelwe khona kube kwakukho umyezo, nasemyezweni ingcwaba lenkumbulo elitsha,+ ekungekho bani wakha wabekwa kulo. 42  Ngoko, ngenxa yokuba yayiyimini yamaYuda yokulungiselela,+ bambeka apho uYesu, kuba elo ngcwaba lenkumbulo lalikufuphi.

Umbhalo osemazantsi