Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yohane 17:1-26

17  UYesu wazithetha ezi zinto, waza, ephakamisele amehlo akhe ezulwini,+ wathi: “Bawo, ilixa lifikile; mzukise unyana wakho, ukuze unyana wakho akuzukise,+  kanye njengoko umnike igunya phezu kwenyama yonke,+ ukuze, bonke abo umnike bona,+ abanike ubomi obungunaphakade.+  Oku kuthetha ubomi obungunaphakade,+ ukungenisa kwabo ulwazi+ ngawe, wena ukuphela koThixo oyinyaniso,+ nangalowo umthumileyo, uYesu Kristu.+  Ndikuzukisile+ emhlabeni, ekubeni ndiwugqibile umsebenzi obundinikile ukuba ndiwenze.+  Ngoko ke wena, Bawo, ndizukise ecaleni kwakho ngozuko endandinalo ecaleni kwakho phambi kokubakho kwehlabathi.+  “Ndilibonakalisile igama lakho kubantu ondinike bona bephuma ehlabathini.+ Babengabakho, waza wena wabanika mna, yaye baligcinile ilizwi lakho.  Bayazi ngoku ukuba zonke izinto ondinike zona zivela kuwe;  ngenxa yokuba amazwi owandinika wona ndiwanike bona,+ yaye baye bawamkela baza ngokuqinisekileyo bazi ukuba ndaphuma njengommeli wakho,+ yaye baye bakholelwa ukuba ndithunywe nguwe.+  Ndicelela bona; andiceleli ihlabathi,+ kodwa abo undinike bona; ngenxa yokuba ngabakho, 10  yaye zonke izinto zam zezakho nezakho zezam,+ kwaye ndiye ndazukiswa phakathi kwabo. 11  “Andisekho sehlabathini, kodwa bona basehlabathini+ yaye mna ndiza kuwe. Bawo Ongcwele, balinde+ ngenxa yegama lakho ondinike lona, ukuze babe banye kanye njengoko sinjalo thina.+ 12  Xa bendinabo bendifudula ndibalinda+ ngenxa yegama lakho ondinike lona; yaye ndiye ndabagcina, akwatshabalala+ namnye kubo ngaphandle konyana wentshabalalo,+ ukuze isibhalo sizaliseke.+ 13  Kodwa ngoku ndiza kuwe, yaye ndithetha ezi zinto ehlabathini ukuze babe novuyo lwam kubo ngokupheleleyo.+ 14  Ndibanikile ilizwi lakho, kodwa ihlabathi liye labathiya,+ ngenxa yokuba abayonxalenye yehlabathi, kanye njengoko nam ndingeyonxalenye yehlabathi.+ 15  “Ndiyakucela, kungekhona ukuba ubasuse ehlabathini, kodwa ukuba ubalinde ngenxa yalowo ungendawo.+ 16  Abayonxalenye yehlabathi,+ kanye njengoko nam ndingeyonxalenye yehlabathi.+ 17  Bangcwalise+ ngayo inyaniso; ilizwi lakho+ liyinyaniso.+ 18  Kanye njengoko wandithuma ehlabathini, nam ndibathume kulo ihlabathi.+ 19  Yaye ndiyazingcwalisa mna ngenxa yabo, ukuze nabo bangcwaliswe+ ngayo inyaniso. 20  “Ndenza isicelo, kungekhona ngaba kuphela, kodwa nangabo bakholwayo kum ngelizwi labo;+ 21  ukuze bonke babe banye,+ kanye njengoko wena, Bawo, umanyene nam yaye nam ndimanyene nawe,+ ukuze nabo bamanyane nathi,+ ukuze ihlabathi libe nokukholelwa ukuba ndithunywe nguwe.+ 22  Ndibanikile uzuko owandinika lona, ukuze babe banye kanye njengoko thina sibanye.+ 23  Mna ndimanyene nabo nawe umanyene nam, ukuze bagqityeleliswe ekubeni banye,+ ukuze ihlabathi libe nolwazi lokuba undithumile nokuba ubathandile kanye njengoko wandithandayo mna. 24  Bawo, mayela noko undinike kona, ndinqwenela ukuba, apho ndikhoyo mna, nabo babe kunye nam,+ ukuze balubone uzuko lwam ondinike lona, ngenxa yokuba wandithanda phambi kokusekwa+ kwehlabathi.+ 25  Bawo olilungisa,+ ihlabathi, eneneni, alikwazanga;+ kodwa mna ndikwazile, kwaye nabo bazile ukuba ndithunywe nguwe.+ 26  Ndilazisile igama lakho+ kubo yaye ndiza kulazisa, ukuze uthando owandithanda ngalo lube kubo ndize nam ndimanyane nabo.”+

Umbhalo osemazantsi