Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yohane 15:1-27

15  “Mna ndingumdiliya wenyaniso,+ yaye uBawo ngumlimi.+  Onke amasebe akum angathwali siqhamo uyawasusa,+ yaye onke lawo athwala isiqhamo uyawathena,+ ukuze athwale isiqhamo esingakumbi.+  Nina senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni.+  Hlalani nimanyene nam, nam ndimanyene nani.+ Kanye njengoko isebe lingenakuzithwalela isiqhamo ngokwalo ngaphandle kokuba lihlale emdiliyeni, ngokufanayo nani aninako, ngaphandle kokuba nihlala nimanyene nam.+  Mna ndingumdiliya, nina ningamasebe. Lowo uhlala emanyene nam, nam ndimanyene naye, yena uthwala isiqhamo esininzi;+ ngenxa yokuba ngaphandle kwam aninakwenza nto konke konke.  Nabani na ongahlali emanyene nam, ulahlelwa phandle njengesebe ibe uyoma; yaye abantu bayawahlanganisa loo masebe baze bawaphose emlilweni atshe.+  Ukuba nihlala nimanyene nam nawo amazwi am ahlale kuni, celani nakuphi na enikunqwenelayo yaye kuya kwenzeka ngenxa yenu.+  UBawo uzukiswa kuko oku, ukuba nihlale nithwala isiqhamo esininzi nize nizingqine ningabafundi bam.+  Kanye njengoko uBawo endithandile nam+ ndinithandile, hlalani eluthandweni lwam. 10  Ukuba niyayigcina imiyalelo yam,+ niya kuhlala eluthandweni lwam, kanye njengoko nam ndiyigcinile imiyalelo kaBawo+ ndaza ndahlala eluthandweni lwakhe. 11  “Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze uvuyo lwam lube kuni novuyo lwenu luzaliswe.+ 12  Nguwo lo umyalelo wam, wokuba nithandane kanye njengoko ndinithandileyo.+ 13  Akukho bani unothando olukhulu kunolu, lokuba uthile anikezele umphefumlo wakhe ngenxa yabahlobo bakhe.+ 14  Ningabahlobo bam ukuba nenza oko ndiniyalela+ kona. 15  Andisanibizi ngokuthi ningamakhoboka, ngenxa yokuba ikhoboka alikwazi okwenziwa yinkosi yalo. Kodwa ndinibize ngokuthi ningabahlobo,+ ngenxa yokuba zonke izinto endizive kuBawo ndinazisile.+ 16  Asinini enanyula mna, kodwa ndim owanyula nina, kwaye ndanimisela ukuba niqhubeke nize nihlale nithwala isiqhamo+ nokuze isiqhamo senu sihlale; ukuze oko nikucelayo kuBawo egameni lam aninike.+ 17  “Ndiniyalela ezi zinto, ukuze nithandane.+ 18  Ukuba ihlabathi linithiyile, niyazi ukuba liye lathiya mna ngaphambi kokuba lithiye nina.+ 19  Ukuba beniyinxalenye yehlabathi, ihlabathi beliya kukuthanda oko kukokwalo.+ Ke ngenxa yokuba ningeyonxalenye yehlabathi,+ kodwa ndininyulile mna naphuma kulo ihlabathi, ngenxa yoko linithiyile ihlabathi.+ 20  Likhumbuleni ilizwi endalitsho kuni ndisithi, Ikhoboka alikho likhulu kunenkosi yalo. Ukuba banditshutshisile mna, baya kunitshutshisa nani;+ ukuba baligcinile ilizwi lam, baya kuligcina nelenu. 21  Kodwa baya kuzenza zonke ezi zinto ngokunxamnye nani ngenxa yegama lam, kuba bengamazi lowo undithumileyo.+ 22  Ukuba bendingezanga ndaza ndathetha kubo, ngebengenasono;+ kodwa ngoku abanasingxengxezo ngesono sabo.+ 23  Lowo undithiyileyo mna umthiyile noBawo.+ 24  Ukuba bendingenzanga phakathi kwabo imisebenzi ekungekho bani ongomnye oyenzileyo,+ ngebengenasono;+ kodwa ngoku baye babona baza bandithiya mna kwakunye noBawo.+ 25  Kodwa oku kukuze lizalisekiswe ilizwi elibhaliweyo eMthethweni wabo elithi, ‘Bandithiya ngaphandle kwesizathu.’+ 26  Akufika umncedi endiya kunithumelela yena evela kuBawo,+ umoya wenyaniso, ophuma kuBawo, yena uya kunikela ubungqina ngam;+ 27  nize nani ninikele ubungqina,+ ngenxa yokuba beninam kwasekuqaleni.

Umbhalo osemazantsi