Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yohane 13:1-38

13  Ke kaloku, ngenxa yokuba wayesazi ngaphambi komthendeleko wepasika ukuba lifikile ilixa lakhe+ lokuba emke kweli hlabathi aye kuYise,+ uYesu, ebathandile abakhe ababesehlabathini,+ wabathanda de kwasekupheleni.  Ngoko, ngoxa kwakuqhubeka isidlo sangokuhlwa, sele uMtyholi ekufakile entliziyweni kaYudas Skariyoti,+ unyana kaSimon, ukuba amngcatshe,+  yena, esazi ukuba uYise wanikela zonke izinto ezandleni zakhe+ nokuba waphuma kuThixo yaye wayesiya kuThixo,+  wasukuma esidlweni sangokuhlwa waza wazibekela ecaleni izambatho zakhe zangaphezulu. Kwaye, wathabatha itawuli, wabhinqa.+  Emva koko wafaka amanzi esityeni waza waqala ukuhlamba iinyawo+ zabafundi nokuzomisa ngetawuli awayeyibhinqile.  Yaye ngoko wafika kuSimon Petros. Yena wathi kuye: “Nkosi, uhlamba iinyawo zam na wena?”+  Ekuphenduleni uYesu wathi kuye: “Oko ndikwenzayo akukuqondi okwangoku, kodwa uya kukuqonda emva kwezi zinto.”+  UPetros wathi kuye: “Ngokuqinisekileyo akusayi kuze uzihlambe ezam iinyawo.” UYesu wamphendula wathi: “Ngaphandle kokuba ndikuhlambe,+ akunanxalenye kum.”  USimon Petros wathi kuye: “Nkosi, ingabi ziinyawo zam kuphela, kodwa kwanezandla zam nentloko yam.” 10  UYesu wathi kuye: “Lowo uhlambe umzimba+ akuyomfuneko ukuba ahlanjwe okungakumbi kuneenyawo zakhe, kodwa uhlambuluke ngokupheleleyo. Yaye nina nihlambulukile, kodwa aninjalo nonke.” 11  Wayemazi, eneneni, umntu omngcatshayo.+ Kungenxa yoko le nto wathi: “Asinini nonke abahlambulukileyo.” 12  Akuba ezihlambile iinyawo zabo yaye efake izambatho zakhe zangaphezulu waza wangqengqa phantsi etafileni kwakhona, wathi kubo: “Niyakwazi na endikwenzileyo kuni? 13  Nindibiza ngokuthi, ‘Mfundisi,’+ nangokuthi, ‘Nkosi,’+ yaye niyalungisa ukutsho, kuba kunjalo.+ 14  Ngoko ke, ukuba mna, nangona ndiyiNkosi noMfundisi, ndihlambe iinyawo zenu,+ nani nifanele ukuhlambana iinyawo.+ 15  Kuba ndinibekela umzekelo, ukuze, kanye njengoko ndenjenjalo kuni, nenjenjalo nani.+ 16  Inene, inene, ndithi kuni, Ikhoboka alikho likhulu kunenkosi yalo, nalowo uthunyiweyo akakho mkhulu kunalowo umthumileyo.+ 17  Ukuba niyazazi ezi zinto, ninoyolo ukuba nithi nizenze.+ 18  Andithethi ngani nonke; ndiyabazi abo ndibanyulileyo.+ Kodwa oku kukuze sizaliseke+ iSibhalo esithi, ‘Lowo ubefudula esidla isonka sam undiphakamisele isithende.’+ 19  Ukususela ngalo mzuzu kuse phambili ndiyanixelela ngaphambi kokuba kwenzeke,+ ukuze xa kusenzeka nikholwe ukuba ndinguye. 20  Inene, inene, ndithi kuni, Lowo wamkela nabani na endimthumayo wamkela kwanam.+ Lowo wamkela mna, wamkela kwanalowo undithumileyo.”+ 21  Emva kokutsho ezi zinto, uYesu wakhathazeka emoyeni, yaye wanikela ubungqina wathi: “Enyanisweni, ndithi kuni, Omnye wenu uya kundingcatsha.”+ 22  Abafundi bajongana, bexakiwe kukuba ngubani na awayethetha ngaye.+ 23  Kwakungqendeve ngaphambi kwesifuba sikaYesu omnye wabafundi bakhe, yaye uYesu wayemthanda.+ 24  Ngoko ke uSimon Petros wanqwala kuye waza wathi: “Xela ukuba ngubani na lo akutsho ngaye oku.” 25  Ngoko yena wayama esifubeni sikaYesu waza wathi kuye: “Nkosi, ngubani na?”+ 26  Ngoko ke uYesu waphendula wathi: “Ngulowo ndiya kumnika iqhekeza endilithi nkxu.”+ Yaye ngoko, elithe nkxu iqhekeza, walithabatha waza walinika uYudas, unyana kaSimon Skariyoti. 27  Yaye emva kweqhekeza wandula ke uSathana wangena kuye.+ UYesu, ke ngoko, wathi kuye: “Oko ukwenzayo kwenze ngokukhawuleza.” 28  Noko ke, akukho namnye kwabo babengqendeve etafileni owayesazi ukuba wayekutsho ngayiphi na injongo oku kuye. 29  Bambi, enyanisweni, babecinga ukuba, ekubeni uYudas wayephatha ibhokisi yemali,+ uYesu wayemxelela oku: “Thenga ezo zinto sizifunela umthendeleko,” okanye ukuba ufanele anikele okuthile kumahlwempu.+ 30  Ngoko ke, emva kokwamkela iqhekeza, waphuma ngoko nangoko. Yaye kwakusebusuku.+ 31  Ngoko ke akuba ephumile, uYesu wathi: “UNyana womntu uzukisiwe,+ noThixo uzukisiwe ngaye. 32  UThixo uya kumzukisa,+ yaye uya kumzukisa ngoko nangoko. 33  Bantwana abancinane,+ ndisenani okwethutyana. Niya kundifuna; kwaye njengoko ndathi kumaYuda, ‘Apho ndiya khona aninakuza,’+ nakuni ndiyatsho ngoku. 34  Ndininika umyalelo omtsha, wokuba nithandane; kanye njengoko ndinithandileyo mna,+ ukuba nani nithandane.+ 35  Ngako oko bonke baya kwazi ukuba ningabafundi bam, ukuba ninothando phakathi kwenu.”+ 36  USimon Petros wathi kuye: “Nkosi, uyaphi na?” UYesu waphendula wathi: “Apho ndiya khona akunakundilandela ngoku, kodwa uya kulandela kamva.”+ 37  UPetros wathi kuye: “Nkosi, kutheni ndingenako nje ukukulandela ngoku? Ndiza kuwunikezela umphefumlo wam ngenxa yakho.”+ 38  UYesu waphendula wathi: “Uya kuwunikezela na umphefumlo wakho ngenxa yam? Inene, inene, ndithi kuwe, Umqhagi awuyi kukhonya de ube undikhanyele kathathu.”+

Umbhalo osemazantsi