Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yohane 11:1-57

11  Ke kaloku kwakukho mntu uthile owayegula, uLazaro waseBhethani, kwidolophana yakuloMariya nakuloMarta+ udade wabo.  Enyanisweni, ngulaa Mariya wathambisa iNkosi ngeoli yobulawu+ waza wazisula iinyawo zayo ngeenwele zakhe,+ owayegulelwa ngumntakwabo uLazaro.  Ngoko ke oodade wabo bathumela ilizwi kuye, besithi: “Nkosi, yabona! lowo unomsa+ ngaye uyagula.”  Kodwa akukuva oko uYesu wathi: “Esi sifo asiyi kuphelela ekufeni, kodwa kuzuko lukaThixo,+ ukuze uNyana kaThixo azukiswe ngaso.”  Ke uYesu wayemthanda uMarta nodade wabo noLazaro.  Noko ke, akuva ukuba uyagula, wahlala iintsuku ezimbini kwindawo awayekuyo.  Wandula ke emva koku wathi kubafundi bakhe: “Masiye kwelakwaYuda kwakhona.”  Abafundi bathi kuye: “Rabhi,+ mva nje abelakwaYuda bebefuna ukukuxuluba,+ uya apho kwakhona na?”  UYesu waphendula wathi: “Kukho iiyure ezilishumi elinesibini zokukhanya kwemini, akunjalo? Ukuba nabani na uhamba ekukhanyeni kwemini+ akangqubeki kuyo nantoni na, kuba uyakubona ukukhanya kweli hlabathi. 10  Kodwa ukuba nabani na uhamba ebusuku,+ ungqubeka entweni, kuba ukukhanya akukho kuye.” 11  Wazitsho ezi zinto, waza emva koku wathi kubo: “ULazaro umhlobo wethu uye kuphumla, kodwa ndiyahamba ndiya apho ukuze ndimvuse ebuthongweni.”+ 12  Ngoko ke abafundi bathi kuye: “Nkosi, ukuba uye kuphumla, uya kuphila.” 13  Noko ke, uYesu wayethetha ngokufa kwakhe. Kodwa bona babecinga ukuba wayethetha ngokuphumla ebuthongweni. 14  Ke ngoko, uYesu wathi kubo ngokuphandle: “ULazaro ufile,+ 15  yaye ndinemihlali ngenxa yenu kukuba bendingekho apho, ukuze nikholwe. Kodwa masiye kuye.” 16  Ngoko ke uTomas, owayebizwa ngokuba nguWele, wathi kubafundi abangamadlelane akhe: “Nathi masiye, ukuze sife kunye naye.”+ 17  Ngenxa yoko akufika uYesu, wafumanisa ukuba wayesele eneentsuku ezine ekwingcwaba lenkumbulo.+ 18  Ke kaloku iBhethani yayikufuphi neYerusalem kumgama omalunga neekhilomitha ezintathu. 19  Ngako oko kweza amaYuda amaninzi kuMarta noMariya ukuze abathuthuzele+ ngenxa yomntakwabo. 20  Wathi ke uMarta, akuva ukuba uYesu uyeza, wamhlangabeza; kodwa uMariya+ wasala ekhaya. 21  UMarta ke ngoko wathi kuYesu: “Nkosi, ukuba ubulapha umntakwethu ngengafanga.+ 22  Ukanti okwangoku ndiyazi ukuba zonke izinto ozicelayo kuThixo,+ uThixo uya kukunika.” 23  UYesu wathi kuye: “Umntakwenu uza kuvuka.”+ 24  UMarta wathi kuye: “Ndiyazi ukuba uza kuvuka eluvukweni+ ngomhla wokugqibela.” 25  UYesu wathi kuye: “Ndim uvuko nobomi.+ Lowo ubonisa ukholo kum, nokuba uyafa, uya kubuyela ebomini;+ 26  kwaye wonk’ ubani ophilayo aze abonise ukholo kum akasayi kuze afe konke konke.+ Uyakukholelwa na oku?” 27  Wathi kuye: “Ewe, Nkosi; ndikholiwe ukuba unguye uKRISTU uNyana kaThixo, Lowo uzayo ehlabathini.”+ 28  Akuba ekutshilo oku, wemka waza wabiza uMariya udade wabo ngasese, wathi: “UMfundisi+ ukho yaye uyakubiza.” 29  Wathi yena akukuva oku, wasukuma ngokukhawuleza waya kuye. 30  Enyanisweni, uYesu wayengekafiki kwidolophana, kodwa wayeselapho kwindawo uMarta awayemhlangabeze kuyo. 31  Ngoko ke amaYuda awayekunye naye endlwini+ nawayemthuthuzela, akubona uMariya esuka ngokukhawuleza aze aphume, amlandela, esiba uya kwingcwaba lenkumbulo+ ukuya kulila apho. 32  Yaye ngoko uMariya, akufika apho uYesu wayekho waza wambona, wawa ezinyaweni zakhe, esithi kuye: “Nkosi, ukuba ubulapha, umntakwethu ngengafanga.”+ 33  UYesu, ke ngoko, akumbona elila namaYuda awayeze kunye naye elila, wagcuma emoyeni, wakhathazeka;+ 34  waza wathi: “Nimbeke phi na?” Bathi kuye: “Nkosi, yiza uze ubone.” 35  Zasuka zathi waxa iinyembezi kuYesu.+ 36  Ngoko ke amaYuda athi: “Khanikhangele umsa ebenawo ngaye!”+ 37  Kodwa bambi kuwo bathi: “Ebengenako na lo mntu owavula amehlo+ omntu oyimfama ukumthintela lo ukuba angafi?” 38  Ngoko ke uYesu, emva kokugcuma kwakhona ngaphakathi kuye, weza kwingcwaba lenkumbulo.+ Laye, ke, lingumqolomba, kubekwe ilitye+ kuwo. 39  UYesu wathi: “Lisuseni ilitye.”+ UMarta, udade woswelekileyo, wathi kuye: “Nkosi, kungoku nje umele ukuba uyanuka, kuba ziintsuku ezine.” 40  UYesu wathi kuye: “Anditshongo na kuwe ukuthi ukuba uyakholwa uya kulubona uzuko lukaThixo?”+ 41  Ngoko ke balisusa ilitye. Ke kaloku uYesu wawaphakamisela ezulwini+ amehlo akhe waza wathi: “Bawo, ndiyakubulela ngokuba uye wandiva.+ 42  Enyanisweni, bendisazi ukuba usoloko undiva; kodwa ngenxa yesi sihlwele+ simi sixhontelene ndithethile, ukuze sikholwe ukuba ndithunywe nguwe.”+ 43  Waza akuba ezitshilo ezi zinto, wadanduluka ngelizwi elikhulu esithi: “Lazaro, phuma!”+ 44  Waphuma umntu lowo obefile, iinyawo nezandla zakhe zibotshwe ngezithandelo,+ nobuso bakhe busongelwe ngelaphu. UYesu wathi kubo: “Mkhululeni nize nimyeke ahambe.” 45  Ngoko ke abaninzi kumaYuda awayeze kuMariya nawakubonayo oko akwenzileyo bakholwa kuye;+ 46  kodwa bambi kuwo bemka baya kubaFarisi baza babaxelela izinto azenzileyo uYesu.+ 47  Ngenxa yoko ababingeleli abaziintloko nabaFarisi bahlanganisela ndawonye iSanhedrin+ baza bathi: “Yintoni na emasiyenze, ngenxa yokuba lo mntu wenza imiqondiso emininzi?+ 48  Ukuba siyamyeka ngale ndlela, bonke baya kukholwa kuye,+ aze amaRoma+ eze ayithabathe indawo yethu+ nohlanga lwethu.” 49  Kodwa uthile ongomnye wabo, uKayafa, owayengumbingeleli omkhulu ngaloo nyaka,+ wathi kubo: “Nina anazi nto konke konke, 50  yaye aniqiqi ukuba kokwengenelo yenu ukuba kufe+ umntu omnye ngenxa yabantu nokuba kungatshatyalaliswa uhlanga luphela.”+ 51  Oku, ngoko, akakutshongo ngokuphuma kuye; kodwa ngenxa yokuba wayengumbingeleli omkhulu ngaloo nyaka, waprofeta ukuba uYesu wayemiselwe ukuba afele uhlanga, 52  yaye kungekhona nje uhlanga kuphela, kodwa kwanokuze abahlanganisele ndawonye abantwana bakaThixo abachithachithekileyo+ babe banye.+ 53  Kwaye ukususela ngaloo mini baceba ukumbulala.+ 54  Ngoko ke uYesu akabanga sahambahamba esidlangalaleni+ phakathi kwamaYuda,+ kodwa wemka apho waya kwilizwe elikufuphi nentlango, kwisixeko esibizwa ngokuba yiEfrayim,+ waza apho wahlala kunye nabafundi. 55  Ke kaloku ipasika+ yamaYuda yayikufuphi, kwaye abantu abaninzi baphuma kwelo lizwe benyuka baya eYerusalem ngaphambi kwepasika ukuze bazihlambulule ngokusesikweni.+ 56  Ngoko ke bahamba befuna uYesu yaye babeye bathi omnye komnye njengoko babemi bexhontelene etempileni: “Luthini na olwenu uluvo? Ngaba lukukuba akayi kuza konke konke na emthendelekweni?” 57  Ngokunjalo, ababingeleli abaziintloko nabaFarisi babenikele imiyalelo yokuba ukuba kukho bani waziyo apho akhoyo, ufanele akutyhile oko, ukuze bambambe.

Umbhalo osemazantsi