Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yohane 10:1-42

10  “Inene, inene, ndithi kuni, Lowo ungangeni ngomnyango+ kwisibaya sezimvu, osuka akhwele ndaweni yimbi, ulisela nomphangi.+  Kodwa lowo ungena ngomnyango+ ngumalusi+ wezimvu.+  Umgcini-mnyango+ uyamvulela lowo, yaye izimvu+ ziyaliphulaphula ilizwi lakhe, kwaye izimvu zakhe uzibiza ngamagama aze azikhokelele ngaphandle.  Xa ezikhuphile zonke ezakhe, uhamba phambi kwazo, zize izimvu zimlandele,+ ngenxa yokuba ziyalazi ilizwi lakhe.+  Owasemzini aziyi kumlandela kodwa ziya kusaba kuye,+ kuba azilazi ilizwi labasemzini.”+  UYesu wawuthetha kubo lo mzekeliso; kodwa babengakuqondi oko wayekuthetha kubo.+  Ngoko ke kwakhona uYesu wathi: “Inene, inene, ndithi kuni, Ndim umnyango+ wezimvu.  Bonke abo baye beza esikhundleni sam bangamasela nabaphangi;+ kodwa izimvu azibaphulaphulanga.+  Ndim umnyango;+ nabani na ongena ngam uya kusindiswa, yaye uya kungena ephuma aze afumane idlelo.+ 10  Isela+ alizi ngaphandle kokuba lizele ukuba nokubulala nokutshabalalisa.+ Mna ndizele ukuba zibe nobomi yaye zibe nabo ngokuyintabalala. 11  Ndingumalusi omhle;+ umalusi omhle unikezela umphefumlo wakhe ngenxa yezimvu.+ 12  Umqeshwa,+ ongengomalusi nezingezozakhe izimvu, uthi akubona ingcuka isiza, azishiye izimvu, asabe—ize ingcuka izixhwile, izichithachithe+ 13  ngenxa yokuba ungumqeshwa+ yaye akazikhathalele izimvu.+ 14  Ndingumalusi omhle, kwaye ndiyazazi izimvu zam+ nezimvu zam ziyandazi,+ 15  kanye njengoko uBawo endazi mna nam ndimazi uBawo;+ yaye ndinikezela umphefumlo wam ngenxa yezimvu.+ 16  “Ndinazo nezinye izimvu,+ ezingezizo ezesi sibaya;+ nazo ezo ndimele ndize nazo, yaye ziya kuliphulaphula ilizwi lam,+ zize zibe mhlambi mnye, nomalusi abe mnye.+ 17  Kungenxa yoko le nto uBawo endithanda,+ kuba ndiyawunikezela umphefumlo wam,+ ukuze ndiwufumane kwakhona. 18  Akukho mntu uwuthabathileyo kum, kodwa ndiwunikezela ngokwam. Ndinegunya lokuwunikezela, yaye ndinegunya lokuwufumana kwakhona.+ Umyalelo+ woku ndiwufumene kuBawo.” 19  Kwakhona ahlukana+ phakathi amaYuda ngenxa yala mazwi. 20  Abaninzi kuwo babesithi: “Unedemon+ yaye uphambene. Kutheni nimphulaphula nje?” 21  Abanye babesithi: “La asingomazwi omntu ophethwe yidemon. Idemon ayinakuvula amehlo abantu abaziimfama, akunjalo?” 22  Ngelo xesha kwabakho umthendeleko wonikezelo eYerusalem. Kwakusebusika, 23  yaye uYesu wayehamba etempileni kwivaranda kaSolomon.+ 24  Ngoko ke amaYuda amrhawula aza athi kuye: “Koda kube nini na uyigcine imiphefumlo yethu ithingaza? Ukuba unguKRISTU,+ sixelele ngokuphandle.”+ 25  UYesu wawaphendula wathi: “Ndinixelele, naza anakholelwa. Imisebenzi endiyenzayo egameni likaBawo, yona inikela ubungqina ngam.+ 26  Kodwa anikholelwa, ngenxa yokuba aniyiyo nanye yezimvu zam.+ 27  Izimvu zam+ ziyaliphulaphula ilizwi lam, kwaye ndiyazazi, zona ziyandilandela.+ 28  Ndizinika ubomi obungunaphakade,+ yaye aziyi kuze zitshatyalaliswe,+ kungekho namnye uya kuzixhwila esandleni sam.+ 29  Oko andinike kona uBawo+ kuyinto enkulu ngakumbi kunazo zonke ezinye izinto,+ yaye akukho bani unokuzixhwila esandleni sikaBawo.+ 30  Mna noBawo sibanye.”+ 31  Aphinda amaYuda aphakamisa amatye ukuze amxulube.+ 32  UYesu waphendula wathi kuwo: “Ndibonakalise kuni imisebenzi emininzi emihle ivela kuBawo. Nindixuluba ngenxa yawuphi na kuloo misebenzi?” 33  AmaYuda amphendula athi: “Sikuxuluba, kungekhona ngenxa yomsebenzi omhle, kodwa ngenxa yokunyelisa,+ kwanangenxa yokuba wena, nangona ungumntu, uzenza uthixo.”+ 34  UYesu wawaphendula wathi: “Akubhalwanga na eMthethweni+ wenu kwathiwa, ‘Ndathi: “Ningoothixo”’?+ 35  Ukuba wababiza ngokuthi ‘oothixo’+ abo leza nxamnye nabo ilizwi likaThixo, yaye iSibhalo asinakuphuthiswa,+ 36  nitsho na nina kum lowo uBawo wamngcwalisayo waza wamthumela ehlabathini ukuthi, ‘Uyanyelisa,’ ngenxa yokuba ndithe, NdinguNyana kaThixo?+ 37  Ukuba andiyenzi imisebenzi+ kaBawo, musani ukundikholelwa. 38  Kodwa ukuba ndiyayenza, kwanakuba ningandikholelwa, yikholelweni imisebenzi,+ ukuze nazi yaye niqhubeke nisazi ukuba uBawo umanyene nam, nam ndimanyene noBawo.”+ 39  Ngoko ke azama kwakhona ukumbamba;+ kodwa waphuma akabi nakumfikelela.+ 40  Waphinda waya phesheya kweYordan kwindawo apho uYohane wayebhaptiza+ khona kuqala, waza wahlala apho. 41  Yaye abantu abaninzi beza kuye, baza bathi: “UYohane, eneneni, akenzanga namnye umqondiso, kodwa konke awakuthethayo uYohane ngalo mntu kuyinyaniso.”+ 42  Kwaye abaninzi bakholwa kuye apho.+

Umbhalo osemazantsi