Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 9:1-26

9  Owu ukuba nje intloko yam ibingamanzi, nokuba amehlo am ebengumthombo weenyembezi!+ Bendingalila imini nobusuku ngenxa yababuleweyo bentombi yabantu bam.+  Owu ukuba nje bendinendawo yokuhlala yabahambi entlango!+ Bendiya kubashiya abantu bam ndize ndimke kubo, kuba bonke bangabakrexezi,+ indibano yamaqhophololo;+  bagoba ulwimi lwabo njengesaphetha bexoka;+ kodwa abakhange bakumele ngamandla ukuthembeka elizweni. “Kuba basuka ebubini baye ebubini, nam lo abandinanzanga,”+ utsho uYehova.  “Zilindeni ngamnye nxamnye neqabane lakhe,+ nize ningakholosi ngabantakwenu konke konke.+ Kuba ngokuqinisekileyo mntakwenu ngamnye uya kurhwaphiliza,+ neqabane ngalinye liya kuhamba linyelisa+  kwaye baqhubeka bekhohlisana ngamnye neqabane lakhe;+ yaye abathethi nyaniso konke konke. Bafundise ulwimi lwabo ukuthetha ubuxoki.+ Bazidinise nje ngokwenza ububi.+  “Uhleli phakathi kwenkohliso.+ Ngenkohliso balile ukundazi,”+ utsho uYehova.  Ngoko ke utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Yabona, ndiyabanyibilikisa, kwaye ndiya kubahlolisisa,+ kuba xa kungenjalo ndingenza njani ngenxa yentombi yabantu bam?+  Ulwimi lwabo lutolo olubulala ngogonyamelo.+ Luthethe inkohliso. Ngomlomo wakhe, umntu uthetha uxolo neqabane lakhe; kodwa ngaphakathi kuye umlalele.”+  “Ngenxa yezi zinto ndifanele ndingabaphendulisi na?” utsho uYehova. “Okanye umphefumlo wam ufanele ungaziphindezeleli na phezu kohlanga olunjengolu?+ 10  Ngenxa yeentaba ndiya kuphakamisa ukulila nesijwili,+ nesimbonono ngenxa yamadlelo asentlango; kuba aya kube etshisiwe+ ukuze kungabikho mntu udlulayo kuwo yaye abantu okunene abayi kusiva isandi semfuyo.+ Izidalwa eziphaphazelayo zamazulu namarhamncwa ziya kube zisabile; ziya kube zimkile.+ 11  Kwaye iYerusalem ndiya kuyenza imfumba yamatye,+ isikhundla soodyakalashe;+ nezixeko zakwaYuda ndiya kuzenza inkangala ephanzileyo, zingabi nabemi.+ 12  “Ngubani na umntu osisilumko, ukuze akuqonde oku, kwanalowo umlomo kaYehova uthethileyo kuye, ukuze akuxele oku?+ Kungenxa yantoni na ukuze ilizwe okunene litshabalale, okunene litshe njengentlango kungekho nabani na odlulayo kulo?”+ 13  Yaye uYehova wathi: “Kungenxa yokuwushiya kwabo umthetho wam endawunikelayo ukuba ube phambi kwabo, nangenxa yokuba bengalithobelanga ilizwi lam yaye bengahambanga ngalo,+ 14  kodwa baqhubeka belandela ubulukhuni bentliziyo yabo+ nemifanekiso kaBhahali,+ ababafundisa ngayo ooyise;+ 15  ngoko ke utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Yabona, ndisidlisa umhlonyane sona,+ oko kukuthi, esi sizwana, kwaye ndiza kusiseza amanzi anetyhefu;+ 16  yaye ndiza kusichithachitha phakathi kweentlanga esingazazanga sona nooyise,+ ndithumele ikrele emva kwaso ndide ndisitshabalalise sonke.’+ 17  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Ziphatheni ngokuqonda, yaye bizani abafazi abenza isimbonono,+ ukuze beze; thumelani nakubafazi abangamachule, ukuze beze,+ 18  nokuze bakhawuleze baze basenzele isijwili. Kwaye ngamana kungehla iinyembezi emehlweni ethu namehlo ethu aqaqambileyo athontsize amanzi.+ 19  Kuba kuvakele ilizwi lesijwili livela eZiyon, lisithi:+ “Hayi indlela esiphangwe ngayo!+ Hayi indlela esizive sineentloni ngayo! Kuba silishiyile ilizwe; kuba bazilahlile iindawo zethu zokuhlala.”+ 20  Kodwa liveni, nina bafazi, ilizwi likaYehova, yaye ngamana indlebe yenu ingalithabatha ilizwi lomlomo wakhe. Ngoko fundisani iintombi zenu ukwenza isijwili,+ nomfazi ngamnye iqabane lakhe alifundise ukwenza isimbonono.+ 21  Kuba ukufa kunyuke ngeefestile zethu; kufikile kwiinqaba zethu zokuhlala, ukuze kunqumle umntwana esitratweni, umfana kwiindawo zembutho.’+ 22  “Thetha uthi, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Izidumbu zabantu zimele nazo ziwe njengomgquba phezu kobuso bomhlaba nanjengezithungu ezisandul’ ukusikwa emva komvuni, kungekho bani wokuhlanganisa.”’”+ 23  Utsho uYehova ukuthi: “Umntu osisilumko makangazigwagwisi ngobulumko bakhe,+ nendoda enamandla mayingazigwagwisi ngamandla ayo.+ Isityebi masingazigwagwisi ngobutyebi baso.”+ 24  “Kodwa lowo uzigwagwisayo makazigwagwise ngenxa yale nto kanye, yokuba enokuqiqa+ kwanolwazi ngam, lokuba ndinguYehova,+ Lowo ubonakalisa ububele bothando, okusesikweni nobulungisa emhlabeni;+ kuba ndiyoliswa zezo zinto,”+ utsho uYehova. 25  “Khangela! Kuza imihla,” utsho uYehova, “endiza kumphendulisa ngayo wonk’ ubani owalukileyo kodwa abe esesekungalukini,+ 26  kuyo iYiputa+ noYuda+ noEdom+ noonyana baka-Amoni+ noMowabhi+ nabo bonke abo baneenwele ezinquthuliweyo ezintlafunweni abahlala entlango;+ kuba zonke iintlanga azalukanga, kwaye yonke indlu kaSirayeli ayalukanga entliziyweni.”+

Umbhalo osemazantsi