Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 7:1-34

7  Kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya, lisithi:  “Yima esangweni lendlu kaYehova, uze ulivakalise apho eli lizwi,+ uthi, ‘Liveni ilizwi likaYehova, nonke nina bakwaYuda, eningenayo kula masango ukuza kuqubuda kuYehova.  Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi: “Lungisani iindlela zenu nezenzo zenu, yaye ndiza kunigcina nihlala kule ndawo.+  Musani ukukholosa ngamazwi obuxoki,+ athi, ‘Bayiyo itempile kaYehova, itempile kaYehova, itempile kaYehova!’  Kuba ukuba ngokuqinisekileyo niya kuzilungisa iindlela zenu nezenzo zenu, ukuba ngokuqinisekileyo niya kwenza okusesikweni phakathi komntu neqabane lakhe,+  ukuba akukho mphambukeli, akukho nkwenkwe engenayise kwaye akukho mhlolokazi niya kumcinezela,+ negazi elimsulwa aniyi kuliphalaza kule ndawo,+ yaye aniyi kuhamba emva kwabanye oothixo kuze oko kube yintlekele kuni,+  nam, ke, ngokuqinisekileyo ndiya kunigcina nihlala kule ndawo, kwilizwe endalinika ooyihlo, ukususela kwixesha elingenammiselo ukusa kwixesha elingenammiselo.”’”+  “Yabonani, nikholosa ngamazwi obuxoki—ngokuqinisekileyo akayi kuba yingenelo konke konke.+  Ninganako na ukuba,+ ukubulala+ nokukrexeza+ nokufunga ngobuxoki+ nokuqhumisa umbingelelo kuBhahali+ nokulandela abanye oothixo enaningabazi,+ 10  nize ke nifike nime phambi kwam kule ndlu elibiziweyo kuyo igama lam,+ nithi, ‘Ngokuqinisekileyo siya kuhlangulwa,’ phezu kwako nje ukwenza zonke ezi zinto zicekisekayo? 11  Ngaba le ndlu ebizwe ngegama lam+ iye yaba ngumqolomba nje wabaphangi emehlweni enu?+ Yabonani, nam ndikubonile oko,” utsho uYehova.+ 12  “‘Noko ke, hambani, ngoku, niye endaweni yam eyayiseShilo,+ apho ndalihlalisa khona igama lam ekuqaleni,+ nize nibone oko ndakwenzayo kuyo ngenxa yobubi babantu bam amaSirayeli.+ 13  Ke kaloku ngenxa yokuba niqhubeka nisenza yonke le misebenzi,’ utsho uYehova, ‘yaye ndimana ndithetha kuni,+ ndivuka ekuseni ndize ndithethe, kodwa anaphulaphula,+ kwaye ndahlala ndibiza kuni, kodwa anaphendula,+ 14  ndiza kwenza nakuyo indlu ebizwe ngegama lam,+ enikholose ngayo,+ nakuyo indawo endaninika yona nina nookhokho benu, kanye njengoko ndenzayo kuyo iShilo.+ 15  Yaye ndiza kunisusa phambi kobuso bam,+ kanye njengoko ndabasusayo bonke abantakwenu, inzala kaEfrayim iphela.’+ 16  “Nawe ke, ungasithandazeli esi sizwana, ungaphakamisi nesikhalo sokubongoza okanye umthandazo nokubongoza kum ngenxa yaso,+ kuba ndiya kube ndingakuphulaphulanga.+ 17  Akakuboni na oko sikwenzayo ezixekweni zakwaYuda nasezitratweni zaseYerusalem?+ 18  Oonyana baso bathabatha iinkuni, yaye ooyise babasa umlilo, nabafazi baxova intlama yomgubo ukuze benze amaqebengwana ombingelelo ‘kukumkanikazi wamazulu’;+ kwaye bathulula umnikelo othululwayo+ kwabanye oothixo ngenjongo yokundicaphukisa.+ 19  ‘Sicaphukisa mna na?’ utsho uYehova.+ ‘Asizicaphukisi sona na, ngenjongo yokuhlazisa ubuso baso?’+ 20  Ngoko ke itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Khangela! Umsindo wam nobushushu bam buthululelwa phezu kwale ndawo,+ phezu koluntu naphezu kwesilwanyana sasekhaya, naphezu komthi wasendle+ naphezu kwesiqhamo somhlaba; umele uvuthe, kwaye awuyi kucima.’+ 21  “Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Yongezelelani loo minikelo yenu etshiswa kuphele kwimibingelelo yenu nize nidle inyama.+ 22  Kuba andizange ndithethe nookhokho benu, ndingazange ndibayalele ngemini yokubakhupha kwam kwilizwe laseYiputa ngokuphathelele imibandela yomnikelo otshiswa kuphele nemibingelelo.+ 23  Kodwa eli lizwi ndalivakalisa kubo njengomyalelo, ndisithi: “Thobelani ilizwi lam,+ ndiya kuba nguThixo wenu,+ nize nina nibe ngabantu bam; yaye nimele nihambe ngendlela+ yonke endiya kuniyalela ngayo, ukuze kulunge kuni.”’+ 24  Kodwa abazange baphulaphule, bengazange bathobe nendlebe yabo,+ kodwa baqhubeka behamba ngamacebo abo ngobulukhuni bentliziyo yabo embi,+ kangangokuba baya ngasemva kungekhona ngaphambili,+ 25  ukususela kwimini yokuphuma kookhokho benu kwilizwe laseYiputa kude kube yile mini;+ kwaye ndaqhubeka ndithumela kuni bonke abakhonzi bam abaprofeti, ndivuka ekuseni mihla le ndize ndibathumele.+ 26  Kodwa abazange bandiphulaphule, yaye abazange bayithobe indlebe yabo,+ kodwa baqhubeka beyenza lukhuni intamo yabo.+ Benza okubi ngakumbi kunookhokho babo!+ 27  “Uze uwathethe kubo onke la mazwi,+ kodwa abayi kukuphulaphula; yaye umele ubabize, kodwa abayi kukuphendula.+ 28  Uze uthi ke kubo, ‘Olu luhlanga olubantu balo bangamthobelanga uYehova uThixo wabo,+ nabangayithabathanga ingqeqesho.+ Ukuthembeka kutshabalele, yaye kunqumkile emlonyeni wabo.’+ 29  “Cheba iinwele zakho ezingachetywanga uze uzilahle,+ naphezu kwenduli engenanto yenza isimbonono,+ kuba uYehova usigatyile+ yaye uya kusilahla isizukulwana avuthayo ngumsindo kuso.+ 30  ‘Kuba oonyana bakaYuda benze okubi emehlweni am,’ utsho uYehova. ‘Babeke izinto zabo ezilizothe endlwini ebizwe ngegama lam, ukuze bayenze inqambi.+ 31  Kwaye bazakhile iindawo eziphakamileyo zaseTofete,+ esentlanjeni yoonyana bakaHinom,+ ukuze batshise oonyana babo neentombi zabo emlilweni,+ nto leyo ndingabayalelanga yona nengathanga qatha entliziyweni yam.’+ 32  “‘Ngoko ke, khangela! kuza imihla,’ utsho uYehova, ‘xa kungayi kuphinda kuthiwe yiTofete nentlambo yoonyana bakaHinom, kodwa ibe yintlambo yokubulala;+ yaye kuya kufuneka bangcwabele eTofefe kuba kungekho ndawo yaneleyo.+ 33  Kwaye izidumbu zesi sizwana zimele zibe kukutya kwezidalwa eziphaphazelayo zamazulu nokwamarhamncwa omhlaba, kungekho bani uwenza angcangcazele.+ 34  Yaye ndiya kulinqumamisa ezixekweni zakwaYuda nasezitratweni zaseYerusalem ilizwi lokugcoba nelizwi lokuba nemihlali, ilizwi lomyeni nelizwi lomtshakazi;+ kuba ilizwe liya kuba yindawo ephanzileyo.’”+

Umbhalo osemazantsi