Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 6:1-30

6  Ngenani ekhusini, nina nyana bakaBhenjamin, nisuke phakathi kweYerusalem; naseTekowa+ vuthelani isigodlo.+ Naphezu kweBhete-hakerem+ phakamisani umqondiso womlilo; ngenxa yokuba nijongene nentlekele evela ngasemntla, ukuwa okukhulu.+  Intombi yaseZiyon ifana nomfazi obukekayo nokhuliswe ephethwe ethe-ethe.+  Beza kuyo abalusi nemihlambi yabo. Bamisa iintente zabo nxamnye naye macala onke.+ Badla ngamnye inxalenye yakhe.+  Bangcwalise imfazwe nxamnye nayo:+ “Vukani, masinyuke emini emaqanda!”+ “Yeha ke thina, kuba imini ithambekile, kuba amathunzi okuhlwa ayoluka!”  “Vukani, masinyuke ebudeni bobusuku size sizonakalise iinqaba zayo zokuhlala.”+  Kuba utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Gawulani imithi+ nize niyifumbele iYerusalem umsele wokungqinga.+ Isisixeko esimele siphenduliswe.+ Yingcinezelo kuphela phakathi kwaso.+  Njengoko umthombo uwagcina epholile amanzi awo, ngokunjalo nayo ibugcine bupholile ububi bayo. Kuvakala ugonyamelo nokuphangwa kuyo;+ isifo nesibetho ziphambi kobuso bam rhoqo.  Lungiseka,+ Yerusalem, ukuze umphefumlo wam ungaphethuki umke kuwe uzothekile;+ ukuze ndingakumisi uyinkangala ephanzileyo, ilizwe elingamiwayo.”+  Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Nakanjani na baya kuyibhikica intsalela kaSirayeli kanye njengomdiliya.+ Buyisa isandla sakho njengalowo uvuna iidiliya emdiliyeni onamasebe anabileyo.” 10  “Ndiya kuthetha ndilumkise bani na, ukuze beve? Khangela! Indlebe yabo ayalukanga, kangangokuba abakwazi ukunikela ingqalelo.+ Khangela! Lona kanye ilizwi likaYehova lilungcikivo kubo,+ lizwi elo bangayoliswayo lilo.+ 11  Yaye ndizele ngumsindo kaYehova. Ndidiniwe kukuwubamba.”+ “Wuphalazele phezu komntwana osesitratweni+ naphezu kweqela labafana abangamakholwane ngaxeshanye; kuba nabo baya kubanjwa, indoda kunye nomfazi wayo, indoda endala kunye nalowo uzeleyo yimihla.+ 12  Ngokuqinisekileyo nezindlu zabo ziya kunikelwa kwabanye, amasimi nabafazi ngaxeshanye.+ Kuba ndiya kusolula isandla sam nxamnye nabemi belizwe,” utsho uYehova.+ 13  “Kuba ukususela koyena mncinane kubo ukusa koyena mkhulu kubo, wonk’ ubani uzenzela inzuzo yokungekho sikweni;+ nokususela kumprofeti ukusa kumbingeleli, ngamnye wenza ngobuxoki.+ 14  Kwaye bazama ukukuphilisa ngokulula ukuwa kwabantu bam,+ besithi, ‘Luxolo! Luxolo!’ kungekho luxolo.+ 15  Baziva beneentloni na ngenxa yokuba babenze into ecekisekayo?+ Phakathi kwezinye izinto, ngokuqinisekileyo abaziva beneentloni; kwaye abakhange bazive bethotyiwe.+ Ngoko ke baya kuwa phakathi kwabo bawayo;+ ngexesha endimele ndibaphendulise ngalo baya kukhubeka,” utsho uYehova. 16  Utsho uYehova ukuthi: “Yimani ngxi ezindleleni, nize nibone, nibuzise ngeendlela zakudala, apho ngoku, ikhoyo indlela elungileyo;+ nize nihambe kuyo,+ niyifumanele ukonwaba imiphefumlo yenu.”+ Kodwa bathi: “Asizi kuhamba.”+ 17  “Kwaye ndanivelisela abalindi,+ ‘Nikelani ingqalelo kwisandi sesigodlo!’”+ Kodwa bahlala besithi: “Asizi kunikela ngqalelo.”+ 18  “Ngoko ke yivani, nina zintlanga! Nize nazi, nina ndibano, oko kuya kuba phakathi kwabo. 19  Phulaphula, mhlaba! Yabona, ndisizisela intlekele esi sizwana+ njengesiqhamo seengcamango zaso,+ kuba asinikelanga ngqalelo kuwo amazwi am; nomthetho wam—sawugatya.”+ 20  “Kubaluleke ngantoni na kum ukuzisa kwenu intlaka yokuqhumisa yaseShebha+ nengcongolo yeziqholo elungileyo evela kwilizwe elikude? Umnikelo wenu otshiswa kuphele awukholisi,+ nemibingelelo yenu ayindikholisi.”+ 21  Ngoko ke utsho uYehova ukuthi: “Yabona, ndisibekela isikhubekiso+ esi sizwana, yaye ngokuqinisekileyo siya kukhubeka kuso, ooyise noonyana xa bebonke; ummelwane neqabane lakhe—baya kutshabalala.”+ 22  Utsho uYehova ukuthi: “Khangela! Kuya kuphuma isizwana kwilizwe lasemntla, kuvuswe uhlanga olukhulu luvela kweyona mimandla ithe qelele yomhlaba.+ 23  Baya kubamba isaphetha nentshuntshe.+ Bakhohlakele, yaye abayi kuba nalusizi. Ilizwi labo liya kugquma njengolwandle,+ kwaye baya kukhwela amahashe.+ Baya kuma ngokolungelelwano lwedabi njengendoda yemfazwe nxamnye nawe, ntombi yaseZiyon.”+ 24  Siyivile ingxelo engabo. Ziwile izandla zethu.+ Sibandezelekile, yaye sinenimba enjengaleyo yomfazi ozalayo.+ 25  Musa ukuphuma uye entsimini, ungahambi nasendleleni; kuba kukho ikrele lotshaba, kukho ukothuka macala onke.+ 26  Ntombi yabantu bam, bhinqa irhonya+ uze uzibhuqabhuqe eluthuthwini.+ Ukuzila kwakho kwenze kube njengokonyana okukuphela kwakhe, isijwili sobukrakra;+ ngenxa yokuba siya kufikelwa ngumphangi ngequbuliso.+ 27  “Ndikwenze umvavanyi wesinyithi phakathi kwabantu bam, lowo ufuna ngokucokisekileyo; uze uyiphawule kwaye uyihlolisise indlela yabo.+ 28  Bonke bangabona bantu baneenkani,+ bahambahamba njengabanyelisi+—ubhedu nentsimbi. Bonke bayonakalisa.+ 29  Iimfutho+ zitshile. Emlilweni wazo kuphuma ilothe.+ Baqhubeka beyisulungekisela ilize, nabo babi abahlulwanga.+ 30  Ngokuqinisekileyo abantu baya kubabiza ngokuba yisilivere egatyiweyo,+ kuba uYehova ubagatyile.”+

Umbhalo osemazantsi