Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 51:1-64

51  Utsho uYehova ukuthi: “Yabona, ndivusela iBhabhiloni+ nabemi baseLebhi-kamayi umoya owonakalisayo;+  kwaye ndiza kuthumela eBhabhiloni abantu abelayo abaya kuthi ngokuqinisekileyo bayele nabaya kuthi baliqongqothe ilizwe layo;+ kuba okunene baya kuba nxamnye nayo macala onke ngemini yentlekele.+  “Lowo ugoba isaphetha sakhe makangasigobi.+ Makungabikho bani uphakamayo ekwisambatho sakhe sentsimbi. “Kwaye nina musani ukubonisa nayiphi na imfesane kubafana bayo.+ Wutshabalaliseni wonke umkhosi wayo.+  Bamele bawe bebulewe kwilizwe lamaKhaledi+ yaye behlatyiwe kwizitrato zayo.+  “Kuba uSirayeli noYuda+ abangobahlolokazi kuThixo wabo, kuYehova wemikhosi.+ Kuba ilizwe labo belizele lityala ngokwembono yaLowo Ungcwele kaSirayeli.+  “Sabani niphume phakathi kweBhabhiloni,+ nize nisindise ngamnye umphefumlo wakhe.+ Musani ukuphulukana nobomi benu ngenxa yesiphoso sayo.+ Kuba lixesha lempindezelo kaYehova.+ Yimpatho ayibuyisela kuyo.+  IBhabhiloni ibiyindebe yegolide esandleni sikaYehova,+ yona ibisenza wonke umhlaba unxile.+ Iintlanga zisele iwayini yayo.+ Kungenxa yoko le nto iintlanga ziqhubeka zinempambano.+  Ngequbuliso iBhabhiloni iwile, kangangokuba yaphukile.+ Bhombolozani ngenxa yayo.+ Thabathelani intlungu yayo+ ibhalsam. Mhlawumbi isenokuphiliswa.”  “Ngesiyiphilisile iBhabhiloni, kodwa ayiphiliswanga. Yishiyeni,+ yaye masihambe siye ngamnye kwilizwe lakowabo.+ Kuba umgwebo wayo unyuke wafikelela emazulwini, kwaye uphakanyiselwe ezibhakabhakeni ezinamafu.+ 10  UYehova uvelise izenzo zobulungisa kuthi.+ Yizani size sibalise eZiyon umsebenzi kaYehova uThixo wethu.”+ 11  “Khazimlisani iintolo.+ Zalisani amakhaka abusazinge. UYehova uwuvuselele umoya wookumkani bamaMedi,+ ngenxa yokuba ingcinga yakhe inxamnye neBhabhiloni,+ ukuze ayonakalise. Kuba yimpindezelo kaYehova, impindezelo ngenxa yetempile yakhe.+ 12  Ziphakamiseleni umqondiso iindonga zaseBhabhiloni.+ Qinisani ukulinda.+ Misani abalindi. Lungisani abo balalelayo.+ Kuba uYehova uyile ingcinga yaye ngokuqinisekileyo uya kukwenza oko akuthethileyo nxamnye nabemi baseBhabhiloni.”+ 13  “Owu mfazindini uhlala phezu kwamanzi aphuphumayo,+ onentabalala yobuncwane,+ isiphelo sakho sifikile, umlinganiselo+ wokwenza kwakho ingeniso.+ 14  UYehova wemikhosi ufunge ngomphefumlo wakhe wathi,+ ‘Ndiza kukuzalisa ngabantu, njengeenkumbi,+ yaye ngokuqinisekileyo baya kukhwaza ngawe bevuma.’+ 15  Yena nguMenzi womhlaba ngamandla akhe,+ Lowo ulimisela ngokuqinileyo ilizwe+ elinemveliso ngobulumko bakhe,+ naLowo wolula amazulu+ ngokuqonda kwakhe.+ 16  Ngelizwi lakhe ukhupha ingxokozelo yamanzi emazulwini, yaye unyusa umphunga kwisiphelo somhlaba.+ Wenze nemijelo yemvula,+ kwaye uvelisa umoya koovimba bakhe. 17  Wonk’ umntu uziphethe ngokungenangqiqo ngokokude angazi.+ Wonke umnyibilikisi uya kuziva eneentloni ngenxa yomfanekiso oqingqiweyo;+ kuba umfanekiso wakhe otyhidiweyo ububuxoki,+ yaye akukho moya kuyo.+ 18  Ingamampunge,+ iyintlekisa.+ Ngexesha lokunikelwa kwayo ingqalelo iya kutshabalala.+ 19  “ISabelo sikaYakobi asikho njengezi zinto,+ kuba unguMyili wayo yonk’ into,+ kwanomsimelelo welifa lakhe.+ Igama lakhe nguYehova wemikhosi.”+ 20  “Wena uligqudu lam, njengezixhobo zemfazwe,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuzihlekeza ngawe iintlanga, ndizonakalise ngawe izikumkani. 21  Ndiya kulihlekeza ngawe ihashe nomkhweli walo, ndiyihlekeze ngawe inqwelo yokulwa nomkhweli wayo.+ 22  Ndiya kuyihlekeza ngawe indoda nomfazi, nendoda endala nenkwenkwe, ndimhlekeze ngawe umfana nentombi enyulu. 23  Ndiya kumhlekeza ngawe umalusi nomhlambi wakhe, nomlimi nesipani sezilwanyana zakhe, ndizihlekeze ngawe iirhuluneli namasekela-baphathi. 24  Ndiya kububuyisela eBhabhiloni nakubo bonke abemi belamaKhaledi bonke ububi ababenzileyo eZiyon phambi kwamehlo enu,”+ utsho uYehova. 25  “Yabona, ndinxamnye nawe,+ ntaba eyonakalisayo,”+ utsho uYehova, “wena monakalisi womhlaba uphela;+ kwaye ndiza kusolula nxamnye nawe isandla sam ndize ndikuqengqe usuke ezingxondorheni ukuze ndikwenze intaba etshisiweyo.”+ 26  “Nabantu abayi kuthabatha litye lembombo kuwe okanye ilitye leziseko,+ ngenxa yokuba uya kuba yinkangala ephanzileyo ukusa kwixesha elingenammiselo,”+ utsho uYehova. 27  “Phakamisani umqondiso elizweni.+ Vuthelani isigodlo phakathi kweentlanga. Ngcwalisani+ iintlanga nxamnye nayo. Yibizeleni izikumkani zeArarati,+ neMini neAshikenazi.+ Miselani igosa lomkhosi nxamnye nayo. Nyusani amahashe+ njengeenkumbi ezinoboya. 28  Ngcwalisani iintlanga nxamnye nayo, ookumkani belamaMedi,+ iirhuluneli zalo nawo onke amasekela-baphathi bawo nelizwe lonke lolawulo lwawo. 29  Mawunyikime umhlaba uze ube sentlungwini eqatha,+ kuba kusuke iingcamango zikaYehova nxamnye neBhabhiloni ukuba alenze ilizwe laseBhabhiloni libe yinto ekhwankqisayo, lingenammi.+ 30  “Amadoda anamandla aseBhabhiloni ayekile ukulwa. Ahleli kwiindawo ezomeleleyo. Amandla awo aphelile.+ Angabafazi.+ Iindawo zayo zokuhlala zitshisiwe. Imivalo yayo yaphulwe.+ 31  “Enye imbaleki iyabaleka ihlangabeza enye imbaleki, nomnye oza nengxelo uhlangabeza omnye oza nengxelo,+ ukuza kuxela kukumkani waseBhabhiloni ukuba isixeko sakhe sithinjiwe kwiziphelo zonke,+ 32  nokuba amazibuko athinjiwe,+ nezikhephe ezenziwe ngemikhanzi bazitshise ngomlilo, namadoda emfazwe aphazamisekile.”+ 33  Kuba utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi: “Intombi yaseBhabhiloni injengesanda.+ Lixesha lokuba igangathwe. Kusaya kuba lithutyana yaye limele liyifikele ixesha lokuvuna.”+ 34  “UNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni undidle wandigqiba;+ unditsho ndadideka. Undibeke njengesitya esingenanto. Undiginye njengenyoka enkulu;+ uzalise isisu sakhe ngezinto zam ezithandekayo. Unditshicele kude. 35  ‘Ugonyamelo olwenziwe kum nasenyameni yam malube phezu kweBhabhiloni!’ uya kutsho ummi olibhinqa waseZiyon.+ ‘Negazi lam libe phezu kwabemi belamaKhaledi!’ iya kutsho iYerusalem.”+ 36  Ngoko ke utsho uYehova ukuthi: “Yabona, ndiyalichophela ityala lakho,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukuphindezelela.+ Ndiza kulomisa ulwandle lwayo, ndiwomise namaqula ayo.+ 37  IBhabhiloni imele ibe yimfumba yamatye,+ isikhundla soodyakalashe,+ into ekhwankqisayo nento yokubethelwa umlozi, ingabi nammi.+ 38  Xa bebonke baya kugquba kanye njengeengonyama ezintsha ezinezingci. Ngokuqinisekileyo baya kubhavuma njengamathole eengonyama.” 39  “Bakuba beshushu ndiya kubabekela izidlo zabo, ndibanxilise, ukuze bagcobe;+ baze balale ubuthongo obungenammiselo, abangayi kuvuka kubo,”+ utsho uYehova. 40  “Ndiya kubahlisa njengeenkunzi zezimvu zisiya ekuxhelweni, njengeenkunzi zeegusha kunye neenkunzi zeebhokhwe.”+ 41  “Owu hayi indlela ethinjwe ngayo iSheshaki,+ yaye hayi indlela ebanjwe ngayo iNdumiso yomhlaba uphela!+ Hayi indlela ethe iBhabhiloni yaba yinto ekhwankqisayo ngayo phakathi kweentlanga!+ 42  Ulwandle lunyukele phezu kweBhabhiloni. Amaza alo ayigubungele ngobuninzi bawo.+ 43  Izixeko zayo zibe yinto ekhwankqisayo, ilizwe elingenamanzi nethafa eliyinkqantosi.+ Njengelizwe, akukho mntu uya kuhlala kuzo, kungekho nanyana wamntu uya kudlula kuzo.+ 44  Ndiza kuphethulela ingqalelo yam kuBhele+ eBhabhiloni, ndikukhuphe emlonyeni wakhe oko akuginyileyo.+ Yaye iintlanga azisayi kuba ngumsinga ukuya kuye.+ Nodonga lwaseBhabhiloni lumele luwe.+ 45  “Phumani phakathi kwayo, bantu bam,+ nize nisindise+ ngamnye umphefumlo wakhe ekuvutheni komsindo kaYehova.+ 46  Kungenjalo intliziyo yenu iya kuphakuzela,+ noyike ngenxa yengxelo eza kuvakala elizweni. Yaye okunene ingxelo iya kufika ngonyaka omnye, nasemva kwayo ngomnye unyaka kuya kubakho ingxelo nogonyamelo emhlabeni nomlawuli nxamnye nomlawuli. 47  Ngoko ke, khangela! kuza imihla, endiya kuthi ngayo ndiphethulele ingqalelo yam kwimifanekiso eqingqiweyo yaseBhabhiloni;+ yaye lonke ilizwe layo liya kuba neentloni, nabo bonke ababuleweyo bayo baya kuwela phakathi kwayo.+ 48  “Ngokuqinisekileyo aya kumemelela ngovuyo+ amazulu nomhlaba nako konke oko kukuwo ngenxa yeBhabhiloni, kuba kuya kufika kuyo abaphangi bevela ngasemntla,”+ utsho uYehova. 49  “IBhabhiloni ayizange ibe ngunobangela nje kuphela wokuwa kwababuleweyo bakaSirayeli+ kodwa eBhabhiloni kuwe nababuleweyo bomhlaba wonke.+ 50  “Nina enisindileyo ekreleni, qhubekani nihamba. Musani ukuma ngxi.+ Mkhumbuleni uYehova nisekude,+ yaye ngamana iYerusalem ingathi qatha entliziyweni yenu.”+ 51  “Sihlazisiwe,+ kuba sive ungcikivo.+ Ubuso bethu bugutyungelwe kukuthotywa,+ kuba abasemzini beze kwiindawo ezingcwele zendlu kaYehova.”+ 52  “Ngoko ke, khangela! kuza imihla,” utsho uYehova, “endiya kuthi ngayo ndiphethulele ingqalelo yam kwimifanekiso yayo eqingqiweyo,+ nakulo lonke ilizwe layo lowo uhlatyiweyo uya kugcuma.”+ 53  “Kwanokuba iBhabhiloni ingenyukela emazulwini+ nokuba ingade iyenze ingafikeleleki indawo ephakamileyo yamandla ayo,+ abaphangi baya kuza kuyo bevela kum,”+ utsho uYehova. 54  “Phulaphulani! Kukho isikhalo esiphuma eBhabhiloni,+ nokuwa okukhulu okuvela kwilizwe lamaKhaledi,+ 55  kuba uYehova uyayiphanga iBhabhiloni, yaye ngokuqinisekileyo uya kulitshabalalisa kuyo ilizwi elikhulu,+ namaza abo okunene aya kuxokozela njengamanzi amaninzi.+ Ngokuqinisekileyo ingxolo yelizwi labo iya kuvakala. 56  Kuba iBhabhiloni imele ifikelwe ngumphangi,+ yaye amadoda ayo anamandla ngokuqinisekileyo aya kuthinjwa.+ Izaphetha zawo ziya kuqotywa,+ kuba uYehova nguThixo wembuyekezo.+ Nakanjani na uya kubuyekeza.+ 57  Ndiza kuzinxilisa iinkosana zayo nezilumko zayo,+ iirhuluneli zayo namasekela-baphathi bayo namadoda ayo anamandla, kwaye bamele balale ubuthongo obungenammiselo,+ abangayi kuvuka kubo,” utsho uKumkani,+ ogama lakhe linguYehova wemikhosi.+ 58  Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Udonga lwaseBhabhiloni, nangona lubanzi, luza kuchithwa;+ namasango ayo, nangona ephakamile, aza kutshiswa ngomlilo.+ Kwaye izizwana ziya kubulalekela ilize,+ namaqela eentlanga abulalekele umlilo;+ yaye aya kusuka azidinise.” 59  Lilo eli ilizwi awathi uYeremiya umprofeti wamyalela lona uSeraya unyana kaNeriya+ unyana kaMahaseya+ ekuhambeni kwakhe noZedekiya ukumkani wakwaYuda ukuya eBhabhiloni ngonyaka wesine wokuba ngukumkani kwakhe; yaye uSeraya wayeligosa lendlu. 60  UYeremiya wayibhala kwincwadi enye+ yonke intlekele eyayiza kufikela iBhabhiloni, wona kanye onke la mazwi abhalwe nxamnye neBhabhiloni. 61  Ngapha koko, uYeremiya wathi kuSeraya: “Wakuba nje ufikele eBhabhiloni, wayibona, uze uwafunde ngokuvakalayo onke la mazwi.+ 62  Yaye uze uthi, ‘Owu Yehova, wena uthethile nxamnye nale ndawo, ukuze uyinqumle, kungabikho mmi kuyo,+ nokuba yindoda okanye isilwanyana sasekhaya, kodwa ukuze ibe yinkangala ephanzileyo ukusa kwixesha elingenammiselo.’ 63  Kothi ke wakuba ugqibile ukuyifunda le ncwadi, uyibophelele elityeni, uyiphose phakathi kumEfrate.+ 64  Wandule ke uthi, ‘Le yindlela eya kutshona ngayo iBhabhiloni, ingaze ivuke ngenxa yentlekele endiyizisela yona;+ kwaye ngokuqinisekileyo baya kuzidinisa.’”+ Aphela apho ke amazwi kaYeremiya.

Umbhalo osemazantsi