Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 50:1-46

50  Ilizwi awalithethayo uYehova ngokuphathelele iBhabhiloni,+ ngokuphathelele ilizwe lamaKhaledi,+ ngoYeremiya umprofeti, lalisithi:  “Kuxeleni oku phakathi kweentlanga nize nikuvakalise.+ Phakamisani umqondiso;+ kupapasheni oku. Ningafihli nto. Yithini, ‘IBhabhiloni ithinjiwe.+ UBhele uhlazisiwe.+ UMerodaki uyankwantya. Imifanekiso yayo ihlazisiwe.+ Izithixo zayo ezinezothe ziyankwantya.’  Kuba kunyuke kweza kuyo uhlanga oluvela emntla.+ Lulo olwenza ilizwe layo libe yinto ekhwankqisayo, ukuba kungabikho bani uhlala kulo.+ Indoda nesilwanyana sasekhaya kusabile.+ Zimkile.”+  “Ngaloo mihla nangelo xesha,”+ utsho uYehova, “baya kuza oonyana bakaSirayeli, bona noonyana bakaYuda ndawonye.+ Baya kuhamba, belila ukuhamba kwabo,+ yaye baya kufuna uYehova uThixo wabo.+  Baya kuqhubeka bebuza indlela eya eZiyon, ubuso babo bubheke kwelo cala,+ besithi, ‘Yizani size sizihlanganise kuYehova ngomnqophiso ohlala ngokungenammiselo ongayi kulityalwa.’+  Abantu bam baye bangumhlambi wezidalwa ezitshabalalayo.+ Abalusi babo bababhadulisile.+ Babaqhubele ezintabeni.+ Bahambe besuka entabeni ukuya endulini. Bayilibele indawo yabo yokuphumla.+  Bonke abo babafumanayo babadle babagqiba,+ yaye iintshaba zabo zithe,+ ‘Asiyi kuba natyala,+ ngenxa yokuba bamonile uYehova indawo yokuhlala yobulungisa+ nethemba lookhokho babo,+ uYehova.’”  “Sabani niphume phakathi kweBhabhiloni, niphume kwilizwe lamaKhaledi,+ yaye yibani njengezilwanyana ezikhokela umhlambi.+  Kuba yabonani, ndivuselela ndize ndinyuse nxamnye neBhabhiloni ibandla leentlanga ezinkulu ezivela kwilizwe lasemntla,+ yaye ngokuqinisekileyo ziya kwakha uluhlu nxamnye nayo.+ Iya kuthinjwa apho.+ Iintolo zazo zinjengezo zendoda enamandla ehlutha abazali abantwana, engabuyi ingenamiphumo.+ 10  ElamaKhaledi limele libe lixhoba.+ Abo bayenza ixhoba baya kuzanelisa,”+ utsho uYehova. 11  “Kuba nahlala ninemihlali,+ nagcoba xa naniphanga ilifa lam.+ Nanidloba njengethokazi elisengceni ethambileyo,+ yaye nasuka nakhala njengeenkunzi zamahashe.+ 12  Unyoko ube neentloni kakhulu.+ Udanile lowo wanizalayo.+ Khangelani! Ngoyena ungabalulekanga ezintlangeni, intlango engenamanzi nethafa eliyinkqantosi.+ 13  Ngenxa yokucaphuka kukaYehova ayiyi kumiwa,+ imele ibe yinkangala ephanzileyo ngokupheleleyo.+ Yena ke nabani na odlula ngaseBhabhiloni, uya kujonga ekhwankqisiwe aze abethe umlozi ngenxa yazo zonke izibetho zayo.+ 14  “Yakhani uluhlu nxamnye neBhabhiloni macala onke,+ nonke nina enigoba isaphetha.+ Tolani kuyo.+ Ningayeki lutolo, kuba imonile uYehova.+ 15  Yihlabeleni umkhosi macala onke.+ Inikele ngesandla sayo.+ Iintsika zayo ziwile. Iindonga zayo zichithiwe.+ Kuba leyo yimpindezelo kaYehova.+ Ziphindezeleni kuyo. Kanye njengokwenza kwayo, yenzani kuyo.+ 16  Nqumlani umhlwayeli eBhabhiloni,+ nalowo uphatha irhengqa ngexesha lokuvuna. Ngenxa yekrele elidlavulayo ngamnye uya kujikela abantu bakowabo, ngamnye uya kusabela kwilizwe lakowabo.+ 17  “USirayeli unjengezimvu ezichithachithekileyo.+ Iingonyama zimenze wasasazeka.+ Ekuqaleni waqwengwa ngukumkani waseAsiriya,+ aza kamva amathambo akhe akrekrethwa nguNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni.+ 18  Ngoko ke utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Yabona, ndiphethulela ingqalelo yam kukumkani waseBhabhiloni nakwilizwe lakhe ngendlela efanayo nokuphethulela kwam ingqalelo kukumkani waseAsiriya.+ 19  Ndiza kumbuyisela uSirayeli kwidlelo lakhe,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kudla eKarmele+ naseBhashan;+ umphefumlo wakhe uya kwanela kummandla weentaba wakwaEfrayim+ nowaseGiliyadi.’”+ 20  “Ngaloo mihla nangelo xesha,”+ utsho uYehova, “isiphoso sikaSirayeli siya kufunwa,+ kodwa asiyi kubakho; nezono zikaYuda,+ kodwa aziyi kufumaneka, kuba ndiya kubaxolela abo ndibashiyileyo.”+ 21  “Nxamnye nelizwe laseMeratayim—nyuka uye kulo+ nakubemi basePekodi.+ Makubulawe kuze kutshatyalaliswe kanye phezu kwabo,” utsho uYehova, “uze wenze ngako konke oko ndikuyalele kona.+ 22  Kukho isandi semfazwe elizweni, nokuwa okukhulu.+ 23  Owu hayi indlela esinqunyulwe nesaphulwe ngayo isando+ sokuhlekeza somhlaba wonke!+ Owu hayi indlela ethe iBhabhiloni yayinto ekhwankqisayo ngayo phakathi kweentlanga!+ 24  Ndikubekele umgibe waza nawe wabanjiswa, Bhabhiloni, yaye akukwazanga oko.+ Wafunyanwa waza wabanjwa, kuba uye wavuseleleka nxamnye noYehova.+ 25  “UYehova uvule uvimba wakhe, wavelisa izixhobo zesiqalekiso sakhe.+ Kuba iNkosi enguMongami,+ uYehova wemikhosi, inomsebenzi enawo kwilizwe lamaKhaledi.+ 26  Lifikeleni nivela kwezona nxalenye zithe qelele.+ Vulani amaqonga alo.+ Lifumbeni, kanye njengabo benza iimfumba,+ nize nilitshabalalise.+ Ngamana kungangasali nabani na kulo.+ 27  Wabulaleni onke amathole alo eenkomo aziinkunzi.+ Ngamana zingaya ekuxhelweni.+ Yeha ke wona, kuba ifikile imini yawo, ixesha lokunikelwa kwawo ingqalelo!+ 28  “Kukho isandi sabo basabayo nabo babalekayo kwilizwe laseBhabhiloni+ ukuya kuxela eZiyon impindezelo kaYehova uThixo wethu,+ impindezelo ngetempile yakhe.+ 29  “Bizani abatoli nxamnye neBhabhiloni, bonke abo bagoba isaphetha.+ Misani iinkampu kuyo macala onke. Ngamana kungangabikho basindayo.+ Yibuyiseleni ngokomsebenzi wayo.+ Yenzani kuyo ngako konke ekwenzileyo.+ Kuba ikhukhumalele uYehova, Lowo Ungcwele kaSirayeli.+ 30  Ngoko ke abafana bayo baya kuwela kwiindawo zayo zembutho,+ nawo onke amadoda ayo emfazwe aya kwenziwa athi cwaka ngaloo mini,”+ utsho uYehova. 31  “Khangela! Ndinxamnye nawe,+ Mkratshindini,”+ itsho iNkosi enguMongami,+ uYehova wemikhosi, “kuba imele ifike imini yakho, ixesha endimele ndikunikele ingqalelo ngalo. 32  Ngokuqinisekileyo uMkratshi uya kukhubeka aze awe,+ yaye akayi kuba nabani wokumphakamisa.+ Ndiza kuvuthisa umlilo ezixekweni zakhe, kwaye umele ukuqwenge konke oko kumngqongileyo.”+ 33  Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Oonyana bakaSirayeli noonyana bakaYuda bacinezelekile xa bebonke, nabo bonke abo babathabatha njengabathinjwa bababambile.+ Bayala ukubayeka bahambe.+ 34  UMhlawuleli wabo womelele,+ igama lakhe+ nguYehova wemikhosi. Nakanjani na uya kulichophela ityala labo,+ ukuze okunene alinike ukuphumla ilizwe+ aze abangele ukuphazamiseka kubemi baseBhabhiloni.”+ 35  “Kukho ikrele nxamnye namaKhaledi,”+ utsho uYehova, “nanxamnye nabemi baseBhabhiloni+ nanxamnye neenkosana+ zayo nanxamnye nezilumko zayo.+ 36  Kukho ikrele nxamnye nabo bantetho ililize,+ yaye ngokuqinisekileyo baya kwenza ngobudenge.+ Kukho ikrele nxamnye namadoda ayo anamandla,+ yaye okunene aya kunkwantya.+ 37  Kukho ikrele nxamnye namahashe abo+ nanxamnye neenqwelo zabo zokulwa nanxamnye nalo lonke iqela elingumxube eliphakathi kwayo,+ kwaye ngokuqinisekileyo liya kuba ngabafazi.+ Kukho ikrele nxamnye nobuncwane+ bayo, yaye okunene buya kuphangwa. 38  Amanzi ayo ayaphanziswa, yaye amele ome.+ Kuba ililizwe lemifanekiso eqingqiweyo,+ kwaye ngenxa yemibono yabo eyothusayo benza ngempambano. 39  Ngoko ke abemi bemimandla engumqwebedu baya kuhlala nezilwanyana ezenza umkhulungwane, yaye iinciniba zimele zihlale kuyo;+ akusayi kuze kuphinde kuhlalwe kuyo, nayo ingasayi kuhlala kwizizukulwana ngezizukulwana.”+ 40  “Kanye njengoko uThixo wabhukuqa iSodom neGomora+ needolophu ezimelene nayo,”+ utsho uYehova, “akukho mntu uya kuhlala apho, kungekho nanyana wamntu uya kuhlala kuyo njengomphambukeli.+ 41  “Khangela! Kuza isizwana sivela ngasemntla; nohlanga olukhulu+ nookumkani abazukileyo+ baya kuvuswa bevela kweyona mimandla ithe qelele yomhlaba.+ 42  Baphatha isaphetha nentshuntshe.+ Bakhohlakele yaye abayi kuba nanceba.+ Isandi sabo sinjengesolwandle oluxokozelayo,+ kwaye baya kukhwela amahashe;+ bakhe uluhlu lwemfazwe njengandoda-nye nxamnye nawe, ntombi yaseBhabhiloni.+ 43  “Ukumkani waseBhabhiloni uyivile ingxelo engabo,+ yaye izandla zakhe ziwile.+ Kukho ukubandezeleka! Ubanjwe ziintlungu eziqatha, kanye njengomfazi ozalayo.+ 44  “Khangela! Kuya kunyuka uthile kanye njengengonyama iphuma kwintshinyela engaseYordan isiya kwindawo yokuhlala eluqilima,+ kodwa ngephanyazo ndiya kubenza babaleke bemke kuyo.+ Ndiya kumisela phezu kwayo lowo unyuliweyo.+ Kuba ngubani na onjengam,+ ingubani na noya kundicela umngeni,+ yaye nguwuphi na umalusi onokuma phambi kwam?+ 45  Ngoko ke, liveni icebo+ likaYehova aliqulunqileyo nxamnye neBhabhiloni+ neengcamango zakhe azicingileyo nxamnye nelizwe lamaKhaledi.+ Ngokuqinisekileyo abancinane bomhlambi baya kurhuqwa.+ Ngokuqinisekileyo ngenxa yabo uya kubangela indawo yabo yokuhlala iphanziswe.+ 46  Ngesandi sokubanjwa kweBhabhiloni, ngokuqinisekileyo umhlaba uya kunyikimiswa,+ naphakathi kweentlanga kuvakale isikhalo.”+

Umbhalo osemazantsi