Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 5:1-31

5  Zityhutyheni izitrato zaseYerusalem nibone, ngoku, nazi, nize nizifunele kwiindawo zayo zembutho enoba ninokufumana umntu kusini na,+ enoba kukho nabani na owenza okusesikweni,+ nabani na ofuna ukuthembeka,+ yaye ndiya kuyixolela.  Kwanokuba bangathi: “Ephila nje uYehova!” baya kuba bafunga ubuxoki ngokupheleleyo.+  Owu Yehova, amehlo akho akakho ekuthembekeni na?+ Ubabethile,+ kodwa abakhange bagule.+ Ubatshabalalisile.+ Balile ukwamkela uqeqesho.+ Babenze balukhuni ubuso babo kunengxondorha.+ Balile ukubuya.+  Nam ndathi: “Ngokuqinisekileyo bangabodidi oluphantsi. Benze ngobudenge, kuba abayinanzanga indlela kaYehova, umgwebo woThixo wabo.+  Ndiza kuya kwabakhulu ndize ndithethe nabo;+ kuba bona bamele ukuba bayiphawule indlela kaYehova, umgwebo woThixo wabo.+ Ngokuqinisekileyo bona bamele ukuba xa bebonke bayaphule idyokhwe; bamele ukuba baziqhawule izibopho.”+  Kungenxa yoko le nto ingonyama yasehlathini ibabulele, nengcuka yasethafeni eliyinkqantosi iyabaphanga,+ nehlosi libalalela ezixekweni zabo.+ Wonk’ ubani ophuma kubo uyaqwengwa. Kuba kube kuninzi ukunxaxha kwabo; izenzo zabo zokungathembeki zininzi.+  Ndingakuxolela njani na ngayo yona kanye le nto? Oonyana bakho bandishiyile, bafunga+ into engengoThixo.+ Ndandibanelisa,+ kodwa baqhubeka bekrexeza,+ kwaye bahamba bengumkhosi ukuya endlwini yomfazi ongunongogo.  Banjengamahashe avuthayo yinkanuko yesini, anamasende amakhulu. Ngamnye ukhalela kumfazi weqabane lakhe.+  “Andifanele ndibaphendulise na ngenxa kanye yezi zinto?” utsho uYehova.+ “Okanye phezu kohlanga olunjengolu umphefumlo wam awufanele uziphindezele na?”+ 10  “Nyukelani kwizintlu zomdiliya wayo nize nonakalise,+ kodwa ningatshabalalisi ngokupheleleyo.+ Susani amahlumelo ayo achumileyo, kuba akangokaYehova.+ 11  Kuba indlu kaSirayeli nendlu kaYuda ngokuqinisekileyo zindenzele ubuqhophololo,” utsho uYehova.+ 12  “Ziyamkhanyela uYehova, zisithi, ‘Asinguye.+ Kwaye thina asiyi kufikelwa yintlekele, kungekho krele okanye ndlala esiya kuyibona.’+ 13  Nabaprofeti baba ngumoya, yaye ilizwi alikho kubo.+ Kuya kwenziwa ngaloo ndlela kubo.” 14  Ngoko ke utsho uYehova, uTHIXO wemikhosi, ukuthi: “Ngenxa yokuba nithethe oku, yabonani, ndiwenza abe ngumlilo emlonyeni wenu amazwi am,+ yaye esi sizwana siya kuba ziinkuni, kwaye ngokuqinisekileyo uya kusiqwenga.”+ 15  “Yabonani, ndizisa phezu kwenu uhlanga oluvela kude,+ ndlu kaSirayeli,” utsho uYehova. “Luhlanga olunyamezelayo.+ Luhlanga lwakudala, uhlanga olululwimi ungalwaziyo, kwaye akunakukuqonda oko lukuthethayo. 16  Umphongolo walo unjengendawo yokungcwaba evulekileyo; bonke bangamadoda anamandla.+ 17  Ngokuqinisekileyo baya kusidla basigqibe isivuno sakho nesonka sakho.+ Aba bantu baya kubadla babagqibe oonyana bakho neentombi zakho. Baya kuyidla bayigqibe imihlambi yakho yezimvu nemihlambi yakho yeenkomo. Baya kuwudla bawugqibe umdiliya wakho nomkhiwane wakho.+ Baya kuziqoba ngekrele izixeko zakho ezinqatyisiweyo okholose ngazo.” 18  “Nangaloo mihla,” utsho uYehova, “andiyi kunitshabalalisa.+ 19  Niya kuthi ke, ‘Kungenxa yasiphi na isibakala le nto uYehova uThixo wethu enze zonke ezi zinto kuthi?’+ Uze uthi ke kubo, ‘Kanye njengoko nindishiyile naza naya kukhonza uthixo wasemzini kwilizwe lenu, ngokunjalo niya kukhonza abasemzini kwilizwe elingelolenu.’”+ 20  Kuxeleni oku kwindlu kaYakobi, nize nikuvakalise kwaYuda, nithi: 21  “Ke kaloku, yivani oku, bantundini bangalumkanga, abangenantliziyo:+ Banamehlo, kodwa ababoni;+ baneendlebe, kodwa abeva.+ 22  ‘Anindoyiki na nam,’+ utsho uYehova, ‘okanye aninazintlungu ziqatha na ngenxa yam,+ obeke intlabathi yangumda wolwandle, ummiselo ohlala ngokungenammiselo olungenakuwudlula? Nangona amaza alo elatyuza, sekunjalo akanakoyisa; yaye nangona exokozela, sekunjalo akanakudlula.+ 23  Kodwa sona kanye esi sizwana sinentliziyo eneenkani nenemvukelo; siphambukile saza saqhubeka sihamba ngekhondo laso.+ 24  Kodwa asitsho entliziyweni yaso ukuthi: “Ke kaloku, masoyike uYehova uThixo wethu,+ Lowo unika izantyalantyala zemvula nemvula yasekwindla nemvula yasentwasahlobo ngexesha layo,+ Lowo usigcinela iiveki ezimiselweyo zesivuno.”+ 25  Iziphoso zenu zizishenxisile ezi zinto, nezono zenu zikuthintele kuni okulungileyo.+ 26  “‘Kuba phakathi kwabantu bam kufunyenwe abantu abangendawo.+ Bahleli beqondele, bebuthumile njengababambisi beentaka.+ Babeke isibatha esonakalisayo. Babambisa abantu. 27  Njengendlwane izele zizidalwa eziphaphazelayo, ngokunjalo nezindlu zabo zizele yinkohliso.+ Kungenxa yoko le nto beye baba bakhulu kwaye bezuza ubutyebi.+ 28  Batyebile;+ bayakhazimla. Baphuphuma izinto ezimbi. Ityala abaligwebi,+ kwanetyala lenkwenkwe engenayise,+ ukuze baphumelele;+ netyala lamahlwempu abaligwebi.’” 29  “Ndifanele ndingabaphendulisi na ngenxa yezi zinto,” utsho uYehova, “okanye kuhlanga olunjengolu umphefumlo wam ufanele ungaziphindezeleli na?+ 30  Benza izinto ezikhwankqisayo neziqhiphula umbilini, kulo ilizwe:+ 31  Abaprofeti okunene baprofeta ubuxoki;+ ke bona ababingeleli, bahamba besoyisa ngokwamandla abo.+ Kwaye abantu bam bathande ngaloo ndlela;+ yaye niya kwenza ntoni na ekupheleni kwako oku?”+

Umbhalo osemazantsi