Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 48:1-47

48  NgoMowabhi+ utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi:+ “Yeha iNebho,+ kuba iphangiwe! IKiriyatayim+ ihlazisiwe, ithinjiwe. Indawo ephakamileyo enqabisekileyo ihlazisiwe yaye inkwantyisiwe.+  Akusayi kuba sabakho nayiphi na indumiso ngoMowabhi.+ EHeshbhon+ bacinge intlekele ngaye: ‘Yizani, madoda, masimnqumle angabi luhlanga.’+ “Nawe, Mademen, ufanele uthi cwaka. Ulandelwa likrele.  Kukho isandi sesikhalo eHoronayim,+ ukuphangwa nokwaphuka okukhulu.  UMowabhi udilikile.+ Abancinane bakhe bavakalisa isikhalo.  Kuba kwindlela enyukayo ukuya eLuhiti+ ubani unyuka elila—kuyalilwa. Kuba kwindlela ehlayo evela eHoronayim sisikhalo esibandezelayo ngenxa yokuwa+ abakuvileyo abantu.  “Sabani; sindisani imiphefumlo yenu,+ yaye nifanele nibe njengomthi wejunipha entlango.+  Ngenxa yokuba nikholose ngemisebenzi yenu nangobuncwane benu, nani niya kuthinjwa.+ Yaye ngokuqinisekileyo uKemoshe+ uya kuya ekuthinjweni,+ ababingeleli bakhe neenkosana zakhe ngaxeshanye.+  Umphangi uya kufika kuzo zonke izixeko,+ yaye akuyi kubakho sixeko sisindayo.+ Ngokuqinisekileyo nentili iya kutshabalala nomhlaba othe tyaba ubhujiswe, nto leyo ayithethileyo uYehova.  “Nikani uMowabhi umqondiso wendlela, kuba ekuweni abe ngamanxuwa uya kuphuma;+ zona kanye izixeko zakhe ziya kuba yinto nje ekhwankqisayo, kungekho bani uhlala kuzo.+ 10  “Makaqalekiswe owenza uthumo lukaYehova ngokungakhathali;+ makaqalekiswe nolinqandayo ikrele lakhe egazini! 11  “AmaMowabhi ebehleli ngokukhululeka ukususela ebutsheni bawo,+ yaye asahleli engaphazamiseki kwiintsipho zawo.+ Akakhange akhutshelwe kwesinye isitya esuswa kwesinye isitya, engayanga nasekuthinjweni. Kungenxa yoko le nto incasa yawo iye yahlala injalo ngaphakathi kwawo, nevumba lawo alitshintshwanga. 12  “Ngoko ke, khangela! kuza imihla,’ utsho uYehova, ‘endiya kuthi ngayo ndithumele kuwo abathululi bezitya, yaye ngokuqinisekileyo baya kuwathulula;+ nezitya zawo baya kuziqongqotha, neengqayi zawo ezinkulu baya kuziqhekeza zibe ziingceba. 13  AmaMowabhi kuya kufuneka abe neentloni ngoKemoshe,+ kanye njengoko abo bendlu kaSirayeli baba neentloni ngeBheteli intembelo yabo.+ 14  Ningathini na ukuthi: “Singamadoda omeleleyo+ namadoda anamandla emfazweni”?’ 15  “‘UMowabhi uphangiwe, kwaza kwenyukelwa ezixekweni zakhe.+ Abafana bakhe ababalaseleyo behlele ekuxhelweni,’+ utsho uKumkani, ogama lakhe linguYehova wemikhosi.+ 16  “Kukufuphi ukuba sifike isihelegu samaMowabhi, yona kanye intlekele yawo okunene ikhawuleza kakhulu.+ 17  Bonke abo bawajikelezileyo kuya kufuneka bavelane nawo, kwanabo bonke abo balaziyo igama lawo.+ Yithini, ‘Owu hayi ukwaphuka kwentonga yamandla, umsimelelo wobuhle!’+ 18  “Yihla eluzukweni, uhlale phantsi kulo unxano, wena mmi olibhinqa wentombi+ yaseDibhon;+ kuba umphangi wakwaMowabhi unyuke weza kuwe. Okunene uya kuzonakalisa iindawo zakho ezinqatyisiweyo.+ 19  “Yima ngxi uze uqwalasele indlela le, mmi olibhinqa waseArohere.+ Buza osabayo nalowo ubalekayo. Yithi, ‘Kwenzeke ntoni na?’+ 20  UMowabhi uhlazisiwe, kuba ungenwe lunkwantyo.+ Bhombolozani nize nidanduluke. Xelani eArnon madoda,+ ukuba uMowabhi uphangiwe. 21  Umgwebo ufikile kwilizwe elimhlaba uthe tyaba,+ eHolon naseYahatsa+ naseMefehati,+ 22  naseDibhon+ naseNebho+ naseBhete-dibhlatayim, 23  naseKiriyatayim+ naseBhete-gamuli naseBhete-meyon+ 24  naseKeriyoti+ naseBhotsera+ nakuzo zonke izixeko zelizwe lakwaMowabhi, ezo zikude nezo zikufuphi. 25  “‘Uphondo lukaMowabhi lunqunyulwe,+ nengalo yakhe yaphukile,’+ utsho uYehova. 26  ‘Mnxiliseni+ madoda, kuba uzigwagwisile kuYehova;+ uMowabhi ukhahleleke emhlanzweni wakhe,+ yaye uye waba sisigculelo, yena kanye. 27  “‘Akazange na noSirayeli abe sisigculelo kuwe?+ Okanye wafumaneka phakathi kwamasela aziwayo na?+ Kuba wawuhlunguzela intloko ngokufuthi kangangoko wawuthetha ngaye. 28  “‘Shiyani izixeko nize nihlale engxondorheni,+ bemi bakwaMowabhi, nibe njengehobe elenza indlwane yalo kwimimandla esemlonyeni womgongxo.’”+ 29  “Silivile ikratshi lakwaMowabhi+—unekratshi kakhulu—ukuphakama kwakhe nekratshi lakhe nokuzidla kwakhe nokuphakama kwentliziyo yakhe.”+ 30  “‘Mna ndiyakwazi ukuvutha komsindo wakhe,’ utsho uYehova, ‘yaye akuyi kuba ngale ndlela; intetho yakhe elilize+—okunene abayi kwenza ngaloo ndlela.+ 31  Kungenxa yoko le nto ndiya kubhomboloza ngenxa kaMowabhi, ndidanduluke ngenxa kaMowabhi ephela.+ Ubani uya kudumzela ngenxa yamadoda aseKire-heres.+ 32  “‘Ngaphezu kokulilelwa kweYazere+ ndiya kukulilela, mdiliya waseSibhema.+ Amahlumelo akho achumileyo awele ulwandle. Afikelele elwandle—eYazere.+ Isiqhamo+ sakho sasehlotyeni nesivuno sakho seediliya siwelwe ngumphangi.+ 33  Isukile imihlali novuyo kwibhoma nakwilizwe lakwaMowabhi.+ Ndiyiphelisile iwayini kwizixovulelo zewayini.+ Akukho bani uya kuxovula ekhwaza. Ukukhwaza akuyi kuba kukukhwaza.’”+ 34  “‘Ukususela kwisikhalo esiseHeshbhon+ ukuya kufikelela e-Eleyale,+ ukuya kufikelela eYahatsa+ bavakalise ilizwi labo,+ ukususela eTsoware+ ukuya kufikelela eHoronayim,+ ukusa e-Egelati-shelishiya;+ kuba kwanamanzi aseNimrim+ aya kuba ziziphanziso. 35  Ndiza kumyekisa kwaMowabhi,’ utsho uYehova, ‘lowo unyusa umnikelo kwindawo ephakamileyo nalowo uqhumisela uthixo wakhe umbingelelo.+ 36  Kungenxa yoko le nto intliziyo yam iya kuxokozela ngoMowabhi, kanye njengeembande;+ nangenxa yamadoda aseKire-heres+ yona kanye intliziyo yam iya kuxokozela, kanye njengeembande. Kungenxa yoko le nto yona kanye intabalala ayivelisileyo ngokuqinisekileyo iya kutshabalala.+ 37  Kuba zonke iintloko zinenkqayi,+ nazo zonke iindevu zinquthulwe.+ Ezandleni zonke ziintlanga,+ nasezinqeni lirhonya!’”+ 38  “‘Eluphahleni lonke lwakwaMowabhi nakwiindawo zakhe zembutho—zonke—sisijwili;+ kuba ndimaphule uMowabhi kanye njengesitya esingayolisiyo,’+ utsho uYehova. 39  ‘Owu hayi indlela ankwantya ngayo! Bhombolozani! Owu hayi indlela ajike ngayo umhlana! Uneentloni.+ Kwaye uMowabhi usisigculelo nento enkwantyisayo kubo bonke abo bamjikelezileyo.’” 40  “Kuba utsho uYehova ukuthi, ‘Khangela! Kanye njengokhozi olurhiwulayo,+ uthile umele aneke amaphiko akhe phezu koMowabhi.+ 41  Okunene iidolophu ziya kuthinjwa, neendawo zakhe ezomeleleyo ngokuqinisekileyo ziya kuhluthwa. Nentliziyo yamadoda anamandla akwaMowabhi imele ngaloo mini ibe njengentliziyo yomfazi oba neenkxwaleko ekuzaleni.’”+ 42  “‘Ngokuqinisekileyo uMowabhi uya kubhujiswa angabi sisizwana,+ kuba uzigwagwisile kuYehova.+ 43  Ukunkwantya nomgongxo nesibatha ziphezu kwakho, mmi wakwaMowabhi,’+ utsho uYehova. 44  ‘Nabani na osabayo ngenxa yokunkwantya uya kuwela emgongxweni; naye nabani na onyukayo ephuma emgongxweni uya kubanjwa sisibatha.’+ “‘Kuba ndiya kumzisela uMowabhi, unyaka wokunikwa kwakhe ingqalelo,’+ utsho uYehova. 45  ‘Emthunzini waseHeshbhon abo basabayo beme ngxi bengenamandla. Kuba ngokuqinisekileyo kuya kuphuma umlilo eHeshbhon,+ nedangatye phakathi kwaSihon;+ yaye uya kuqwenga iintlafuno zakwaMowabhi nokakayi lwentloko yoonyana bokuxokozela.’+ 46  “‘Yeha Mowabhi!+ Abantu bakaKemoshe+ batshabalele. Kuba oonyana bakho bathatyathiwe njengabathinjwa neentombi zakho zangabathinjwa. 47  Ndiza kubahlanganisa abathinjiweyo bakwaMowabhi ekupheleni kwemihla,’+ utsho uYehova. ‘Kude kuse kweli nqanaba ngumgwebo kaMowabhi lowo.’”+

Umbhalo osemazantsi