Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 44:1-30

44  Kwafika ilizwi kuYeremiya lisiya kuwo onke amaYuda awayehlala kwilizwe laseYiputa,+ lawo ahlala eMigdoli+ naseTapanehesi+ naseNofu+ nakwilizwe lasePatrosi,+ lisithi:  “Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Niyibonile yonke intlekele endiyizisele iYerusalem+ nezixeko zonke zakwaYuda, yaye niyabona, ziyindawo ephanzileyo ngale mini, akukho mmi kuzo.+  Kungenxa yobubi babo ababenzayo ukuze bandicaphukise ngokuhamba baye kuqhumisa umbingelelo+ baze bakhonze abanye oothixo ababengabazi bona, nani nookhokho benu.+  Kwaye ndandithumela kuni bonke abakhonzi bam abaprofeti, ndivuka ekuseni ndize ndithumele,+ ndisithi: “Ncedani, musani ukuyenza le nto icekisekayo nendiyithiyileyo.”+  Kodwa abazange baphulaphule,+ bengazange bayithobe nendlebe yabo ukuba babuye kububi babo ngokungaqhumiseli imibingelelo kwabanye oothixo.+  Ngoko baphalazwa ubushushu bam, nomsindo wam, yaye bavutha kwizixeko zakwaYuda nakwizitrato zaseYerusalem;+ zaba yindawo ephanzileyo, inkangala ephanzileyo, njengakule mini.’+  “Ke kaloku utsho uYehova, uTHIXO wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Kutheni na niyibangele le ntlekele inkulu imiphefumlo yenu,+ ukuze kunqunyulwe kuni indoda nomfazi, umntwana nowanyayo,+ phakathi kukaYuda, ukuze ningazishiyeli ntsalela;  ngokundicaphukisa ngemisebenzi yezandla zenu ngokuqhumisela imibingelelo kwabanye oothixo+ kwilizwe laseYiputa, eningena kulo ukuba nihlale njengabaphambukeli; ngenjongo yokuba ninqunyulwe nangenjongo yokuba nibe sisiqalekiso nongcikivo phakathi kweentlanga zonke zomhlaba?+  Nizilibele na izenzo ezibi zookhokho benu+ nezenzo ezibi zookumkani bakwaYuda+ nezenzo ezibi zabafazi babo+ nezenu izenzo ezibi nezenzo ezibi zabafazi benu,+ abazenzileyo kwilizwe lakwaYuda nasezitratweni zaseYerusalem? 10  Kude kuse kule mini abazange bazive betyumkile,+ yaye abazange boyike,+ bengazange bahambe nasemthethweni wam+ nakwimimiselo yam endayibeka phambi kwenu naphambi kookhokho benu.’+ 11  “Ngoko ke utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Yabonani, ubuso bam ndibubhekisa kuni ukuba ndinizisele intlekele nokunqunyulwa kukaYuda wonke.+ 12  Ndiza kuyithabatha intsalela yakwaYuda ebhekise ubuso bayo ekungeneni kwilizwe laseYiputa ukuba ihlale apho njengabaphambukeli,+ yaye ngokuqinisekileyo yonke iya kufika esiphelweni sayo kwilizwe laseYiputa.+ Iya kuwa likrele; iya kufika esiphelweni sayo ngendlala,+ ukususela koyena umncinane kude kuse koyena mkhulu; iya kufa likrele nayindlala. Imele ibe sisithuko, into ekhwankqisayo nesiqalekiso nongcikivo.+ 13  Ndiza kubaphendulisa abo bahlala kwilizwe laseYiputa, kanye njengoko ndayiphendulisayo iYerusalem, ngekrele, ngendlala nangendyikitya yokufa.+ 14  Kwaye akukho uya kubaleka okanye osindayo kwintsalela yakwaYuda engenayo ukuba ihlale apho njengabaphambukeli, kwilizwe laseYiputa,+ nokubuyela kwilizwe lakwaYuda elo akuphakamisele kulo okunqwenelwa ngumphefumlo wabo ukuba babuyele ukuze bahlale;+ kuba abayi kubuya, ngaphandle kwabathile ababalekileyo.’” 15  Onke amadoda abesazi ukuba abafazi bawo babeqhumisela imibingelelo kwabanye oothixo,+ nabo bonke abafazi ababemi belibandla elikhulu, nabo bonke abantu ababehlala kwilizwe laseYiputa,+ ePatrosi,+ bamphendula uYeremiya, besithi: 16  “Ngokubhekisele kwilizwi eli ulithethileyo kuthi egameni likaYehova, asikuphulaphuli;+ 17  kodwa ngokuqinisekileyo siya kuwenza onke amazwi aphumileyo emlonyeni wethu,+ ukuze siqhumisele ‘ukumkanikazi wamazulu’+ umbingelelo nokuze simthululele iminikelo ethululwayo,+ kanye njengoko thina,+ nookhokho bethu,+ nookumkani bethu,+ neenkosana zethu senjenjalo kwizixeko zakwaYuda nakwizitrato zaseYerusalem, xa sasidla ngokwanela sisonka, sihleli kakuhle, yaye asizange sibone nayiphi na intlekele konke konke.+ 18  Ukususela kwixesha esayeka ngalo ukuqhumisela ‘kukumkanikazi wamazulu’+ umbingelelo nokumthululela iminikelo ethululwayo siswele yonk’ into, saphela likrele nayindlala.+ 19  “Xa sasiqhumisela ‘kukumkanikazi wamazulu’+ umbingelelo yaye sityekele ekumthululeleni iminikelo ethululwayo,+ ngaba samenzela amaqebengwana ombingelelo, ukuze senze umfanekiso wakhe, nokuze simthululele iminikelo ethululwayo ngaphandle kokucela amadoda ethu na?”+ 20  UYeremiya wathetha kubo bonke abantu, kumadoda omeleleyo nasebafazini nakubo bonke abantu, ababemphendula ngelizwi, esithi: 21  “Ke kona ukuqhumisa umbingelelo enanikwenza kwizixeko zakwaYuda nakwizitrato zaseYerusalem,+ nina,+ nookhokho benu,+ nookumkani benu,+ neenkosana zenu,+ nabantu belizwe, asikuko na oku akukhumbuleyo uYehova nokuthe kwenyuka entliziyweni yakhe?+ 22  Ekugqibeleni uYehova akabanga sakwazi ukukunyamezela ngenxa yobubi bezenzo zenu, ngenxa yezinto ezicekisekayo enazenzayo,+ yaye ngoko ilizwe lenu laba yindawo ephanzileyo nento ekhwankqisayo nesiqalekiso, lingenammi, njengakule mini.+ 23  Ngenxa yokuba niqhumise umbingelelo,+ namona uYehova,+ analithobela ilizwi likaYehova+ yaye anahamba ngomthetho wakhe+ nangemimiselo yakhe nangezikhumbuzo zakhe, kungenxa yoko le nto niye nehlelwa yile ntlekele ngale mini.”+ 24  UYeremiya waqhubeka wathi kubo bonke abantu nakubo bonke abafazi: “Liveni ilizwi likaYehova, nonke maYuda akwilizwe laseYiputa.+ 25  Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Nina ke madoda nabafazi benu,+ nina bafazi nikwathetha ngemilomo yenu, (nangezandla zenu nikwenze kwazaliseka,) nisithi: “Nakanjani na siya kuzenza izibhambathiso esizibhambathisileyo,+ ukuqhumisela ‘ukumkanikazi wamazulu’+ umbingelelo nokumthululela iminikelo ethululwayo.”+ Nina bafazindini niya kuzigcina izibhambathiso zenu, yaye niya kuzenza izibhambathiso zenu.’ 26  “Ngoko ke liveni ilizwi likaYehova, nonke maYuda ahlala kwilizwe laseYiputa,+ ‘“Yabonani, ndifunga igama lam elikhulu,”+ utsho uYehova, “ukuba igama lam aliyi kuba sabizwa ngomlomo wakhe nawuphi na umntu wakwaYuda,+ esithi, ‘Ephila nje uYehova iNkosi enguMongami!’+ kulo lonke ilizwe laseYiputa. 27  Yabonani, ndihleli ndibaphaphele ukuze ndibazisele intlekele kungekhona ukulungelwa;+ yaye onke amadoda akwaYuda akwilizwe laseYiputa ngokuqinisekileyo aya kuphela likrele nayindlala, de angabikho.+ 28  Ke bona abasindileyo ekreleni, baya kubuya elizweni laseYiputa baye kwilizwe lakwaYuda, bembalwa ngenani;+ bonke abo bentsalela yakwaYuda, abeza kwilizwe laseYiputa ukuba bahlale apho njengabaphambukeli, ngokuqinisekileyo baya kwazi ukuba lilizwi likabani elithi libe yinyaniso, lelam okanye lelabo kusini na.”’”+ 29  “‘Nanku umqondiso wenu,’+ utsho uYehova, ‘wokuba ndiphethulela ingqalelo yam kuni kule ndawo, ukuze nazi ukuba nakanjani na amazwi am aya kuba yinyaniso kuni kube yintlekele:+ 30  Utsho uYehova ukuthi: “Yabonani, ndiyamnikela uFaro Hofera, ukumkani waseYiputa,+ esandleni seentshaba zakhe nasesandleni sabo bafuna umphefumlo wakhe,+ kanye njengoko ndimnikele uZedekiya ukumkani wakwaYuda esandleni sikaNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni, utshaba lwakhe nalowo ufuna umphefumlo wakhe.”’”+

Umbhalo osemazantsi