Yeremiya 41:1-18

41  Ngenyanga yesixhenxe kwafika uIshmayeli+ unyana kaNetaniya unyana kaElishama+ wenzala yasebukhosini+ nongowamadoda aziintloko akwakumkani namanye amadoda alishumi enaye+ kuGedaliya unyana ka-Ahikam eMizpa.+ Yaye badla isonka ndawonye apho eMizpa.+  Wesuka ke uIshmayeli unyana kaNetaniya namadoda alishumi awayenaye wamxabela uGedaliya unyana ka-Ahikam unyana kaShafan ngekrele.+ Ngoko yena wambulala lowo wayemiselwe ngukumkani waseBhabhiloni ukuba abe phezu kwelizwe.+  Nawo onke amaYuda awayekunye naye, oko kukuthi, awayekunye noGedaliya, eMizpa, namaKhaledi awafumanekayo apho, oko kukuthi, amadoda emfazwe, uIshmayeli wawaxabela.  Kwathi ngomhla wesibini ebulewe uGedaliya, xa kwakungekho bani konke konke ukwaziyo oku,+  kwandula ke kwafika amadoda evela kwaShekem,+ evela eShilo+ naseSamariya,+ amadoda angamashumi asibhozo awayezichebile iindevu zawo+ nawayezikrazule izambatho zawo kwaye ezicentile,+ yaye ayenomnikelo wokudla okuziinkozo nentlaka yokuqhumisa+ esandleni sawo ezizise endlwini kaYehova.  Ngoko uIshmayeli unyana kaNetaniya waphuma eMizpa wawahlangabeza, ehamba elila.+ Kwathi kamsinya akuqubisana nawo wathi kuwo: “Yizani kuGedaliya unyana ka-Ahikam.”  Kodwa kwathi kamsinya akungena phakathi esixekweni, uIshmayeli unyana kaNetaniya wawabulala ngogonyamelo waza wawaphosa phakathi equleni, yena namadoda awayekunye naye.+  Kodwa kwafumaneka amadoda alishumi phakathi kwawo, awathi ngoko nangoko kuIshmayeli: “Musa ukusibulala, kuba sinobuncwane obufihliweyo endle, ingqolowa nerhasi neoli nobusi.”+ Ngoko wawayeka, akawabulala phakathi kwabazalwana bawo.  Ke kaloku iqula elo uIshmayeli+ wazilahla kulo izidumbu zonke zamadoda awayewaxabele yayiliqula elikhulu, elo lalenziwe nguKumkani uAsa ngenxa kaBhahasha ukumkani wakwaSirayeli.+ Yayililo elo uIshmayeli unyana kaNetaniya walizalisa ngabo babuleweyo. 10  Wandula ke uIshmayeli wayithimba yonke intsalela yabantu ababeseMizpa,+ iintombi zokumkani+ nabo bonke abantu ababesele eMizpa,+ abo uNebhuzaradan intloko yamafanankosi wayebanikele kuGedaliya unyana ka-Ahikam.+ Ngoko uIshmayeli unyana kaNetaniya wabathimba waza wahamba wawelela koonyana baka-Amoni.+ 11  Ekuhambeni kwexesha uYohanan+ unyana kaKareya nazo zonke iintloko zemikhosi yamajoni+ ezazikunye naye babuva bonke ububi obabenziwe nguIshmayeli unyana kaNetaniya. 12  Ngenxa yoko bathabatha onke amadoda baza bahamba ukuya kulwa noIshmayeli unyana kaNetaniya yaye bamfumana ngasemanzini amaninzi awayeseGibheyon.+ 13  Bathi ke bonke abantu ababenoIshmayeli bakumbona uYohanan unyana kaKareya nazo zonke iintloko zemikhosi yamajoni ezazikunye naye, baba nemihlali. 14  Yaye bonke abantu uIshmayeli awayebakhokela bethinjiwe eMizpa+ bajika, baza bahamba noYohanan unyana kaKareya. 15  Yena ke uIshmayeli unyana kaNetaniya, wasinda+ namadoda asibhozo phambi koYohanan, waya koonyana baka-Amoni. 16  Ke kaloku uYohanan+ unyana kaKareya nazo zonke iintloko zemikhosi yamajoni ezazikunye naye bathabatha yonke intsalela yabantu ababebabuyisile kuIshmayeli unyana kaNetaniya, eMizpa, emva kokuba wayemxabele uGedaliya+ unyana ka-Ahikam, amadoda omeleleyo, amadoda emfazwe, nabafazi nabantwana namagosa enkundla, awayebabuyisile eGibheyon. 17  Ngoko bahamba baza bahlala kwindawo yokuhlala eKimham engaseBhetelehem,+ ukuba baqhubeke behamba baze bangene eYiputa,+ 18  ngenxa yamaKhaledi;+ kuba babesoyika ngenxa yabo,+ ekubeni uIshmayeli unyana kaNetaniya wayemxabele uGedaliya unyana ka-Ahikam,+ lowo ukumkani waseBhabhiloni wayemmisele phezu kwelizwe.+

Umbhalo osemazantsi