Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 36:1-32

36  Ke kaloku kwathi ngonyaka wesine kaYehoyakim+ unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, kwafika eli lizwi kuYeremiya livela kuYehova, lisithi:  “Zithabathele umqulu wencwadi,+ uze ubhale kuwo onke amazwi+ endiwathethileyo kuwe nxamnye noSirayeli nanxamnye noYuda+ nanxamnye nazo zonke iintlanga,+ ukususela kwimini endathethayo kuwe, ukususela kwimihla kaYosiya, ukuza kufikelela kule mini.+  Mhlawumbi abo bendlu kaYuda baya kuyiphulaphula yonke intlekele endicinga ukuyenza kubo,+ ukuze babuye, ngamnye endleleni yakhe embi,+ nokuze okunene ndisixolele isiphoso sabo nesono sabo.”+  UYeremiya wabiza uBharuki+ unyana kaNeriya ukuba uBharuki abhale ngomlomo kaYeremiya onke amazwi kaYehova lawo Yena wayewathethile kuye, emqulwini wencwadi.+  Wandula ke uYeremiya wayalela uBharuki, esithi: “Ndivalelwe. Andikwazi ukungena endlwini kaYehova.+  Wena ke umele ungene uze ufunde ngokuvakalayo emqulwini owubhalileyo ngomlomo wam amazwi kaYehova+ ezindlebeni zabantu endlwini kaYehova ngomhla wokuzila ukutya;+ nasezindlebeni zamaYuda onke ezayo evela ezixekweni zawo ufanele uwafunde ngokuvakalayo.+  Mhlawumbi ukucela kwabo ubabalo kuya kuwela phambi koYehova,+ babuye ngamnye endleleni yakhe embi,+ kuba mkhulu umsindo nobushushu abuthethileyo uYehova nxamnye nesi sizwana sakhe.”+  Waza uBharuki+ unyana kaNeriya wenza ngako konke oko uYeremiya umprofeti wayemyalele kona, wafunda ngokuvakalayo encwadini+ amazwi kaYehova endlwini kaYehova.+  Ke kaloku kwathi ngonyaka wesihlanu kaYehoyakim+ unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, ngenyanga yesithoba,+ bonke abantu eYerusalem nabo bonke abantu ababengena eYerusalem bevela kwizixeko zakwaYuda babhengeza ukuzila ukutya phambi koYehova.+ 10  UBharuki waqalisa ukufunda ngokuvakalayo encwadini amazwi kaYeremiya endlwini kaYehova, kwigumbi lokudlela+ likaGemariya+ unyana kaShafan+ umkhupheli,+ kwintendelezo ephezulu, esangweni elitsha lendlu kaYehova,+ ezindlebeni zabo bonke abantu. 11  UMikaya unyana kaGemariya unyana kaShafan+ waweva onke amazwi kaYehova asencwadini. 12  Wandula ke wehla waya endlwini yokumkani, kwigumbi lokudlela likanobhala, yaye, khangela! zazihleli apho zonke iinkosana, uElishama+ unobhala noDelaya+ unyana kaShemaya noElnatan+ unyana ka-Akebhore+ noGemariya+ unyana kaShafan+ noZedekiya unyana kaHananiya nazo zonke ezinye iinkosana. 13  UMikaya+ wazixelela onke amazwi awayewavile ekufundeni ngokuvakalayo kukaBharuki encwadini ezindlebeni zabantu.+ 14  Zandula ke iinkosana zathumela kuBharuki+ uYehudi+ unyana kaNetaniya unyana kaShelemiya unyana kaKushi, zisithi: “Umqulu owufunde ngokuvakalayo ezindlebeni zabantu—wuthabathe ngesandla sakho, uze.” Ngako oko uBharuki unyana kaNeriya wawuthabatha umqulu ngesandla sakhe waya kuzo.+ 15  Zandula ke zathi kuye: “Khawuncede, uhlale phantsi uze uwufunde ngokuvakalayo ezindlebeni zethu.” Ngoko uBharuki+ wafunda ngokuvakalayo ezindlebeni zazo. 16  Ke kaloku kwathi kamsinya nje zakuweva onke la mazwi, zajongana zinkwantya; zathi kuBharuki: “Nakanjani na siya kumxelela ukumkani onke la mazwi.”+ 17  Zambuza ke uBharuki, zisithi: “Khawuncede, sixelele, Uwabhale njani na onke la mazwi aphuma emlonyeni wakhe?”+ 18  Wandula ke uBharuki wathi kuzo: “Ngomlomo wakhe uye wavakalisa onke la mazwi kum, ndaza mna ndawabhala encwadini ngeinki.”+ 19  Ekugqibeleni iinkosana zathi kuBharuki: “Hamba, zifihle, wena noYeremiya, ukuze kungabikho bani konke konke uya kwazi ukuba niphi na.”+ 20  Zandula ke zangena kukumkani, entendelezweni,+ zawubeka umqulu kwigumbi lokudlela+ likaElishama+ unobhala; zawathetha onke la mazwi ezindlebeni zokumkani. 21  Ngoko ukumkani wathuma uYehudi+ ukuba aye kuwuthabatha umqulu. Ngako oko wawuthabatha egumbini lokudlela likaElishama+ unobhala.+ Kwaye uYehudi waqalisa ukuwufunda ngokuvakalayo ezindlebeni zikakumkani nasezindlebeni zazo zonke iinkosana ezimi ngakukumkani. 22  Yaye ukumkani wayehleli endlwini yasebusika,+ ngenyanga yesithoba,+ imbawula ivutha phambi kwakhe.+ 23  Kwathi kamsinya nje akuba uYehudi efunde izintlu zamaphepha amathathu okanye amane, yena wawukrazula ngesitshetshe sikanobhala, waza wawuphosa emlilweni owawusembawuleni de wonke umsongo waphelela emlilweni owawusembawuleni.+ 24  Abazange bankwantye;+ yaye ukumkani nezicaka zakhe zonke, ezaziwaphulaphule onke la mazwi, abazange bazikrazule izambatho zabo.+ 25  UElnatan+ noDelaya+ noGemariya+ bambongoza ukumkani ukuba angawutshisi umqulu, kodwa akabaphulaphula.+ 26  Ngokubhekele phaya, ukumkani wayalela uYerameli unyana kakumkani noSeraya unyana ka-Azriyeli noShelemiya unyana ka-Abhedeli ukuba baye kuthabatha uBharuki unobhala noYeremiya umprofeti.+ Kodwa uYehova wabagcina befihlakele.+ 27  Ilizwi likaYehova lafika ngokubhekele phaya kuYeremiya emva kokuba ukumkani wayewutshisile umqulu owawunamazwi abhalwe nguBharuki+ ngomlomo kaYeremiya,+ lisithi: 28  “Zithabathele kwakhona umqulu, omnye, uze ubhale kuwo onke amazwi okuqala awayekumqulu wokuqala, lowo awutshisileyo uYehoyakim ukumkani wakwaYuda.+ 29  Kwaye kuYehoyakim ukumkani wakwaYuda ufanele uthi, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Wena uwutshisile lo mqulu,+ usithi, ‘Kutheni na ukuze ubhale kuwo,+ usithi: “Nakanjani na ukumkani waseBhabhiloni uya kuza alonakalise ngokuqinisekileyo eli lizwe aze aphelise kulo umntu nesilo”?’+ 30  Ngoko ke utsho uYehova kuYehoyakim ukumkani wakwaYuda ukuthi, ‘Akayi kuba nabani wokuhlala etroneni kaDavide,+ nesidumbu sakhe siya kuphoselwa phandle+ ebushushwini emini naseqabakeni ebusuku. 31  Ndiza kumphendulisa+ yena nenzala yakhe nabakhonzi bakhe ngesiphoso sabo,+ ndibazisele bona nabemi baseYerusalem namadoda akwaYuda yonke intlekele endithethe ngayo nxamnye nabo,+ baza abaphulaphula.’”’”+ 32  UYeremiya wathabatha omnye umqulu waza ke wawunika uBharuki unyana kaNeriya, unobhala,+ owathi wabhala kuwo ngomlomo+ kaYeremiya onke amazwi encwadi leyo uYehoyakim ukumkani wakwaYuda wayitshisayo emlilweni;+ yaye kongezelelwa kuwo amazwi amaninzi ngakumbi anjengalawo.

Umbhalo osemazantsi