Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 35:1-19

35  Ilizwi elafika kuYeremiya livela kuYehova ngemihla kaYehoyakim+ unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, lalisithi:  “Hamba uye endlwini yamaRekabhi,+ uthethe nawo uze uwangenise endlwini kaYehova, kwelinye lamagumbi okudlela; uwanike iwayini ukuba asele.”  Ndamthabatha ke uYahazaniya unyana kaYeremiya unyana kaHabhatsiniya nabantakwabo, nabo bonke oonyana bakhe, nayo yonke indlu yamaRekabhi,  ndaza ndabangenisa endlwini kaYehova, kwigumbi lokudlela+ loonyana bakaHanan unyana kaIgedaliya, umntu kaTHIXO oyinyaniso, elalisecaleni kwegumbi lokudlela leenkosana elaliphezu kwegumbi lokudlela likaMahaseya unyana kaShalum+ umgcini-mnyango.  Ndandula ke ndabeka phambi koonyana bendlu yamaRekabhi iindebe zizele yiwayini neendebe ezingenamqheba ndaza ndathi kubo: “Selani iwayini.”  Kodwa bathi: “Asiyi kusela wayini, ngenxa yokuba uYonadabhi unyana kaRekabhi,+ ukhokho wethu, wabeka umyalelo phezu kwethu, esithi, ‘Ze ningaseli wayini, nina noonyana benu, ukusa kwixesha elingenammiselo.+  Kwaye nize ningakhi ndlu, nize ningahlwayeli mbewu; nize ningatyali sidiliya, kungabikho nesithi sibe sesenu. Kodwa nifanele nihlale ezintenteni yonke imihla yenu, ukuze niqhubeke niphila imihla emininzi phezu komhlaba enihlala kuwo njengabaphambukeli.’+  Ngoko siyaqhubeka sithobela ilizwi likaYehonadabhi unyana kaRekabhi ukhokho wethu kuyo yonk’ into awasiyalela yona+ ngokungaseli wayini yonke imihla yethu, thina, nabafazi bethu, noonyana bethu, neentombi zethu,+  nangokungazakheli zindlu zokuhlala, ukuze singabi nasidiliya okanye intsimi okanye imbewu eyeyethu. 10  Yaye siyaqhubeka sihlala ezintenteni kwaye sithobela yaye sisenza ngako konke oko uYonadabhi+ ukhokho wethu wasiyalela kona.+ 11  Kodwa kwathi xa uNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni wenyukayo nxamnye nelizwe+ eli sathi, ‘Yizani, singene eYerusalem ngenxa yomkhosi wamajoni wamaKhaledi nangenxa yomkhosi wamaSiriya, sihlale eYerusalem.’”+ 12  Kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya, lisithi: 13  “Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Hamba, uze uthi kumadoda akwaYuda nakubemi baseYerusalem: “Anizange namkele ngokuqhubekayo na isibongozo sokuthobela amazwi am?”+ utsho uYehova. 14  “Agciniwe amazwi kaYehonadabhi unyana kaRekabhi,+ awayalela ngawo oonyana bakhe, ukungaseli wayini, yaye abayiselanga kwada kwaba yile mini, ngenxa yokuba bawuthobele umyalelo kakhokho wabo.+ Mna ke, ndithethile kuni, ndivuka ekuseni ndize ndithethe,+ kodwa anindithobelanga.+ 15  Kwaye ndamana ndithumela kuni bonke abakhonzi bam abaprofeti,+ ndivuka ekuseni ndize ndithumele kubo, ndisithi, ‘Khanincede, nibuye, ngamnye endleleni yakhe embi,+ nize nilungise izenzo zenu,+ ningalandeli abanye oothixo ukuba nibakhonze.+ Qhubekani nihlala emhlabeni endiwunike nina nookhokho benu.’+ Kodwa anizange niyithobe indlebe yenu, ningazange nindiphulaphule.+ 16  Kodwa oonyana bakaYehonadabhi unyana kaRekabhi+ bawugcinile umyalelo kakhokho wabo awabayalela wona;+ kodwa ke sona esi sizwana, asindiphulaphulanga.”’”+ 17  “Ngoko ke utsho uYehova, uTHIXO wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Yabona, ndizisela uYuda nabemi bonke baseYerusalem yonke intlekele endithethileyo ngayo kubo,+ ngenxa yokuba ndithethile kubo kodwa abaphulaphulanga, ndaza ndabiza kubo kodwa abaphendulanga.’”+ 18  Nakuyo indlu yamaRekabhi uYeremiya wathi: “Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Ngenxa yokuba niwuthobele umyalelo kaYehonadabhi+ ukhokho wenu naza naqhubeka niyigcina yonke imiyalelo yakhe, nenza ngako konke oko waniyalela kona,+ 19  ngoko ke utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi: “UYonadabhi unyana kaRekabhi akayi kunqunyukelwa ndoda yakuma+ phambi kwam ngamaxesha onke.”’”+

Umbhalo osemazantsi