Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 32:1-44

32  Lafika kuYeremiya ilizwi likaYehova ngonyaka weshumi kaZedekiya ukumkani wakwaYuda,+ oko kukuthi, ngonyaka weshumi elinesibhozo kaNebhukaderetsare.+  Yaye ngelo xesha imikhosi yamajoni yokumkani waseBhabhiloni yayingqinge iYerusalem;+ ke yena uYeremiya umprofeti, wayevalelwe kwiNtendelezo Yabalindi+ esendlwini yokumkani wakwaYuda;  ngenxa yokuba uZedekiya ukumkani wakwaYuda wayemvalele,+ esithi: “Kutheni na uprofeta,+ usithi, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Yabona, esi sixeko ndisinikela esandleni sokumkani waseBhabhiloni, kwaye ngokuqinisekileyo uya kusithimba;+  noZedekiya, ukumkani wakwaYuda, akayi kusinda esandleni samaKhaledi, kuba nakanjani na uya kunikelwa esandleni sokumkani waseBhabhiloni, umlomo wakhe uthethe nomlomo wakhe, namehlo akhe abone amehlo akhe”’;+  ‘yaye uya kumthabathela eBhabhiloni uZedekiya, aze aqhubeke elapho ndide ndiphethulele ingqalelo yam kuye,’+ utsho uYehova; ‘nangona nina niqhubeka nisilwa imfazwe namaKhaledi, aniyi kuphumelela’?”+  Waza wathi uYeremiya: “Kufike ilizwi likaYehova kum, lisithi,  ‘Yabona uHanameli unyana kaShalum uyihlokazi uza kuwe, esithi: “Zithengele intsimi yam eseAnatoti,+ ngenxa yokuba ilungelo lentlawulelo lelakho ukuba uyithenge.”’”+  Ekuhambeni kwexesha uHanameli unyana kabawokazi wafika kum, ngokwelizwi likaYehova, kwiNtendelezo Yabalindi,+ waza wathi kum: “Khawuncede, uthenge intsimi yam eseAnatoti,+ leyo ikwilizwe lakwaBhenjamin,+ kuba ilungelo lelifa lelakho, negunya lokuhlawulela lelakho. Zithengele yona.” Ndazi ke ngoko ukuba yayililizwi likaYehova eli.+  Ngoko ndayithenga intsimi leyo yayiseAnatoti+ kuHanameli+ unyana kabawokazi. Yaye ndayilinganisa imali kuye,+ iishekele ezisixhenxe namaqhosha alishumi esilivere. 10  Ndandula ke ndabhala uxwebhu,+ ndancamathelisa itywina+ ndaza ndathabatha amangqina+ njengoko ndandilinganisa+ imali ezikalini. 11  Emva koko ndaluthabatha uxwebhu lwentengo, olo lutywiniweyo ngokomyalelo nangokwemimiselo,+ nolo lwalushiywe luvulekile; 12  ndaza ke uxwebhu lwentengo ndalunika uBharuki+ unyana kaNeriya+ unyana kaMahaseya phambi kwamehlo kaHanameli unyana kabawokazi naphambi kwamehlo amangqina, lawo abhalileyo kuxwebhu lwentengo,+ phambi kwamehlo amaYuda onke awayehleli kwiNtendelezo Yabalindi.+ 13  Ke kaloku ndamyalela uBharuki phambi kwamehlo abo, ndisithi: 14  “Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Njengoko uwathabatha la maxwebhu, olu xwebhu lwentengo, olu lutywiniweyo kanye, nolunye uxwebhu olu lushiywe luvulekile,+ umele uwafake esityeni sodongwe, ukuze ahlale imihla emininzi.’ 15  Kuba utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi, ‘Kuseza kuthengwa izindlu namasimi nezidiliya kweli lizwe.’”+ 16  Yaye ndathandaza+ kuYehova emva kokuba ndinike uBharuki+ unyana kaNeriya+ uxwebhu lwentengo, ndisithi: 17  “Awu, Nkosi enguMongami Yehova!+ Yabona, wena wenze amazulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu+ nangengalo yakho eyoluliweyo.+ Lo mbandela uphela awukunqabelanga wena,+ 18  Lowo ubonakalisa ububele bothando kuwo amawaka,+ nobuyekeza isiphoso sooyise esifubeni soonyana babo emva kwabo,+ THIXO oyinyaniso, Lowo mkhulu,+ Lowo unamandla,+ ogama lakhe+ linguYehova wemikhosi,+ 19  ocebo likhulu+ nozenzo zininzi,+ wena omehlo avulekileyo phezu kweendlela zonke zoonyana babantu,+ ukuze unike ngamnye ngokweendlela zakhe nangokwesiqhamo sezenzo zakhe;+ 20  wena owenza imiqondiso nemimangaliso kwilizwe laseYiputa kude kuse kule mini nakuSirayeli naphakathi kwabantu,+ ukuba uzenzele igama, kanye njengakule mini.+ 21  Yaye wabakhupha abantu bakho amaSirayeli kwilizwe laseYiputa,+ ngemiqondiso nangemimangaliso+ nangesandla esomeleleyo nangengalo eyoluliweyo nangokoyikeka okukhulu.+ 22  “Ekuhambeni kwexesha wabanika eli lizwe wafungela ookhokho babo ukubanika lona,+ ilizwe eliqukuqela ubisi nobusi.+ 23  Bafika baza balidla ilifa,+ kodwa abazange balithobele ilizwi lakho, abahamba ngomthetho wakho.+ Zonke izinto owabayalela zona ukuba bazenze abazange bazenze,+ kangangokuba wabahlisela yonke le ntlekele.+ 24  Khangela! Abantu bafike esixekweni nemisele+ yokungqinga ukuze basithabathe,+ yaye sona kanye isixeko ngokuqinisekileyo siya kunikelwa esandleni samaKhaledi alwa naso,+ ngenxa yekrele+ nendlala+ nendyikitya yokufa;+ yaye kwenzekile oko ukuthethileyo, naku uyakubona.+ 25  Kanti wena uthe kum, Nkosi enguMongami Yehova, ‘Zithengele intsimi ngemali+ uze uthabathe amangqina,’+ nangona isixeko esi simele sinikelwe esandleni samaKhaledi.”+ 26  Lafika ke ilizwi likaYehova kuYeremiya, lisithi: 27  “Yabona, ndinguYehova, uTHIXO wenyama yonke.+ Ngaba ukho na nawuphi umbandela ondinqabeleyo?+ 28  Ngoko ke utsho uYehova ukuthi, ‘Yabona, esi sixeko ndisinikela esandleni samaKhaledi nasesandleni sikaNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni, yaye umele asithimbe.+ 29  Kwaye amaKhaledi alwa nesi sixeko amele afike aze aphembe umlilo kwesi sixeko, asitshise+ kunye nezindlu ezo baqhumisele uBhahali umbingelelo phezu kophahla lwazo baza bathulula umnikelo othululwayo kwabanye oothixo ngenjongo yokundicaphukisa.’+ 30  “‘Kuba oonyana bakaSirayeli noonyana bakaYuda bangqineke bengabenzi nje bokubi emehlweni am, ukususela ebutsheni babo kuse phambili;+ kuba oonyana bakaSirayeli bayandicaphukisa ngomsebenzi wezandla zabo,’+ utsho uYehova. 31  ‘Kuba esi sixeko, ukususela kwimini esakhiwa ngayo, ukuhla ukuza kufikelela kule mini, asibanga nto yimbi ngaphandle kokundibangela umsindo+ nobushushu, ukuze ndisishenxise phambi kobuso bam,+ 32  ngenxa yabo bonke ububi boonyana bakaSirayeli+ noboonyana bakaYuda+ ababenzileyo ukuze bandicaphukise,+ bona, ookumkani babo,+ iinkosana zabo,+ ababingeleli babo+ nabaprofeti babo,+ namadoda akwaYuda nabemi baseYerusalem. 33  Yaye bandinikela umva kungekhona ubuso;+ nakuba babefundiswa, kuvukwa ekuseni baze bafundiswe, kodwa akukho namnye kubo owaphulaphulayo ukuze amkele ingqeqesho.+ 34  Kwaye babebeka izinto zabo ezilizothe endlwini ebizwe ngegama lam, ukuze bayenze inqambi.+ 35  Ngapha koko, bakha iindawo eziphakamileyo zikaBhahali+ ezisentlanjeni yonyana kaHinom,+ ukuze badlulise oonyana babo neentombi zabo emlilweni+ kuMoleki,+ nto leyo endingabayalelanga yona,+ nengathanga qatha entliziyweni yam ukuba bayenze, le nto icekisekayo,+ ngenjongo yokonisa uYuda.’+ 36  “Ke kaloku, utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ngokuphathelele esi sixeko enithi ngaso ngokuqinisekileyo siya kunikelwa esandleni sokumkani waseBhabhiloni ngekrele nangendlala nangendyikitya yokufa, ukuthi,+ 37  ‘Yabona, ndibaqokelela ndawonye kuwo onke amazwe endiya kubasasazela kuwo ngomsindo wam nangobushushu bam nangokucaphuka kwam okukhulu;+ yaye ndiza kubabuyisela kule ndawo ndize ndibenze bahlale benqabisekile.+ 38  Ngokuqinisekileyo baya kuba ngabantu bam,+ mna ndibe nguThixo wabo.+ 39  Ndiza kubanika intliziyo enye+ nendlela enye ukuze basoloko bendoyika, kuze kulunge kubo nakoonyana babo emva kwabo.+ 40  Ndiza kwenza nabo umnqophiso ohlala ngokungenammiselo,+ ukuba ndingabuyi umva emva kwabo, ukuze ndibenzele okulungileyo;+ nokundoyika ndiya kukufaka entliziyweni yabo ukuze bangesuki kum.+ 41  Ndiza kugcoba ngenxa yabo ukuba ndibenzele ukulunga,+ ndibatyale kweli lizwe+ ngenyaniso ngentliziyo yam yonke nangomphefumlo wam wonke.’” 42  “Kuba utsho uYehova ukuthi, ‘Kanye njengoko ndisizisele esi sizwana yonke le ntlekele inkulu, ngokunjalo ndisizisela konke ukulunga endikuthethayo ngaso.+ 43  Yaye ngokuqinisekileyo kuya kuthengwa amasimi kweli lizwe+ eniya kuthi nina ngalo: “Yinkangala ephanzileyo+ engenamntu nasilwanyana sasendle. Linikelwe esandleni samaKhaledi.”’+ 44  “‘Ngemali abantu baya kuthenga amasimi, yaye kuya kubhalwa kulo uxwebhu+ kuze kutywinwe kuthatyathwe namangqina+ kwilizwe lakwaBhenjamin+ nakoko kungqonge iYerusalem+ nasezixekweni zakwaYuda+ nasezixekweni zommandla weentaba nasezixekweni ezisesithabazini+ nasezixekweni zasemzantsi,+ ngenxa yokuba ndiya kubuyisela abathinjwa babo,’+ utsho uYehova.”

Umbhalo osemazantsi