Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 31:1-40

31  “Ngelo xesha,” utsho uYehova, “ndiya kuba nguThixo kuzo zonke iintsapho zakwaSirayeli; zona ke, ziya kuba ngabantu bam.”+  Utsho uYehova ukuthi: “Abantu abasindayo ekreleni bafumana ubabalo entlango,+ xa uSirayeli wayehamba esiya kufumana ukuphumla kwakhe.”+  UYehova wabonakala kum ekude, esithi: “Ndikuthandile ukusa kwixesha elingenammiselo.+ Kungenxa yoko le nto ndikutsalile ngobubele bothando.+  Kanti ndiya kubuya ndikwakhe yaye okunene uya kubuya wakheke,+ ntombi inyulu kaSirayeli. Usaya kuzivathisa ngeentambula uze okunene uphumele kumngqungqo wabo bahlekayo.+  Usaya kutyala izidiliya ezintabeni zaseSamariya.+ Abatyali ngokuqinisekileyo baya kutyala baze baqalise ukuzisebenzisa.+  Kuba kukho umhla abaya kuthi ngawo okunene abalindi abakummandla weentaba wakwaEfrayim bamemeze bathi, ‘Sukani, madoda, size sinyuke siye eZiyon, kuYehova uThixo wethu.’”+  Kuba utsho uYehova ukuthi: “Dandulukani kakhulu kuYakobi ngemihlali, nize nidanduluke kabukhali phambi kweentlanga.+ Vakalisani.+ Dumisani nize nithi, ‘Sindisa, Yehova, abantu bakho, intsalela kaSirayeli.’+  Yabona, ndiyabazisa bevela kwilizwe lasemntla,+ yaye ndiza kubaqokelela ndawonye bevela kweyona mimandla ithe qelelele yomhlaba.+ Phakathi kwabo kuya kubakho imfama nesiqhwala, umfazi omithiyo nalowo uzalayo, xa bebonke.+ Baya kubuyela apha belibandla elikhulu.+  Baya kuza belila,+ ndibazise bebongoza becela ubabalo. Ndiya kubahambisa baye ezintlanjeni zamanzi,+ ngendlela elungileyo abangayi kukhutyekiswa kuyo. Kuba ndibe nguYise kaSirayeli;+ ke yena uEfrayim, ulizibulo lam.”+ 10  Liveni ilizwi likaYehova, nina zintlanga, nize nilixele phakathi kweziqithi ezikude,+ nithi: “Lowo uchithachitha uSirayeli uya kumqokelela ndawonye,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kumgcina njengomalusi egcina umhlambi wakhe.+ 11  Kuba okunene uYehova uya kumkhulula uYakobi+ aze amhlangule esandleni salowo womelele ngakumbi kunaye.+ 12  Kwaye ngokuqinisekileyo baya kuza bamemelele ngovuyo kwindawo ephakamileyo yaseZiyon+ baze bakhazimle ngenxa yokulunga kukaYehova,+ ngenxa yokudla okuziinkozo nangenxa yewayini entsha+ nangenxa yeoli nangenxa yamathole omhlambi neenkomo.+ Nomphefumlo wabo uya kusuka ube njengomyezo onamanzi amaninzi,+ yaye abayi kuba sadangala kwakhona.”+ 13  “Ngelo xesha intombi enyulu iya kuba nemihlali emngqungqweni, nabafana namadoda amadala, xa bebonke.+ Yaye ndiya kukutshintsha ukuzila kwabo kube kukugcoba, ndibathuthuzele ndize ndibenze babe nemihlali bangabi sentlungwini.+ 14  Kwaye ndiya kuwanelisa umphefumlo wababingeleli ngokutyeba,+ nangokulunga kwam abantu bam baya kwaneliseka,”+ utsho uYehova. 15  “Utsho uYehova ukuthi, ‘Kuvakala ilizwi eRama,+ isijwili nokulila okukrakra;+ uRakeli+ elilela oonyana bakhe.+ Walile ukuthuthuzeleka ngenxa yoonyana bakhe,+ ngenxa yokuba bengasekho.’”+ 16  Utsho uYehova ukuthi: “‘Lithintele ilizwi lakho lingalili, namehlo akho angabi neenyembezi,+ kuba kukho umvuzo ngomsebenzi wakho,’ utsho uYehova, ‘yaye ngokuqinisekileyo baya kubuya elizweni lotshaba.’+ 17  “‘Kukho ithemba ngekamva lakho,’+ utsho uYehova, ‘yaye ngokuqinisekileyo oonyana baya kubuyela kummandla wabo.’”+ 18  “Ngokuqinisekileyo ndimvile uEfrayim ebhomboloza esithi,+ ‘Undilungisile, ukuze ndilungiseke,+ njengethole lenkomo elingaqeqeshwanga.+ Ndibuyise, yaye ndiya kukulungela ukubuya,+ kuba unguYehova uThixo wam.+ 19  Kuba emva kokubuya kwam ndazisola;+ emva kokwaziswa kwam ndazimpakaza ethangeni.+ Ndaba neentloni, ndaziva ndithotyiwe,+ kuba ndandithwele ungcikivo lobutsha bam.’”+ 20  “UEfrayim ungunyana oxabisekileyo na kum, okanye umntwana endimteketisayo?+ Kuba ngokomkhamo endithetha ngawo nxamnye naye nakanjani na ndiya kumkhumbula ngawo ngokubhekele phaya.+ Kungenxa yoko le nto kusikayo emathunjini am ngenxa yakhe.+ Ngandlela zonke ndiya kuba nosizi ngaye,”+ utsho uYehova. 21  “Zibekele imiqondiso yendlela. Zibekele izibonda zokwalathisa.+ Zinzisa intliziyo yakho kuhola wendlela, indlela ekuya kufuneka uhambe ngayo.+ Buya, ntombi inyulu kaSirayeli. Buyela kwezi zixeko zakho.+ 22  Kuya kude kube nini na uphambukela ngapha nangapha,+ ntombi ingathembekanga?+ Kuba uYehova udale into entsha emhlabeni: Ibhinqa liya kuxinanisela indoda eyomeleleyo.” 23  Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi: “Basaya kulithetha eli lizwi elizweni lakwaYuda nakwizixeko zakhe, xa ndiya kuhlanganisa abathinjwa bazo, ukuthi, ‘Ngamana uYehova angakusikelela,+ ndawo yokuhlala yobulungisa,+ ntaba engcwele.’+ 24  Yaye uYuda nazo zonke izixeko ngokuqinisekileyo baya kuhlala kuyo xa bebonke, abalimi nabo banduluka nomhlambi.+ 25  Kuba ndiya kuwanelisa umphefumlo wabo odiniweyo, nomphefumlo wonke odangeleyo ndiya kuwuzalisa.”+ 26  Kule nto ndavuka ndaza ndaqalisa ukubona; kona ke ukulala kwam, kwakundiyolisa. 27  “Khangela! Kuza imihla,” utsho uYehova, “endiya kuthi ngayo ndiyihlwayele indlu kaSirayeli nendlu kaYuda ngembewu yomntu nangembewu yesilwanyana sasekhaya.”+ 28  “Kothi ke kanye njengoko ndahlala ndibaphaphele+ ukuba ndincothule nokuba ndidilize nokuba ndichithe nokuba nditshabalalise nokuba ndenze umonakalo,+ ngokunjalo ndiya kuhlala ndibaphaphele ukuba ndakhe nokuba ndityale,”+ utsho uYehova. 29  “Ngaloo mihla abasayi kuba sathi, ‘Ooyise badle iidiliya ezikrwada, kodwa ngamazinyo oonyana aye aba buthelezi.’+ 30  Kodwa ngamnye uya kufa ngenxa yesiphoso sakhe.+ Nawuphi na umntu odla iidiliya ezikrwada, ngamazinyo akhe aya kuba buthelezi.” 31  “Khangela! Kuza imihla,” utsho uYehova, “endiya kuthi ngayo ndenze umnqophiso omtsha+ nendlu kaSirayeli+ nendlu kaYuda;+ 32  ungabi njengomnqophiso endawenza nookhokho babo ngomhla endababambayo ngesandla ndibakhupha kwilizwe laseYiputa,+ ‘mnqophiso lowo wam bawaphulayo bona,+ nangona mna ndandiyindoda engumnini wabo,’+ utsho uYehova.” 33  “Kuba nguwo lo umnqophiso+ endiya kuwenza nendlu kaSirayeli emva kwaloo mihla,”+ utsho uYehova. “Ndiza kuwufaka umthetho wam ngaphakathi kubo,+ ndize ndiwubhale entliziyweni yabo.+ Kwaye ndiza kuba nguThixo wabo, bona babe ngabantu bam.”+ 34  “Abayi kuba safundisana ngamnye iqabane lakhe nomnye umntakwabo,+ besithi, ‘Mazini uYehova!’+ kuba bonke baya kundazi, ukususela koyena mncinane nokusa koyena mkhulu kubo,”+ utsho uYehova. “Kuba ndiya kusixolela isiphoso sabo, nesono sabo andiyi kuba sasikhumbula.”+ 35  Utsho uYehova, uMniki welanga lokukhanya kwemini,+ imimiselo+ yenyanga+ neenkwenkwezi zokukhanya kobusuku,+ Lowo uzamazamisa ulwandle ukuze amaza alo axokozele,+ Lowo ugama lakhe linguYehova wemikhosi,+ ukuthi: 36  “‘Ukuba le mimiselo ingashenxiswa phambi kwam,’+ utsho uYehova, ‘ngokunjalo nabo bayimbewu kaSirayeli bangayeka ukusoloko beluhlanga phambi kwam.’”+ 37  Utsho uYehova ukuthi: “Ukuba amazulu phezulu angalinganiswa neziseko zomhlaba ngezantsi zingagocagocwa,+ nam ndingayigatya imbewu kaSirayeli iphela ngenxa yako konke oko bakwenzileyo,’+ utsho uYehova.” 38  “Khangela! Kuza imihla,” utsho uYehova, “ekuya kuthi ngayo uYehova akhelwe isixeko+ ukususela kwiNqaba kaHananeli+ ukusa kwiSango leMbombo.+ 39  Nolutya lokulinganisa+ okunene lusaya kuya ngqo phambili ukusa endulini yaseGarebhe, yaye ngokuqinisekileyo luya kujikela luye eGowa. 40  Nayo yonke intili yezidumbu neyothuthu+ olunamafutha,+ nawo onke amasimi ukuya kufikelela entlanjeni yeKidron,+ ukuya kutsho kwimbombo yeSango Lamahashe+ ukuya ngasempumalanga, iya kuba yinto engcwele kuYehova.+ Ayiyi kuncothulwa, ingasayi kuchithwa kwakhona ukusa kwixesha elingenammiselo.”+

Umbhalo osemazantsi