Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 30:1-24

30  Ilizwi elafikayo kuYeremiya livela kuYehova, lalisithi:  “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Zibhalele encwadini onke amazwi endiza kuwathetha kuwe.+  Kuba, “khangela! kuza imihla,” utsho uYehova, “endiya kuthi ngayo ndibahlanganise abathinjiweyo babantu bam, uSirayeli noYuda,”+ utsho uYehova, “ndibabuyisele kwilizwe endalinika ookhokho babo, baze ngokuqinisekileyo balidle ilifa kwakhona.”’”+  Ngawo la ke amazwi uYehova awathethileyo kuSirayeli nakuYuda.  Kuba utsho uYehova ukuthi: “Sive ilizwi lokungcangcazela, nelokunkwantya,+ yaye akukho luxolo.  Khanincede, nibuzise nize nibone enoba indoda iyazala na. Kutheni na ukuze ndibone yonke indoda eyomeleleyo ibeke izandla zayo esinqeni njengebhinqa elizalayo,+ yaye bonke ubuso bujike baluthuthu?+  Awu! Kuba ngumhla omkhulu lowo,+ kangangokuba awukho omnye onjengawo,+ kwaye lixesha lokubandezeleka kuYakobi.+ Kodwa uya kusindiswa kuko.”  “Kothi ke ngaloo mini,” utsho uYehova wemikhosi, “ndiyaphule idyokhwe esentanyeni yakho, nezibopho zakho ndiya kuziqhawula kubini,+ nabasemzini abasayi kuba samxhaphaza njengesicaka.  Ngokuqinisekileyo baya kumkhonza uYehova uThixo wabo noDavide ukumkani wabo,+ lowo ndiya kubavelisela yena.”+ 10  “Wena ke, musa ukoyika, mkhonzi wam Yakobi,” utsho uYehova, “ungangenwa nalunkwantyo, Sirayeli.+ Kuba yabona, ndikusindisa usekude nenzala yakho kwilizwe lokuthinjwa kwayo.+ Kwaye uYakobi ngokuqinisekileyo uya kubuya, angaphazanyiswa aze ahlale ngokukhululeka, yaye akuyi kubakho bani umngcangcazelisayo.”+ 11  “Kuba ndinawe,” utsho uYehova, “ukuba ndikusindise;+ kodwa ndiya kwenza intshabalaliso phakathi kweentlanga zonke endiya kukuchithachithela kuzo.+ Noko ke, wena andiyi kukutshabalalisa.+ Ndiya kukulungisa ukusa kumlinganiselo ofanelekileyo, njengoko ndingayi kukha ndikushiye ungohlwaywanga.”+ 12  Kuba utsho uYehova ukuthi: “Akukho lunyango lokuwa kwakho.+ Umvumbo wakho ngongapheliyo.+ 13  Akukho bani ubongozayo ngebango lakho, ngesilonda sakho.+ Akukho zindlela zokuphilisa, akukho kuchacha, kuwe.+ 14  Bonke abo bakuthanda kakhulu ngabo kanye abakulibeleyo.+ Abafuni wena. Kuba ndikubethe ngokubethwa kotshaba,+ ngokubethwa kwalowo ukhohlakeleyo,+ ngenxa yobuninzi beziphoso zakho;+ izono zakho zininzi.+ 15  Kutheni na ukhala ngenxa yokuwa kwakho?+ Intlungu yakho ayinyangeki ngenxa yobuninzi beziphoso zakho; izono zakho zininzi.+ Ndizenzile ezi zinto kuwe. 16  Ngoko ke bonke abo bakuqwengayo baya kuqwengwa;+ zona ke iintshaba zakho zonke, ziya kuya ekuthinjweni zonke.+ Nabo bakuphangayo ngokuqinisekileyo baya kuphangwa, nabo bonke abo bakwenza ixhoba ndiya kubanikela ukuba babe ngamaxhoba.”+ 17  “Kuba ndiya kukwenza uchache, nemivumbo yakho ndiya kuyiphilisa,”+ utsho uYehova. “Kuba bakubize ngokuba ungumfazi ogxothiweyo:+ ‘YiZiyon leyo, ekungekho bani uyifunayo.’”+ 18  Utsho uYehova ukuthi: “Yabona, iintente ezithinjiweyo zikaYakobi+ ndiyazihlanganisa, kwaye ndiya kuba nosizi ngeminquba yakhe. Okunene isixeko siya kwakhiwa kwakhona kwindulana yaso;+ nenqaba yokuhlala iya kuhlala kwisiza esilunge kuyo.+ 19  Ngokuqinisekileyo kuya kuphuma kubo umbulelo, nesandi sabo bahlekayo.+ Kwaye ndiza kubandisa, yaye abayi kuba mbalwa;+ ndiza kubandisa ngenani, baze bangadelwa.+ 20  Oonyana bakhe baya kuba njengakumaxesha angaphambili, naphambi kwam indibano yakhe iya kumiselwa ngokuqinileyo.+ Ndiza kuphethulela ingqalelo yam kubo bonke abacinezeli bakhe.+ 21  Nengangamsha yakhe ngokuqinisekileyo iya kuba yevela kuye,+ nomlawuli wakhe uya kuphuma phakathi kwakhe;+ ndiza kumsondeza, yaye umele asondele kum.”+ “Kuba ngubani na lo unikele intliziyo yakhe njengesibambiso ukuze asondele kum?”+ utsho uYehova. 22  “Yaye ngokuqinisekileyo niya kuba ngabantu bam,+ ndize mna ndibe nguThixo wenu.”+ 23  Khangela! Kuphume isaqhwithi somoya sikaYehova, umsindo ngokwawo, isivuthuvuthu esitshayela siye phambili.+ Siya kuvuthuza phezu kwentloko yabangendawo.+ 24  Umsindo kaYehova ovuthayo awuyi kubuya de abe uziphumezile, de abe uzifezile iingcinga zentliziyo yakhe.+ Ekupheleni kwemihla niya kukunikela ingqalelo yenu oku.+

Umbhalo osemazantsi