Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 3:1-25

3  Kukho intetho ethi: “Ukuba indoda ingamndulula umfazi wayo aze yena okunene emke kuyo abe ngowenye indoda, ifanele ibuyele kuye na kwakhona?”+ Alingcoliswanga na ngokuqinisekileyo elo lizwe?+ “Wena ke uye waba ngunongogo unamaqabane amaninzi;+ unokubuyela na ke kum?”+ utsho uYehova.  “Phakamisela amehlo akho kumendo ohanjwe kakhulu uze ubone.+ Kuphi na apho ungadlwengulwanga khona?+ Ubahlalele ecaleni kweendlela, njengomArabhiya entlango;+ yaye ungcolisa ilizwe ngezenzo zakho zobunongogo nangobubi bakho.+  Ngoko umvumbi uthintelwe,+ nemvula yasentwasahlobo ayifikanga.+ Usuke wanebunzi lomfazi ongunongogo. Walile ukuziva uthotyiwe.+  Ungathini na ukususela ngoku kuse phambili ukumemeza kum uthi, ‘Bawo,+ wena ungumhlobo osenyongweni wobutsha bam!+  Umntu angahlala ecaphukile na ukusa kwixesha elingenammiselo, okanye ahlale ebukele into ngonaphakade?’+ Khangela! Uthethile, yaye uye wahlabela mgama wenza izinto ezimbi waza waphumelela.”+  Wathi uYehova kum ngemihla kaYosiya ukumkani:+ “‘Ukubonile na oko kwenziwe nguSirayeli ongathembekanga?+ Unyukela kuzo zonke iintaba eziphakamileyo+ naphantsi kwemithi yonke enabileyo,+ ukuze abe ngunongogo apho.+  Kwaye emva kokwenza kwakhe zonke ezi zinto ndamana ndisithi ufanele abuyele kwakum, kodwa akazange abuye;+ noYuda wakhangela kudade wabo oliqhophololo.+  Ndathi ndakukubona oko, ngenxa yokuba uSirayeli ongathembekanga ekrexezile, ndamndulula+ ndaza ndamnika isiqinisekiso sokuqhawula umtshato naye,+ kanti udade wabo onobuqhophololo uYuda akazange oyike, kodwa naye wasuka waya kuba ngunongogo.+  Ubunongogo bakhe baba ngenxa yembono yakhe engaphucukanga, yaye waqhubeka engcolisa ilizwe+ waza wakrexeza namatye nemithi;+ 10  kwanangenxa yako konke oku udade wabo oliqhophololo, uYuda akabuyelanga kum ngentliziyo yakhe yonke,+ kuphela ngobuxoki,’+ utsho uYehova.” 11  Waza uYehova wahlabela mgama wathi kum: “USirayeli ongathembekanga uwungqine umphefumlo wakhe ulilungisa ngakumbi kunoYuda owenze ngobuqhophololo.+ 12  Hamba,  ubhengeze la mazwi emntla+ uze uthi: “‘“Buya, Sirayeli okreqileyo,” utsho uYehova.’+ ‘“Andiyi kubusanganisa ubuso bam kuni,+ kuba ndinyanisekile,”+ utsho uYehova.’ ‘“Andiyi kuhlala ndicaphukile ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 13  Kuphela nje siphawule isiphoso sakho, kuba unxaxhile kuYehova uThixo wakho.+ Kwaye waqhubeka uchithachithela iindlela zakho kwabasemzini+ phantsi kwemithi yonke enabileyo,+ kodwa aniliphulaphulanga ilizwi lam,” utsho uYehova.’” 14  “Buyani, nina nyana bakreqileyo,”+ utsho uYehova. “Kuba mna ndiyindoda engumnini wenu;+ yaye ndiza kunithabatha, abe mnye esixekweni baze babe babini entsatsheni, ndinizise eZiyon.+ 15  Ndiza kuninika abalusi ngokuvumelana nentliziyo yam,+ kwaye ngokuqinisekileyo baya kunondla ngolwazi nangengqiqo.+ 16  Niya kuba baninzi nize ngokuqinisekileyo nithwale isiqhamo ngaloo mihla,” utsho uYehova.+ “Abasayi kuba sathi, ‘Ityeya yomnqophiso kaYehova!’+ ingayi kunyuka ize entliziyweni, bengayi kuyikhumbula+ okanye bayifune, ayiyi kuba senziwa kwakhona. 17  Ngelo xesha baya kuyibiza iYerusalem ngokuba yitrone kaYehova;+ yaye zonke iintlanga zimele zibuthelwe ndawonye+ kuyo egameni likaYehova eYerusalem,+ zingabi salandela ubulukhuni bentliziyo yazo embi.”+ 18  “Ngaloo mihla iya kuhamba indlu kaYuda ecaleni kwendlu kaSirayeli,+ zize ziphume kunye+ kwilizwe lasemntla ukuya kwilizwe endalinika ookhokho benu njengelifa.+ 19  Yaye mna ndithe, ‘Hayi indlela endikubeke ngayo phakathi koonyana ndaza ndakunika ilizwe elinqwenelekayo,+ ilifa lesihombo semikhosi yeentlanga!’ Ndaza ngokubhekele phaya ndathi, ‘Niya kundibiza ngokuthi, “Bawo!”+ yaye aniyi kubuya ekundilandeleni.’ 20  ‘Eneneni, njengomfazi oye wahamba ngobuqhophololo kwiqabane lakhe,+ ngokunjalo nani, ndlu kaSirayeli, nindenzele ubuqhophololo,’+ utsho uYehova.” 21  Kumendo ohanjwe kakhulu kuvakele isandi, ukulila, izibongozo zoonyana bakaSirayeli. Kuba bayijijile indlela yabo;+ bamlibele uYehova uThixo wabo.+ 22  “Buyani, nina nyana bakreqileyo.+ Ndiya kuniphilisa kwimeko yenu yokukreqa.”+ “Sithi aba! Size kuwe, kuba wena, Yehova, unguThixo wethu.+ 23  Eneneni iinduli kwakunye nengxokozelo esezintabeni+ zezobuxoki.+ Eneneni lukuYehova uThixo wethu usindiso lukaSirayeli.+ 24  Kodwa into eziintloni+ ikudle yakugqiba ukubulaleka kookhokho bethu ukususela ebutsheni bethu, imihlambi yabo yezimvu nemihlambi yabo yeenkomo, oonyana babo neentombi zabo. 25  Silala phantsi sihlazekile,+ yaye ukuthotywa kwethu kusuka kusigubungele;+ kuba sonile kuYehova uThixo wethu,+ thina noobawo ukususela ebutsheni kuse kule mini,+ kwaye asilithobelanga ilizwi likaYehova uThixo wethu.”+

Umbhalo osemazantsi