Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 29:1-32

29  Ngawo la amazwi encwadi uYeremiya umprofeti awayithumela eYerusalem kwabaseleyo kumadoda amakhulu abantu abathinjiweyo nakubabingeleli nakubaprofeti nakubo bonke abantu, abo uNebhukadenetsare wabathabathayo eYerusalem wabasa ekuthinjweni eBhabhiloni,+  emva kokuphuma kukaYekoniya+ ukumkani nenenekazi+ namagosa enkundla, iinkosana zakwaYuda neYerusalem,+ neengcibi nabakhi+ beendonga zokukhusela eYerusalem.  Ngesandla sikaElasa unyana kaShafan+ noGemariya unyana kaHilekiya, lowo uZedekiya+ ukumkani wakwaYuda wamthumela eBhabhiloni kuNebhukadenetsare ukumkani waseBhabhiloni, isithi:  “Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, kubo bonke abantu abathinjiweyo, endibangele ukuba baye ekuthinjweni+ besuka eYerusalem ukusa eBhabhiloni, ukuthi,  ‘Yakhani izindlu nize nihlale kuzo, kwaye tyalani imiyezo nize nidle iziqhamo zayo.+  Thabathani abafazi nize nizale oonyana neentombi;+ thabathelani oonyana benu abafazi nize ninikele neentombi zenu emadodeni, ukuze zizale oonyana neentombi; nize nibe baninzi apho, ningabi mbalwa.  Funani uxolo lwesixeko endinibangele ukuba niye kuso ekuthinjweni, nize nisithandazele kuYehova, kuba ngoxolo lwaso nani niya kuba noxolo.+  Kuba utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi: “Ningakhohliswa ngabaprofeti benu abaphakathi kwenu nabo benu abavumisayo,+ yaye musani ukuwaphulaphula amaphupha abo abawaphuphayo.+  Kuba ‘baniprofetela ubuxoki egameni lam. Andibathumanga,’+ utsho uYehova.”’” 10  “Kuba utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Ngokuvisisana nokuzaliseka kweminyaka engamashumi asixhenxe eBhabhiloni ndiya kuphethulela ingqalelo yam kuni,+ kwaye ndiya kulimisela kuni ilizwi lam elilungileyo ngokunibuyisela kule ndawo.’+ 11  “‘Kuba mna ndizazi kakuhle iingcamango endizicingayo ngani,’+ utsho uYehova, ‘iingcamango zoxolo, kungekhona ezentlekele,+ ukuba ndininike ikamva nethemba.+ 12  Kwaye ngokuqinisekileyo niya kundibiza nize nifike ukuze nithandaze kum, yaye ndiya kuniphulaphula.’+ 13  “‘Okunene niya kundifuna nize nindifumane,+ kuba niya kundifuna ngentliziyo yenu yonke.+ 14  Ndiya kuzenza ndifumaneke kuni,’+ utsho uYehova. ‘Kwaye ndiya kulihlanganisa iqela labathinjwa ndize ndiniqokelele ndawonye kuzo zonke iintlanga nakuzo zonke iindawo endinisasazele kuzo,’+ utsho uYehova. ‘Yaye ndiya kunibuyisela kule ndawo nivela apho ndanibangela naya khona ekuthinjweni.’+ 15  “Kodwa nithe, ‘UYehova usivelisele abaprofeti eBhabhiloni.’ 16  “Kuba utsho uYehova kukumkani ohleli etroneni kaDavide+ nakubo bonke abantu abahlala kwesi sixeko, abazalwana benu abangaphumanga nani ukuya ekuthinjweni, ukuthi,+ 17  ‘Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Yabonani, ndithumela kubo ikrele,+ indlala+ nendyikitya yokufa,+ yaye ndiza kubenza babe njengamakhiwane adlabhukileyo angenakudliwa ngenxa yobubi.”’+ 18  “‘Ndiza kubasukela ngekrele, ngendlala nangendyikitya yokufa, ndibanikele ukuba bangcangcazeliswe zizo zonke izikumkani zomhlaba,+ babe sisiqalekiso nento yokukhwankqiswa nento eyenza abantu babethe umlozi nongcikivo phakathi kweentlanga zonke ngokuqinisekileyo endiya kubasasazela kuzo,+ 19  ngenxa yokuba bengawaphulaphulanga amazwi am,’ utsho uYehova, ‘endawathumela kubo ngabakhonzi bam abaprofeti, ndivuka ekuseni ndize ndibathumele.’+ “‘Kodwa aniphulaphulanga,’+ utsho uYehova. 20  “Nina ke, liveni ilizwi likaYehova, nonke nina bantu bathinjiweyo,+ endibandulule bemka eYerusalem baya eBhabhiloni.+ 21  Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ngokuphathelele uAhabhi unyana kaKolaya noZedekiya unyana kaMahaseya, abaniprofetela ubuxoki egameni lam,+ ukuthi, ‘Yabonani, ndibanikela esandleni sikaNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni, kwaye umele abaxabele phambi kwamehlo enu.+ 22  Yaye ngokuqinisekileyo kubo kuya kuthatyathwa isiqalekiso lilo liphela iqela labathinjwa bakwaYuda abaseBhabhiloni, kusithiwa: “Ngamana uYehova angakwenza ube njengoZedekiya nanjengoAhabhi,+ abo ukumkani waseBhabhiloni wabosa emlilweni!”+ 23  ngenxa yokuba baqhube ngokungabi nangqiqo kwaSirayeli,+ bahlala bekrexeza nabafazi bamaqabane abo+ baza bathetha ngobuxoki egameni lam ilizwi endingabayalelanga lona.+ “‘“NdinguLowo waziyo yaye ndilingqina,”+ utsho uYehova.’” 24  “NakuShemaya+ unyana kaNehelam uze uthi, 25  ‘Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi: “Ngenxa yokuba wena uthumele egameni lakho iincwadi+ zisiya kubo bonke abantu abaseYerusalem, nakuZefaniya+ unyana kaMahaseya, umbingeleli, nakubo bonke ababingeleli, usithi, 26  ‘UYehova ukwenze umbingeleli esikhundleni sikaYehoyada umbingeleli, ukuze ube ngumveleli ozukileyo wendlu kaYehova+ ngakuye nawuphi na umntu onempambano+ nozenza umprofeti, yaye umele umfake ezitokisini nasemgoqweni;+ 27  ke, ngoku, kutheni ungamkhalimelanga nje uYeremiya waseAnatoti,+ ozenza umprofeti kuni?+ 28  Kuba kungenxa yoko le nto asithumele eBhabhiloni, esithi: “Kusekude! Yakhani izindlu nize nihlale kuzo, yaye tyalani imiyezo nize nidle iziqhamo zayo,+—”’”’” 29  Waza uZefaniya+ umbingeleli wayifunda le ncwadi ezindlebeni zikaYeremiya umprofeti. 30  Ngoko kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya, lisithi: 31  “Thumela kubo bonke abantu abathinjiweyo,+ usithi, ‘Utsho uYehova ngokuphathelele uShemaya kaNehelam ukuthi: “Ngenxa yokuba uShemaya eniprofetele, kodwa mna ndingamthumelanga, kwaye uzame ukunenza nikholose ngobuxoki,+ 32  ngoko ke utsho uYehova ukuthi, ‘Yabonani, ndiphethulela ingqalelo yam kuShemaya+ kaNehelam nakuyo inzala yakhe.’+ “‘“‘Akayi kuba namntu uhlala phakathi kwesi sizwana;+ yaye akayi kukukhangela ukulunga endikwenzela abantu bam,’+ utsho uYehova, ‘kuba uthethe imvukelo ecacileyo nxamnye noYehova.’”’”+

Umbhalo osemazantsi