Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 26:1-24

26  Ekuqaleni kolawulo lwasebukhosini lukaYehoyakim+ unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, eli lizwi lafika livela kuYehova, lisithi:  “Utsho uYehova ukuthi, ‘Yima entendelezweni yendlu kaYehova,+ kwaye umele uthethe ngokuphathelele zonke izixeko zakwaYuda ezifikayo ukuza kuqubuda endlwini kaYehova, onke amazwi endiya kukuyalela ukuba uwathethe kuzo.+ Unganciphisi lizwi.+  Mhlawumbi baya kuphulaphula baze babuye, ngamnye endleleni yakhe embi,+ ndize ndizisole ngenxa yentlekele endicinga ukuyiphumeza kubo ngenxa yobubi bezenzo zabo.+  Uze uthi ke kubo: “Utsho uYehova ukuthi, ‘Ukuba aniyi kundiphulaphula ngokuhamba emthethweni wam+ endiwubeke phambi kwenu,+  ngokuphulaphula amazwi abakhonzi bam abaprofeti, endibathumela kuni, ndide ndivuke ekuseni ndize ndibathumele, eningabaphulaphulanga,+  nam, ke, ndiza kuyenza le ndlu ibe njengeyaseShilo,+ nesi sixeko ndiya kusenza isiqalekiso kuzo zonke iintlanga zomhlaba.’”’”+  Yaye ababingeleli nabaprofeti nabantu bonke bamva uYeremiya ethetha la mazwi endlwini kaYehova.+  Kwathi ke akuba egqibile uYeremiya ukuthetha konke oko uYehova wayemyalele ukuba akuthethe kubo bonke abantu, bandula ke ababingeleli nabaprofeti nabo bonke abantu bambamba, besithi: “Ngokuqinisekileyo uya kufa.+  Kutheni na ukuze uprofete egameni likaYehova, usithi, ‘Le ndlu iya kuba njengeyaseShilo,+ nesi sixeko siya kuphanziswa ngokokuze singabi nammi’?” Kwaye bonke abantu bahlanganisana ngakuYeremiya endlwini kaYehova. 10  Ekuhambeni kwexesha iinkosana zakwaYuda zaweva la mazwi, yaye zenyuka zemka endlwini kakumkani zaya endlwini kaYehova+ zaza zahlala phantsi esangweni elitsha likaYehova.+ 11  Yaye ababingeleli nabaprofeti bathi kwiinkosana nakubo bonke abantu: “Le ndoda ifanelwe sisigwebo sokufa,+ ngenxa yokuba iprofete ngokuphathelele esi sixeko kanye njengoko nivile ngeendlebe zenu.”+ 12  Wathi ke uYeremiya kuzo zonke iinkosana nakubo bonke abantu: “NguYehova owandithumayo ukuprofeta ngokuphathelele le ndlu nangokuphathelele esi sixeko onke la mazwi niwavileyo.+ 13  Ke kaloku lungisani iindlela zenu nezenzo zenu,+ nize nilithobele ilizwi likaYehova uThixo wenu, kwaye uYehova uya kuzisola ngentlekele ayithethileyo nxamnye nani.+ 14  Mna ke, yabonani, ndisesandleni senu.+ Yenzani kum ngoko kulungileyo nangoko kufanelekileyo emehlweni enu.+ 15  Kuphela nje nifanele nazi ngandlela zonke ukuba, ukuba niyandibulala, nibeka igazi elimsulwa phezu kwenu naphezu kwesi sixeko naphezu kwabemi baso,+ kuba ngokwenyaniso uYehova undithumile ukuba ndithethe ezindlebeni zenu onke la mazwi.”+ 16  Zandula ke iinkosana+ nabo bonke abantu bathi kubabingeleli nakubaprofeti: “Le ndoda ayifanelwanga sisigwebo sokufa,+ kuba ithethe kuthi egameni likaYehova uThixo wethu.”+ 17  Ngapha koko, kwesuka abathile kumadoda amakhulu elizwe baza bathi kulo lonke ibandla labantu:+ 18  “UMika+ waseMoresheti+ wayeprofeta ngemihla kaHezekiya ukumkani wakwaYuda+ yaye wahlabela mgama wathi kubo bonke abantu bakwaYuda, ‘Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “IZiyon iya kulinywa njengentsimi nje,+ neYerusalem iya kuba njengeemfumba nje zamanxuwa,+ nentaba yeNdlu iya kuba lihlathi kwiindawo eziphakamileyo.”’+ 19  Ngaba uHezekiya ukumkani wakwaYuda nabo bonke abo bakwaYuda bambulala na? Akazange amoyike na uYehova+ waza wambongoza uYehova, kangangokuba uYehova wazisola ngenxa yentlekele awayeyithethile nxamnye nabo?+ Ngoko sisebenzela ukuzisela imiphefumlo yethu intlekele enkulu.+ 20  “Kwakukho nenye indoda eyayiprofeta egameni likaYehova, u-Uriya unyana kaShemaya waseKiriyati-yarim.+ Kwaye yaprofeta ngesi sixeko nangeli lizwe ngokwamazwi onke kaYeremiya. 21  UKumkani uYehoyakim+ nawo onke amadoda akhe anamandla nazo zonke iinkosana baweva amazwi akhe, yaye ukumkani wafuna ukumbulala.+ Xa u-Uriya wakuvayo oku kwaoko woyika+ kwaye wabaleka wemka waza wafika eYiputa. 22  Kodwa uKumkani uYehoyakim wathumela amadoda eYiputa, uElnatan unyana ka-Akebhore+ namanye amadoda kunye naye ukuya eYiputa. 23  Bamkhupha ke u-Uriya eYiputa baza bamzisa kuKumkani uYehoyakim, yena ke wamxabela ngekrele+ waza wasiphosa isidumbu sakhe emangcwabeni oonyana babantu.” 24  Ngaphezu koko, isandla sika-Ahikam+ unyana kaShafan+ saba noYeremiya, ukuze anganikelwa esandleni sabantu ukuba bambulale.+

Umbhalo osemazantsi