Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 25:1-38

25  Lilo eli ilizwi elafikayo kuYeremiya ngokuphathelele bonke abantu bakwaYuda ngonyaka wesine kaYehoyakim+ unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, oko kukuthi, unyaka wokuqala kaNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni;  elo uYeremiya umprofeti walithethayo ngokuphathelele bonke abantu bakwaYuda nangokuphathelele bonke abemi baseYerusalem, lisithi:  “Ukususela kunyaka weshumi elinesithathu kaYosiya+ unyana ka-Amon, ukumkani wakwaYuda, kude kuse kule mini, le minyaka ingamashumi amabini anesithathu ilizwi likaYehova lifikile kum, kwaye ndahlala ndilithetha kuni, ndivuka ekuseni ndize ndithethe, kodwa aniphulaphulanga.+  Yaye uYehova wathumela kuni bonke abakhonzi bakhe abaprofeti, evuka ekuseni aze abathumele, kodwa aniphulaphulanga,+ ningathobanga nendlebe yenu ukuze niphulaphule,+  bona besithi, ‘Khanincede nibuye, wonk’ ubani endleleni yakhe embi nasebubini bezenzo zenu,+ nize niqhubeke nihlala emhlabeni uYehova awaninika wona nina nookhokho benu ukususela kudala ukusa kwixesha elide elizayo.+  Ningalandeli abanye oothixo ukuze nibakhonze, niqubude kubo, ukuze ningandicaphukisi ngomsebenzi wezandla zenu, nokuze ndingazibizeli intlekele.’+  “‘Kodwa anindiphulaphulanga,’ utsho uYehova, ‘ukuze nindicaphukise ngomsebenzi wezandla zenu, kuze kube yintlekele kuni.’+  “Ngoko ke utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘“Ngenxa yokuba ningawathobelanga amazwi am,  yabona, ndiya kuthumela kuzo zonke iintsapho zasemntla,”+ utsho uYehova, “ndithumele nakuNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni, umkhonzi wam,+ ndibazise nxamye neli lizwe+ nabemi balo nazo zonke ezi ntlanga zijikelezileyo;+ ndiza kubatshabalalisa ndize ndibenze into yokukhwankqiswa nento yokubethelwa umlozi+ neendawo eziphanzileyo ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 10  Yaye ndiza kusitshabalalisa kubo isandi sokugcoba nesandi sokuba nemihlali,+ ilizwi lomyeni nelizwi lomtshakazi,+ isandi selitye lokuguba+ nokukhanya kwesibane.+ 11  Neli lizwe lonke limele libe yindawo ephanzileyo, into yokukhwankqiswa, nezi ntlanga ziya kumkhonza ukumkani waseBhabhiloni iminyaka engamashumi asixhenxe.”’+ 12  “‘Kothi ke yakuzaliseka iminyaka engamashumi asixhenxe+ ndimphendulise ukumkani waseBhabhiloni nolo hlanga,’+ utsho uYehova, ‘ngenxa yesiphoso sabo, kwanelizwe lamaKhaledi,+ kwaye ndiza kulenza inkangala ephanzileyo ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 13  Ndiza kulizisela elo lizwe onke amazwi am endiwathethileyo nxamnye nalo, kona kanye konke oko kubhaliweyo kule ncwadi uYeremiya akuprofetileyo nxamnye nazo zonke iintlanga.+ 14  Kuba bona ngokwabo, iintlanga ezininzi nookumkani abakhulu,+ babaxhaphazile njengezicaka;+ kwaye ndiza kubabuyekeza ngokokusebenza kwabo nangokomsebenzi wezandla zabo.’”+ 15  Kuba utshilo kum uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi: “Thabatha le ndebe yewayini yomsindo esandleni sam, useze ngayo zonke iintlanga endikuthumela kuzo.+ 16  Yaye zimele zisele, zihexe zize zibe njengabantu abanempambano ngenxa yekrele endilithumela phakathi kwazo.”+ 17  Ndaza ke ndayithabatha indebe leyo esandleni sikaYehova ndaza ndaziseza zonke iintlanga uYehova awayendithumele kuzo:+ 18  ezizezi, iYerusalem nezixeko zakwaYuda nookumkani bayo, iinkosana zayo, ukuba ndizenze indawo ephanzileyo, into yokukhwankqiswa,+ into yokubethelwa umlozi nesiqalekiso, kanye njengakule mini;+ 19  uFaro ukumkani waseYiputa nabakhonzi bakhe neenkosana zakhe nabo bonke abantu bakhe;+ 20  nalo lonke iqela elingumxube, nabo bonke ookumkani belizwe lakwaUtse,+ nabo bonke ookumkani belizwe lamaFilisti+ naseAshkelon+ naseGaza+ nase-Ekron+ nentsalela yaseAshdode;+ 21  uEdom+ noMowabhi+ noonyana baka-Amoni;+ 22  nabo bonke ookumkani baseTire+ nabo bonke ookumkani baseSidon+ nabo bonke ookumkani besiqithi esikummandla wolwandle; 23  noDedan+ noTema+ noBhuze nabo bonke abo baneenwele ezinquthuliweyo ezintlafunweni;+ 24  nabo bonke ookumkani bama-Arabhu+ nabo bonke ookumkani beqela elingumxube elihlala entlango; 25  nabo bonke ookumkani baseZimri nabo bonke ookumkani base-Elam+ nabo bonke ookumkani bamaMedi;+ 26  nabo bonke ookumkani basemntla abakufuphi nabakude, omnye emva komnye, nazo zonke ezinye izikumkani zomhlaba eziphezu komhlaba; nokumkani waseSheshaki+ uya kusela emva kwabo. 27  “Kwaye umele uthi kubo, ‘Utsho uYehova wemikhosi, uTHIXO kaSirayeli, ukuthi: “Selani, ninxile, nigabhe nize niwe kangangokuba ningabi nakuvuka+ ngenxa yekrele endilithumela phakathi kwenu.”’+ 28  Ukuba bathe bala ukuthabatha indebe leyo esandleni sakho ukuze basele, uze uthi kubo, ‘Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Nakanjani na niya kusela.+ 29  Kuba, ndiqala phezu kwesixeko esibizwe ngegama lam ukuzisa intlekele,+ yaye ningakhululeka na nina nangayiphi na indlela ekohlwayweni?”’+ “‘Aniyi kukhululeka ekohlwayweni, kuba ndibiza ikrele nxamnye nabo bonke abemi bomhlaba,’ utsho uYehova wemikhosi. 30  “Wena ke, uya kuprofeta kubo onke la mazwi, uthi kubo, ‘UYehova uya kugquma ephezulu,+ kwaye uya kukhupha ilizwi lakhe ekwindawo yakhe engcwele yokuhlala.+ Nakanjani na uya kugquma ekwindawo yakhe yokuhlala. Ngokukhwaza okunjengoko kwabo baxovula isixovulelo sewayini uya kuvuma nxamnye nabo bonke abemi bomhlaba.’+ 31  “‘Ngokuqinisekileyo ingxolo iya kufikelela kweyona nxalenye ithe qelele yomhlaba, kuba uYehova ubambene neentlanga.+ Umele ngokobuqu agwebe inyama yonke.+ Ke bona abangendawo, umele abanikele ekreleni,’+ utsho uYehova. 32  “Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ‘Khangela! Kuphuma intlekele eluhlangeni ukusa eluhlangeni,+ nesivuthuvuthu esikhulu siya kuvuswa kweyona mimandla ithe qelele yomhlaba.+ 33  Yaye abo babuleweyo nguYehova ngaloo mini ngokuqinisekileyo baya kususela kwesinye isiphelo somhlaba base kwesinye isiphelo somhlaba.+ Abayi kwenzelwa sijwili, bengayi kuhlanganiswa okanye bangcwatywe.+ Baya kuba njengomgquba phezu komhlaba.’+ 34  “Bhombolozani, balusi, nize nidanduluke!+ Bhuqabhuqani,+ zingangamsha zomhlambi,+ ngenxa yokuba izalisekile imihla yenu yokuxhela nokuchithachitheka kwenu,+ yaye niya kuwa njengesitya esinqwenelekayo!+ 35  Nendawo yokusabela itshabalele kubalusi, nendlela yokubaleka kwiingangamsha zomhlambi.+ 36  Phulaphulani! Isikhalo sabalusi, nokubhomboloza kweengangamsha zomhlambi, kuba uYehova uyaliphanga idlelo lazo. 37  Neendawo zabo zokuhlala ezinoxolo zibhuqiwe ngenxa yomsindo ovuthayo kaYehova.+ 38  Uyishiyile indawo yakhe esekusithekeni kanye njengengonyama entsha enesingci,+ kuba ilizwe labo liye lanjengento yokukhwankqiswa ngenxa yekrele elidlakazelisayo nangenxa yomsindo wakhe ovuthayo.”+

Umbhalo osemazantsi