Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Yeremiya 23:1-40

23  “Yeha ke abalusi abatshabalalisa nabachithachitha izimvu zedlelo lam!”+ utsho uYehova.  Ngoko ke utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli nxamnye nabalusi abalusa abantu bam ukuthi: “Nina nizichithachithile izimvu zam; nazisasaza, anazinikela ngqalelo.”+ “Yabonani, ndiphethulela ingqalelo yam kuni ngenxa yobubi bezenzo zenu,”+ utsho uYehova.  “Mna ndiya kuqokelela ndawonye intsalela yezimvu zam emazweni onke endandizisasazele kuwo,+ ndizibuyisele edlelweni lazo,+ yaye ngokuqinisekileyo ziya kuqhama zande.+  Ndiza kuvelisa phezu kwazo abalusi abaya kuzalusa;+ yaye aziyi koyika kwakhona, zingayi kungenwa lulo naluphi na unkwantyo,+ kungekho nanye eya kulahleka,” utsho uYehova.  “Khangela! Kuza imihla,” utsho uYehova, “endiya kuthi ngayo ndimvelisele ihlumelo lobulungisa uDavide.+ Ngokuqinisekileyo ke loo kumkani uya kulawula+ aze enze ngengqiqo, aphumeze okusesikweni nobulungisa elizweni.+  Ngemihla yakhe uYuda uya kusindiswa,+ noSirayeli uya kuhlala ngonqabiseko.+ Yaye uya kubizwa ngokuthi, UYehova UbuBulungisa Bethu.”+  “Ngoko ke, khangela! kuza imihla,” utsho uYehova, “abangayi kutsho ngayo kwakhona ukuthi, ‘UYehova uyaphila lowo wabanyusayo oonyana bakaSirayeli elizweni laseYiputa,’+  kodwa baya kuthi, ‘UYehova uyaphila lowo wayinyusayo waza wayizisa inzala yendlu kaSirayeli ivela kulo ilizwe lasemntla nakuwo onke amazwe endandibasasazele kuwo,’ kwaye ngokuqinisekileyo baya kuhlala emhlabeni wabo.”+  Ngokubhekisele kubaprofeti, intliziyo yam yaphukile ngaphakathi kwam. Onke amathambo am aqalise ukungcangcazela. Ndiye ndaba njengendoda enxilileyo,+ nanjengendoda eyomeleleyo eyoyiswa yiwayini, ngenxa kaYehova nangenxa yamazwi akhe angcwele. 10  Kuba ilizwe lizaliswe+ ngabakrexezi.+ Kuba ngenxa yesiqalekiso ilizwe lizilile,+ amadlelo asentlango omile;+ nekhondo labo libi, namandla abo akalunganga. 11  “Kuba kokubini umprofeti nombingeleli bangcolile.+ Nasendlwini yam ndifumene ububi babo,”+ utsho uYehova. 12  “Ngoko ke indlela yabo iya kuba njengeendawo ezimtyibilizi+ esithokothokweni, ezo baya kutyhalelwa kuzo baze ngokuqinisekileyo bawe.”+ “Kuba ndiya kubazisela intlekele, unyaka wokunikelwa kwabo ingqalelo,”+ utsho uYehova. 13  “Nakubaprofeti baseSamariya+ ndibone imposiso. Benze njengabaprofeti abavuselelwa nguBhahali,+ kwaye baqhubeka besenza abantu bam amaSirayeli ukuba babhadule.+ 14  Nakubaprofeti baseYerusalem ndibone izinto eziqhiphula umbilini,+ ukukrexeza+ nokuhamba ebuxokini;+ yaye bomeleze izandla zabenzi bobubi ukuze bangabuyi,+ ngamnye ebubini bakhe. Kum bonke baye banjengeSodom,+ nabemi bayo banjengeGomora.”+ 15  Ngoko ke utsho uYehova wemikhosi nxamnye nabaprofeti abo ukuthi: “Yabona, ndibadlisa umhlonyane, kwaye ndiza kubaseza amanzi anetyhefu.+ Kuba kubaprofeti baseYerusalem kuphume uwexuko+ lwaya kulo lonke ilizwe.” 16  Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Musani ukuwaphulaphula amazwi abaprofeti abaniprofetelayo.+ Banenza nibe lilize.+ Bathetha umbono wentliziyo yabo+—kungekhona okuvela emlonyeni kaYehova.+ 17  Batsho kaninzi-ninzi kwabo bangenantlonelo ngam ukuthi, ‘UYehova uthethile wathi: “Niya kuba noxolo.”+ Nakuye wonke ohamba ngobulukhuni bentliziyo yakhe+ bathe, ‘Akukho ntlekele iya kunifikela.’+ 18  Kuba ngubani na ome+ kwiqela lamakholwane kaYehova ukuze abone aze eve ilizwi lakhe?+ Ngubani na onikele ingqalelo kwilizwi lakhe ukuze alive?+ 19  Khangela! Isaqhwithi somoya sikaYehova, umsindo, ngokuqinisekileyo siya kuphuma, isivuthuvuthu kanye.+ Siya kuvuthuza entlokweni yabo bangendawo.+ 20  Umsindo kaYehova awuyi kubuya ade awuphumeze,+ ade azenze zibe yinyaniso iingcinga zentliziyo yakhe.+ Ekupheleni kwemihla niya kukunikela ingqalelo yenu oko ngokuqonda.+ 21  “Andibathumanga abaprofeti, kanti bona basuke babaleka. Andithethanga kubo, kanti bona basuke baprofeta.+ 22  Kodwa ukuba bebemile kwiqela lamakholwane am,+ ngoko bange bevakalise amazwi am kubantu bam, yaye bange bebabuyisile endleleni yabo embi nasebubini bezenzo zabo.”+ 23  “NdinguThixo okufuphi na,” utsho uYehova, “kungekhona uThixo okude?”+ 24  “Okanye ingafihlwa na nayiphi indoda kwiindawo ezifihlakeleyo ndize mna ndingayiboni?”+ utsho uYehova. “Andizalise amazulu nomhlaba na okunene mna?”+ utsho uYehova. 25  “Ndikuvile oko bakutshoyo abaprofeti abaprofeta ubuxoki egameni lam,+ besithi, ‘Ndiphuphile! Ndiphuphile!’+ 26  Kuya kude kube nini na kukho oku entliziyweni yabaprofeti abaprofeta ubuxoki nabangabaprofeti benkohliso yentliziyo yabo?+ 27  Bacinga ukubenza abantu bam balilibale igama lam ngamaphupha abo abamana bebaliselana ngawo,+ kanye njengoko ooyise balilibalayo igama lam ngenxa kaBhahali.+ 28  Umprofeti onephupha, makalibalise iphupha elo; kodwa lowo unelizwi lam, makalithethe ilizwi lam ngokwenyaniso.”+ “Iindiza zinantoni na yakwenza nokudla okuziinkozo?”+ utsho uYehova. 29  “Ngaba ilizwi lam ngokukwanjalo alikho njengomlilo na,”+ utsho uYehova, “nanjengesando sokuhlekeza esikroboza ingxondorha?”+ 30  “Ngoko ke yabona, ndinxamnye nabaprofeti,”+ utsho uYehova, “abo bawebayo amazwi am, ngamnye kwiqabane lakhe.”+ 31  “Yabona, ndinxamnye nabaprofeti,” utsho uYehova, “abo basebenzisa ulwimi lwabo ukuba bathethe besithi, ‘Ilizwi!’”+ 32  “Yabona, ndinxamnye nabaprofeti bamaphupha obuxoki,” utsho uYehova, “abawabalisayo baze babhadulise abantu bam ngobuxoki+ babo nangokuqhayisa kwabo.”+ “Kodwa mna andibathumanga okanye ndibayalele. Ngoko abayi kukhe basizisele ngenelo esi sizwana,”+ utsho uYehova. 33  “Yaye xa esi sizwana okanye umprofeti okanye umbingeleli bekubuza, besithi, ‘Uyintoni na umthwalo kaYehova?’+ uze uthi kubo, ‘“Nini—Owu onjani wona umthwalo!+ Kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kunishiya,”+ utsho uYehova.’ 34  Ke yena umprofeti okanye umbingeleli okanye abantu abathi, ‘Ngumthwalo kaYehova!’ nam ndiza kunikela ingqalelo kuloo mntu nakwindlu yakhe.+ 35  Nimana nisitsho ngamnye kwidlelane lakhe nakumntakwabo ukuthi, ‘Uphendule wathini na uYehova? Uthethe wathini na uYehova?’+ 36  Kodwa umthwalo+ kaYehova nize ningabi sawukhankanya,+ kuba umthwalo lowo uba lilizwi lakhe ngamnye,+ yaye niwatshintshile amazwi oTHIXO ophilayo,+ uYehova wemikhosi, uThixo wethu. 37  “Niya kutsho kumprofeti ukuthi, ‘Ithini na impendulo akunike yona uYehova? Uthethe wathini na uYehova?+ 38  Kodwa ukuba niqhubeka nisithi “Ngumthwalo kaYehova!” ngoko ke utsho uYehova ukuthi: “Ngenxa yokutsho kwenu ukuthi, ‘Eli lizwi linguwo kanye umthwalo kaYehova,’ ekubeni ndathumelayo kuni, ndisithi, ‘Ningatsho ukuthi: “Ngumthwalo kaYehova!”’ 39  ngoko ke ndim lo! Andisayi kunikhathalela kwaphela,+ ngokuqinisekileyo, yaye ndiza kunilahla phambi kwam nina nesixeko endaninika sona nina nookhokho benu.+ 40  Kwaye ndiza kubeka phezu kwenu ungcikivo ukusa kwixesha elingenammiselo nokuthotywa ukusa kwixesha elingenammiselo, nto leyo ingenakulibaleka.”’”+

Umbhalo osemazantsi