Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 22:1-30

22  Utsho uYehova ukuthi: “Yihla uye endlwini yokumkani wakwaYuda, uze uthethe apho eli lizwi.  Uze uthi, ‘Live ilizwi likaYehova, kumkani wakwaYuda ohleli etroneni kaDavide,+ wena nabakhonzi bakho nabantu bakho, abo bangena ngala masango.+  Utsho uYehova ukuthi: “Yenzani okusesikweni nobulungisa, nimhlangule ophangwayo esandleni soqhathayo; ningamdlakazelisi umphambukeli, inkwenkwe engenayise okanye umhlolokazi.+ Ningabagonyameli.+ Ningaphalazi naliphi na igazi elimsulwa kule ndawo.+  Kuba ukuba nithe ngandlela zonke nalenza eli lizwi, ngokuqinisekileyo kuya kungena ngamasango ale ndlu ookumkani abahlalela uDavide etroneni yakhe,+ bekhwele iinqwelo namahashe, yena nabakhonzi bakhe nabantu bakhe.”’+  “‘Kodwa ukuba nithe anawathobela la mazwi, ndiyazifunga,’+ utsho uYehova, ‘le ndlu iya kuba yindawo nje ephanzileyo.’+  “Kuba utsho uYehova ngokuphathelele indlu yokumkani wakwaYuda, ukuthi, ‘Kum unjengeGiliyadi, intloko yeLebhanon.+ Ngokuqinisekileyo ndiya kukwenza intlango;+ ke zona izixeko, akukho nasinye esiya kumiwa.+  Yaye ndiza kubangcwalisa nxamnye nani abo bonakalisayo,+ ngamnye nezixhobo zakhe;+ kwaye bamele bagawule imisedare yakho eyeyona mihle+ baze bayibangele iwele emlilweni.+  Neentlanga ezininzi okunene ziya kudlula ngakwesi sixeko zize zithi olunye kolunye: “Kungenxa yantoni na ukuba uYehova enjenje kwesi sixeko sikhulu?”+  Yaye baya kuthi: “Kungenxa yokuba bawushiyile umnqophiso kaYehova uThixo wabo+ baza baqalisa ukuqubuda kwabanye oothixo, babakhonza.”’+ 10  “Musani ukulilela ofileyo,+ ningavelani naye. Mkhaleleni kakhulu lowo umkayo, kuba akasayi kubuya kwakhona kwaye okunene akayi kulibona ilizwe lezalamane zakhe. 11  Kuba utsho uYehova ngokuphathelele uShalum+ unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda olawulayo esikhundleni sikaYosiya uyise,+ ophume kule ndawo, ukuthi, ‘Akasayi kubuyela apho. 12  Kuba uya kufela kwindawo abamthimbele kuyo, yaye akasayi kulibona eli lizwe kwakhona.’+ 13  “Yeha ke oyakhayo indlu yakhe,+ kodwa kungengabulungisa, namagumbi akhe aphezulu, kodwa ngokungekho sikweni, ngokusebenzisa idlelane lakhe elikhonzela ilize, engaliniki nomvuzo walo;+ 14  othi, ‘Ndiza kuzakhela indlu ebanzi namagumbi aphezulu aphangaleleyo;+ neefestile zam zimele zandiswe kuyo, kwaye iya kufulelwa ngemisedare+ ize iqatywe ngento ebomvu krwe.’+ 15  Uya kuqhubeka ulawula na ngenxa yokuba ukhuphisana ngokusebenzisa umsedare? Ke yena uyihlo, akazange adle na asele aze aphumeze okusesikweni nobulungisa?+ Ngaloo ndlela kwamhambela kakuhle yena.+ 16  Waligweba ibango elisemthethweni loxhwalekileyo nehlwempu.+ Yaye kwahamba kakuhle. ‘Ibingekuko ukundazi na oko?’ utsho uYehova. 17  ‘Ngokuqinisekileyo amehlo akho nentliziyo yakho akakho ntweni ngaphandle kwenzuzo yakho yokungekho sikweni,+ nasegazini lalowo umsulwa ukuze uliphalaze,+ nasekuqhatheni nasekuphangeni ukuze ukwenze oko.’ 18  “Ngoko ke utsho uYehova ngokuphathelele uYehoyakim+ unyana kaYosiya, ukumkani wakwaYuda, ukuthi, ‘Abayi kumenzela sijwili ngokuthi: “Awu, mntakwethu! Awu, dade wethu!” Abayi kumenzela sijwili ngokuthi: “Awu, nkosi! Awu, isidima sakhe!”+ 19  Uya kungcwatywa ngokungcwatywa kwenkunzi ye-esile,+ ngokurhuqwa nokulahlwa, ngaphandle kwamasango aseYerusalem.’+ 20  “Nyuka uye eLebhanon+ uze udanduluke, naseBhashan+ khupha ilizwi lakho. Uze udanduluke useAbharim,+ ngenxa yokuba baphukile bonke abo bakuthanda kakhulu.+ 21  Ndathetha kuwe ebudeni bokungabi naxhala kwakho.+ Wathi, ‘Andiyi kuthobela.’+ Ibiyindlela yakho le ukususela ebutsheni bakho, kuba akuzange ulithobele ilizwi lam.+ 22  Umoya uya kubalusa bonke abalusi bakho;+ nabo ke bakuthanda kakhulu, baya kuya ekuthinjweni.+ Kuba ngelo xesha uya kuba neentloni uze ngokuqinisekileyo uzive uthotyiwe ngenxa yentlekele yakho yonke.+ 23  Owu wena uhlala eLebhanon,+ owakhela indlwane kuyo imisedare,+ hayi indlela ngokuqinisekileyo oya kuthi uncwine ngayo xa ufikelwa yinimba,+ inimba enjengaleyo yomfazi ozalayo!”+ 24  “‘Ndiphila nje,’ utsho uYehova, ‘kwanokuba uKoniya+ unyana kaYehoyakim,+ ukumkani wakwaYuda, ebengumsesane wokutywina+ esandleni sam sasekunene, bendiya kukuncothula!+ 25  Yaye ndiza kukunikela esandleni sabo bafuna umphefumlo wakho+ nasesandleni sabo uboyikayo nasesandleni sikaNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni nasesandleni samaKhaledi.+ 26  Kwaye ndiza kukuphosa wena nonyoko+ owakuzalayo kwelinye ilizwe eningazange nizalelwe kulo, nifele apho.+ 27  Nelizwe abaya kuphakamisela umphefumlo wabo kulo ukuba babuyele, abayi kubuyela kulo.+ 28  Ngaba lo mntu uKoniya+ uluhlobo nje oludelekileyo, noluqhekeziweyo,+ okanye isitya esingayolisiyo?+ Kutheni na yena nenzala yakhe bemele baphoswe phantsi baze balahlelwe kwilizwe abangalazanga?’+ 29  “Owu mhlaba, mhlaba, mhlaba, live ilizwi likaYehova.+ 30  Utsho uYehova ukuthi, ‘Bhalani phantsi ukuba le ndoda ayinabantwana,+ le ndoda yomeleleyo ayiyi kuba nayo nayiphi na impumelelo ngemihla yayo; kuba enzaleni yayo akukho namnye oya kuba nayo nayiphi na impumelelo,+ ohlala etroneni kaDavide+ nophinda alawule kwaYuda.’”

Umbhalo osemazantsi