Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 2:1-37

2  Lafika ke kum ilizwi likaYehova,+ lisithi:  “Hamba, uze umemeze ezindlebeni zeYerusalem, uthi, ‘Utsho uYehova ukuthi:+ “Ndibukhumbula kakuhle ububele bakho bothando ebutsheni bakho,+ uthando ebudeni bokuganelwa kwakho umtshato,+ ukundilandela kwakho entlango, kwilizwe elingahlwayelwanga mbewu.+  USirayeli wayengcwele kuYehova,+ imveliso Yakhe yokuqala.”’+ ‘Nabaphi na abantu abamqwengayo babeya kuba netyala.+ Babeya kufikelwa yintlekele,’ utsho uYehova.”+  Liveni ilizwi likaYehova, ndlu kaYakobi,+ nani nonke zintsapho zendlu kaSirayeli.+  Utsho uYehova ukuthi: “Yintoni na engekho sikweni abayifumeneyo ooyihlo kum,+ le nto bakhwelele kude kum,+ balandela isithixo esililize+ baza nabo baba lilize?+  Kwaye abazange bathi, ‘Uphi na uYehova, Lowo wasinyusayo esikhupha kwilizwe laseYiputa,+ Lowo wasihambisa entlango, kwilizwe lethafa eliyinkqantosi+ nomhadi, kwilizwe elingenamanzi+ nelinethunzi elimnyama,+ kwilizwe ekungadluli mntu kulo nekungahlali mntu wasemhlabeni kulo?’  “Ndanizisa kwilizwe lamabhoma, ukuba nidle isiqhamo salo nezinto zalo ezilungileyo.+ Kodwa nangena naza nalenza inqambi ilizwe lam; nelifa lam nalenza into ecekisekayo.+  Ababingeleli abazange bathi, ‘Uphi na uYehova?’+ Yaye bona kanye abo baphethe umthetho babengandazi;+ abalusi banxaxhile kum,+ kwanabaprofeti baprofete ngoBhahali,+ baza balandela abo bangenakuzisa ngenelo.+  “‘Ngoko ke ndiya kusukuzana ngokubhekele phaya nani,’+ utsho uYehova, ‘yaye ndiya kusukuzana noonyana boonyana benu.’+ 10  “‘Kodwa dlulani kumazwe angaselunxwemeni lwaseKitim+ nize nibone. Ewe, thumelani naseKedare+ nize ninikele ingqalelo ekhethekileyo, nibone enoba nantoni na enjengale yakhe yenzeka na.+ 11  Lukhe lunanise na uhlanga ngoothixo,+ kwanabo bangengabo oothixo?+ Kodwa bona abantu bam bananise ngozuko lwam ngenxa yoko kungenakuzisa ngenelo.+ 12  Mangaliswani koku, nina mazulu; nibe namanwele ngokuqhiphuka umbilini okukhulu,’ utsho uYehova,+ 13  ‘ngenxa yokuba kukho izinto ezimbini ezimbi abazenzileyo abantu bam: Bandishiyile mna,+ mthombo wamanzi aphilayo,+ ukuze bazimbele amaqula, amaqula aqhekekileyo, angenakuqulatha manzi.’ 14  “‘USirayeli ungumkhonzi na,+ okanye ikhoboka elizalelwe endlwini? Kutheni ephangwa nje? 15  Iingonyama ezintsha ezinesingci ziyagquma nxamnye naye;+ ziye zalikhupha ilizwi lazo.+ Yaye ilizwe lakhe zihamba zilenza into yokukhwankqiswa. Izixeko zakhe bazitshisile, khon’ ukuze kungabikho mmi.+ 16  Kwanoonyana baseNofu+ naseTapanesi+ badlela elukakayini lwentloko yakho.+ 17  Oku akukwenzanga ngokwakho na kuwe ngokushiya kwakho uYehova uThixo wakho+ ebudeni bexesha lokuhamba kwakhe endleleni?+ 18  Yaye ngoku uyixhalabele ngantoni na indlela yaseYiputa+ ukuze usele amanzi aseShihore?+ Kwaye uyixhalabele ngantoni na indlela yaseAsiriya+ ukuze usele amanzi oMlambo? 19  Ububi bakho bufanele bukulungise,+ nezenzo zakho zokungathembeki zifanele zikohlwaye.+ Yazi, ke, uze ubone ukuba ukumshiya kwakho uYehova uThixo wakho yinto embi nekrakra,+ nokuba akukhange unkwantye ndim,’+ itsho iNkosi enguMongami,+ uYehova wemikhosi. 20  “‘Kuba kwakudala ndayaphula idyokhwe yakho;+ ndaziqhawula izibopho zakho. Kodwa wathi: “Andizi kukhonza,” kuba walala wanaba+ phezu kweenduli zonke eziphakamileyo naphantsi kwemithi yonke enabileyo,+ uzenza unongogo.+ 21  Mna ke, ndakutyala unjengomdiliya wohlobo obomvu,+ wonke uyimbewu yenyaniso. Ngoko kwenzeke njani na ukuba unditshintshele ube ngamahlumelo omdiliya ongcakachileyo wasemzini?’+ 22  “‘Kodwa nokuba ungahlamba ngealkali uze uthabathele kuwe izixa ezininzi zesoda,+ ngokuqinisekileyo isiphoso sakho besiya kuba kukudyobheka phambi kwam,’+ itsho iNkosi enguMongami uYehova. 23  Ungatsho njani na ukuthi, ‘Andizenzanga nqambi.+ Andibalandelanga+ ooBhahali’? Yibone indlela yakho entlanjeni.+ Phawula oko ukwenzileyo. Ithole eliyimazi yenkamela elihla linyuka ngokungenanjongo ezindleleni zalo; 24  iqwarhashe+ eliqhele intlango, lisezela umoya+ ngokokunqwena komphefumlo walo; ngexesha lokukhwelwa kwalo, ngubani na onokulibuyisa? Bonke abo balifunayo abayi kuzidinisa. Baya kulifumana ngenyanga yalo. 25  Luthintele unyawo lwakho lungabi ze, nomqala wakho elunxanweni.+ Kodwa wathi, ‘Akukho themba!+ Hayi, kuba ndibathandile abasemzini,+ yaye ndiza kulandela bona.’+ 26  “Njengokuhlazeka kwesela xa lifunyenwe, ngokunjalo abo bendlu kaSirayeli bazive behlazekile,+ bona, ookumkani babo, iinkosana zabo nababingeleli babo nabaprofeti babo.+ 27  Bathi emthini, ‘Ungubawo,’+ naselityeni bathi, ‘Wena wandizala.’ Kodwa mna bandinikele umva weentamo kungekhona ubuso.+ Yaye ngexesha lentlekele yabo baya kuthi, ‘Suka uze usisindise!’+ 28  “Kodwa baphi na oothixo bakho ozenzele bona?+ Mabasukume ukuba banako ukukusindisa ngexesha lentlekele yakho.+ Kuba oothixo bakho bangangenani lezixeko zakho, Yuda.+ 29  “‘Kutheni na nasukuzana nam?+ Kutheni na nanxaxha, nonke, kum?’+ utsho uYehova. 30  Akubanga luncedo ukubabetha kwam oonyana benu.+ Abayithabathanga ingqeqesho.+ Ikrele lenu libaqwengile abaprofeti benu, njengengonyama eyonakalisayo.+ 31  Owu zizukulwana, ziboneleni ilizwi likaYehova.+ “Bendiyintlango nje na kuSirayeli+ okanye ilizwe lobumnyama obukhulu? Kutheni na ukuze abantu bam, aba, bathi, ‘Siye sabhadula. Asisayi kuba seza kuwe’?+ 32  Intombi enyulu ingazilibala na izihombo zayo, umtshakazi iinqwemesha zakhe? Ukanti abantu bam—bandilibele imihla engenakubalwa.+ 33  “Kutheni na, mfazindini, uphucula indlela yakho ukuze ufune uthando? Ngoko ke iindlela zakho uzifundise ezintweni ezimbi.+ 34  Emibhinqweni yakho kufunyenwe amabala egazi lemiphefumlo+ yamahlwempu amsulwa.+ Andiwafumananga kwisenzo sokuqhekeza, kodwa akuyo yonke le.+ 35  “Kodwa uthi, ‘Ndihleli ndimsulwa. Ngokuqinisekileyo umsindo wakhe ubuyile kum.’+ “Yabona, ndiya kumangalelana nawe ngenxa yokuba uthi, ‘Andonanga.’+ 36  Kutheni na ukugqala njengento engabalulekanga ukutshintsha indlela yakho?+ NaseYiputa uya kuba neentloni,+ kanye njengoko waba neentloni eAsiriya.+ 37  Ngenxa yeso sizathu uya kuphuma izandla zakho zisentloko,+ ngenxa yokuba uYehova uzigatyile izinto onentembelo kuzo, yaye akuyi kuphumelela ngazo.”

Umbhalo osemazantsi