Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 14:1-22

14  Lilo eli ilizwi likaYehova elafikayo kuYeremiya ngokuphathelele imbalela:+  UYuda uzilile,+ namasango akhe aphelelwe.+ Adakumbile emhlabeni,+ nesikhalo seYerusalem sinyukile.+  Neengangamsha zabo zithume abangabalulekanga babo amanzi.+ Beze emijelweni. Abafumananga manzi.+ Babuye nezitya zabo zingenanto. Bahlazisiwe yaye badanile,+ bagqubuthele intloko.+  Ngenxa yomhlaba oqotyiweyo kuba kungabangakho mvula elizweni,+ abalimi baneentloni; bagqubuthele intloko.+  Kuba kwanexhamakazi liyazala endle, kodwa liyalishiya ithole lalo, ngenxa yokuba kungekho ngca ithambileyo.  Namaqwarhashe+ ema ngxi ezindulini ezingenanto; awusezele umoya njengoodyakalashe; amehlo awo aphelelwe ngenxa yokuba abukho utyani.+  Kwanokuba iziphoso zethu zingqina nxamnye nathi, Yehova, thabatha inyathelo ngenxa yegama lakho;+ kuba zininzi izenzo zethu zokungathembeki;+ sonile kuwe.+  Owu wena themba likaSirayeli,+ Msindisi wakhe+ ngexesha lokubandezeleka,+ kutheni na ukuba ube njengomphambukeli elizweni, nanjengomhambi othe gu bucala ukuze achithe ubusuku?+  Kutheni na waba njengomntu othe khamnqa, njengendoda enamandla engakwaziyo ukusindisa?+ Kanti uphakathi kwethu,+ Yehova, kwaye igama lakho libiziwe phezu kwethu.+ Musa ukusiyekela. 10  Utsho uYehova ukuthi ngokuphathelele esi sizwana: “Ngaloo ndlela sithande ukubhadula;+ iinyawo zaso asizinqandanga.+ UYehova ke akakholiswanga siso.+ Ke kaloku uya kusikhumbula isiphoso saso, anikele ingqalelo ezonweni zaso.”+ 11  Waza uYehova wathi kum: “Musa ukusithandazela esi sizwana ukuba kusilungele.+ 12  Xa sizila ukutya, andisiphulaphuli isikhalo saso sokubongoza;+ naxa sinikela umnikelo otshiswa kuphele nomnikelo wokudla okuziinkozo, andikholiswa siso;+ kuba ndisiphelisa ngekrele nangendlala nangendyikitya yokufa.”+ 13  Ndathi ke mna: “Awu, Nkosi enguMongami Yehova! Yabona, abaprofeti bathi kubo, ‘Aniyi kubona krele, yaye akuyi kubakho ndlala kuni, kodwa ndiya kuninika uxolo lokwenyaniso kule ndawo.’”+ 14  Waza uYehova wahlabela mgama wathi kum: “Abaprofeti baprofeta ubuxoki egameni lam.+ Andibathumanga, ndingabayalelanga okanye ndathetha kubo.+ Baniprofetela umbono wobuxoki nokuvumisa nento engenaxabiso+ nenkohliso yentliziyo yabo.+ 15  Ngoko ke utsho uYehova ngokuphathelele abaprofeti abaprofeta egameni lam nendingabathumanga nabathi akukho krele okanye ndlala eya kubakho kweli lizwe ukuthi, ‘Abo baprofeti baya kufikelela ekupheleni kwabo ngekrele nangendlala.+ 16  Kwaye bona kanye aba bantu babaprofetelayo baya kuphoselwa phandle ezitratweni zaseYerusalem ngenxa yendlala nekrele, kungekho bani wokubangcwaba—bona, nabafazi babo, noonyana babo, neentombi zabo.+ Yaye ndiza kuyiphalazela phezu kwabo intlekele yabo.’+ 17  “Uze ulithethe kubo eli lizwi lokuthi, ‘Amehlo am makehle iinyembezi ubusuku nemini, angayeki,+ kuba intombi enyulu yabantu bam yaphulwe+ ngokuwa okukhulu, ngokubethwa okugulisa ngokugqithiseleyo.+ 18  Ukuba okunene ndiyaphuma ndiye endle, khangela, ke, nabo ababuleweyo likrele!+ Ukuba okunene ndingena esixekweni, khangela, izifo ezibangelwa yindlala!+ Kuba kokubini umprofeti nombingeleli bajikeleze ilizwe abangalaziyo.’”+ 19  Umgatye ngokupheleleyo na uYuda,+ okanye umphefumlo wakho uyayenyanya na iZiyon?+ Kutheni na ukuze usibethe, kangangokuba singabi nakuphiliswa?+ Besinethemba loxolo, kodwa akufikanga okulungileyo; nexesha lokuphiliswa, kodwa, khangela! kukho unkwantyo!+ 20  Siyabuqonda, Yehova, ubungendawo bethu, isiphoso sookhokho bethu,+ kuba sikonile.+ 21  Musa ukungabi nantlonelo ngathi ngenxa yegama lakho;+ musa ukuyidelela itrone yakho ezukileyo.+ Khumbula; musa ukuwaphula umnqophiso wakho nathi.+ 22  Phakathi kwezithixo ezililize+ bakho na abanganisa imvula, okanye namazulu ngokwawo angawunisa na umvumbi?+ Asinguwe na, Yehova Thixo wethu?+ Sithembe wena, kuba nguwe ozenzileyo zonke ezi zinto.+

Umbhalo osemazantsi