Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yeremiya 13:1-27

13  Utsho uYehova kum ukuthi: “Hamba, uzithengele ibhanti lelinen uze ulibhinqe esinqeni sakho, kodwa lingaze lidibane namanzi.”  Ngoko ndalifumana ibhanti elo ngokwelizwi likaYehova ndaza ndalibhinqa esinqeni sam.  Yaye ilizwi likaYehova lafika kum isihlandlo sesibini, lisithi:  “Thabatha ibhanti olifumeneyo, elisesinqeni sakho, uze usuke, uye kumEfrate,+ ulifihle apho kwimfanta yengxondorha.”  Ngoko ndahamba ndaza ndalifihla kumEfrate, kanye njengoko uYehova wayendiyalele.  Kodwa kwathi ekupheleni kwemihla emininzi uYehova wathi kum: “Suka, uye kumEfrate uze uthabathe ibhanti endakuyalela ukuba ulifihle khona.”  Ngako oko ndaya kumEfrate ndaza ndemba ndalithabatha ibhanti kuloo ndawo ndandilifihle kuyo, yaye, khangela! ibhanti lalonakele; lalingafanelekelanga nantoni na.  Ngoko kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi:  “Utsho uYehova ukuthi, ‘Ndiya kulenjenjalo ukulonakalisa ikratshi lakwaYuda+ nekratshi elikhulu leYerusalem. 10  Aba bantu banobubi nabalayo ukuthobela amazwi am,+ abahamba ngobulukhuni bentliziyo yabo+ nabaqhubeka belandela abanye oothixo ukuze babakhonze nokuze baqubude kubo,+ baya kuba kanye njengeli bhanti elingafanelekelanga nto.’ 11  ‘Kuba kanye njengoko ibhanti linamathela esinqeni somntu, ngokunjalo indlu kaSirayeli iphela nendlu kaYuda iphela ndazinamathelisa kum,’+ utsho uYehova, ‘ukuze babe ngabantu+ bam negama+ nendumiso nento entle; kodwa abazange bathobele.’+ 12  “Kwaye umele uthethe eli lizwi kubo, ‘Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi: “Yonke ingqayi enkulu izaliswa ngewayini.”’+ Yaye ngokuqinisekileyo baya kuthi kuwe, ‘Uba asiyazi kakade into yokuba yonke ingqayi enkulu izaliswa ngewayini?’ 13  Uze uthi ke kubo, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Yabona, ndibazalisa ngokunxila bonke abemi beli lizwe nookumkani abahlalela uDavide+ etroneni yakhe nababingeleli nabaprofeti nabo bonke abemi baseYerusalem.+ 14  Yaye ndiza kubangqubanisa, ooyise noonyana, ngaxeshanye,”+ utsho uYehova. “Andiyi kubonisa mfesane, ndingabi nalo naluphi na usizi, yaye andiyi kuba nanceba ngokokude ndingabonakalisi.”’+ 15  “Yivani nize nibeke indlebe. Musani ukuba nekratshi,+ kuba uYehova uthethile.+ 16  Mzukiseni uYehova uThixo wenu,+ ngaphambi kokuba abangele ubumnyama+ naphambi kokuba iinyawo zenu zibetheke olunye kolunye ezintabeni ngongcwalazi.+ Ngokuqinisekileyo ke niya kuba nethemba lokukhanya,+ yaye okunene uya kwenza ithunzi elimnyama;+ uya kulijika libe sisithokothoko.+ 17  Ukuba anithanga nikuve oko,+ uya kulila umphefumlo wam kwiindawo ezifihlakeleyo ngenxa yekratshi lenu yaye ngokuqinisekileyo uya kuntywizisa iinyembezi; neliso lam liya kuhla iinyembezi,+ ngenxa yokuba umhlambi+ kaYehova uya kube uthinjiwe. 18  “Yithi kukumkani nakwinenekazi,+ ‘Hlalani ngokuzithoba,+ kuba ngokuqinisekileyo isithsaba senu sobuhle siya kuhla ezintlokweni zenu.’+ 19  Izixeko zasemzantsi zivaliwe, ukuze kungabikho bani uzivulayo. UYuda wonke usiwe ekuthinjweni. Uthinjiwe wonke ephela.+ 20  “Phakamisa amehlo akho uze ubone abo bavela emntla.+ Uphi na umhlambi lowo akunika wona, umhlambi wakho omhle?+ 21  Uya kuthini na xa lowo ephethulela ingqalelo yakhe kuwe,+ xa wena ubafundise kanye ecaleni kwakho njengabahlobo abasenyongweni kwasekuqaleni?+ Ayiyi kukubamba na inimba, njengaleyo yomfazi ozalayo?+ 22  Naxa uya kuthi entliziyweni yakho,+‘Kutheni na ndisehlelwa zezi zinto nje?’+ ngenxa yobuninzi beziphoso zakho imibhinqo yakho ihlutyiwe;+ izithende zakho ziphethwe ngogonyamelo. 23  “UmKushi+ unokulutshintsha na ulusu lwakhe? okanye ihlosi amabala alo?+ Nani ngokwenu ningakwazi ukwenza okulungileyo, nina bantu bafundiswe ukwenza okubi.+ 24  Ngoko ndiya kubachithachitha+ njengeendiza ezidlula nomoya wasentlango.+ 25  Liqashiso lakho elo, isahlulo osilinganiselweyo sivela kum,”+ utsho uYehova, “ngenxa yokuba undilibele+ kwaye uhlala ukholosa ngobuxoki.+ 26  Nam ndiya kuyiphakamisela ebusweni bakho imibhinqo yakho, kwaye ngokuqinisekileyo liya kubonwa ihlazo lakho,+ 27  izenzo zakho zokukrexeza+ nokukhala kwakho,+ ihambo yakho evakalala yobunongogo. Ezindulini, endle, ndizibonile izinto zakho ezilizothe.+ Yeha ke wena, Yerusalem! Akunakuhlambuluka+—emva kwethuba elingakanani na?”+

Umbhalo osemazantsi