Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yakobi 3:1-18

3  Musani ukufuna ukuba ngabafundisi nonke,+ bazalwana bam, nisazi nje ukuba thina bafundisayo siya kufumana umgwebo onzima ngakumbi.+  Sonke siyakhubeka izihlandlo ezininzi.+ Ukuba kukho nabani na ongakhubeki zwini,+ lowo uyindoda egqibeleleyo,+ ekwaziyo ukuwubamba ngomkhala kwanomzimba wayo uphela.  Ukuba sifaka imikhala+ emilonyeni yamahashe ukuze asithobele,+ silawula nomzimba wawo uphela.  Khangelani! Kwanezikhephe, nangona zizikhulu kangako yaye ziqhutywa yimimoya enamandla, zilawulwa ngephini elincinane+ kakhulu ukuya apho umqhubi anqwenela ukuba ziye khona.  Ngokunjalo, nalo, ulwimi lulilungu elincinane ukanti luzigwagwisa kakhulu.+ Khangelani! Hayi indlela omncinane ngayo umlilo ofunekayo ukutshisa ihlathi elikhulu gqitha!  Kaloku, ulwimi lungumlilo.+ Ulwimi lufana nqwa nehlabathi lentswela-bulungisa phakathi kwamalungu ethu, kuba ludyobha umzimba uphela,+ lukwatshisa nevili lobomi bemvelo; lona ke lutshiswa yiGehena.  Zonke iindidi zamarhamncwa nezeentaka nezezinto ezirhubuluzayo nezezidalwa zaselwandle zinako ukwenziwa mbuna yaye sezikhe zenziwa mbuna ngabantu.+  Kodwa ulwimi, akukho namnye kuluntu onako ukulwenza mbuna. Luyinto engalawulekiyo embi, luzele yityhefu ebulalayo.+  Ngalo sibonga uYehova,+ uBawo,+ kanti kwangalo siqalekisa+ abantu abenziwe “ngomfanekiso kaThixo.”+ 10  Kumlomo omnye kuphuma ukubonga nesiqalekiso. Akufanelekanga, bazalwana bam, ukuba kube njalo.+ 11  Akwenzeki ukuba kumpompoze amanzi amnandi nakrakra mthonjeni mnye,+ andibi kunjalo? 12  Bazalwana bam, umkhiwane awunakuvelisa iziqhamo zomnquma, nomdiliya awunakuvelisa amakhiwane, andibi kunjalo?+ Engenako namanzi amtyuba ukuvelisa amanzi amnandi. 13  Ngubani na osisilumko noqondayo phakathi kwenu? Makayibonise imisebenzi yakhe ngehambo yakhe entle+ enobulali bobulumko. 14  Kodwa ukuba ninekhwele elikrakra+ nokusukuzana+ ezintliziyweni zenu, musani ukuzigwagwisa+ yaye nixoka nxamnye nenyaniso.+ 15  Obu asibobulumko obuhla buvela phezulu,+ kodwa bobasemhlabeni,+ bobobulwanyana, bobobudemon.+ 16  Kuba apho kukho ikhwele+ nokusukuzana, kubakho isidubedube nabo bonke ububi.+ 17  Kodwa ubulumko+ obuvela phezulu okokuqala nje bunyulu,+ bandule ke bube boboxolo,+ bube nengqiqo,+ bulungele ukuthobela, buzele yinceba neziqhamo ezilungileyo,+ abucaluli ngokukhetha ubuso,+ abunaluhanahaniso.+ 18  Ngaphezu koko, imbewu yesiqhamo+ sobulungisa+ ihlwayelwa phantsi kweemeko zoxolo+ ngabo benza uxolo.+

Umbhalo osemazantsi