Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yakobi 2:1-26

2  Bazalwana bam, ukholo lwenu eNkosini yethu uYesu Kristu, eluzuko lwethu,+ alunamkhethe,+ andibi kunjalo?  Kuba, ukuba apho nihlanganisene+ khona kungena umntu onemisesane yegolide eminweni yakhe nonesinxibo esimbejembeje, kungene kwanomntu olihlwempu onesinxibo esinyhukunyhuku,+  nize nikhangele ngobabalo+ lowo unesinxibo esimbejembeje nithi: “Hlala apha kwindawo entle,” nithi kulowo ulihlwempu: “Yima phaya wena,” okanye: “Hlala apha ngasesihlalweni seenyawo zam,”  aniyi kuba niyacalulana na kwanodwa,+ nizenza abagwebi+ abenza izigqibo ezingendawo?+  Phulaphulani, bazalwana bam abaziintanda. UThixo wanyula amahlwempu+ eli hlabathi ukuba abe zizityebi+ elukholweni neendlalifa zobukumkani, awabuthembisayo kwabo bamthandayo,+ akunjalo?  Nina ke, nimhlazisile umntu olihlwempu. Izityebi ziyanicinezela,+ yaye zinirhuqela phambi kweenkundla zomthetho,+ akunjalo?  Ziyalinyelisa+ igama elihle enabizwa ngalo,+ akunjalo?  Ukuba ke niyawuzalisa umthetho wakomkhulu,+ ngokwesibhalo esithi: “Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu,”+ nenza kakuhle.  Kodwa ukuba niqhubeka nibonisa umkhethe,+ niyona, kuba niyohlwaywa ngumthetho+ njengabanxaxhayo. 10  Lowo uwugcina wonke uMthetho, aze aphule umyalelo omnye, unetyala lokuwaphula wonke.+ 11  Kuba lowo wathi: “Uze ungakrexezi,”+ wakwathi: “Uze ungabulali.”+ Ukuba, ke, akukrexezi kodwa uyabulala, unxaxhile emthethweni. 12  Intetho yenu nezenzo zenu mazibe zezabantu abalindele ukugwetywa ngomthetho wenkululeko.+ 13  Kuba lowo ungenanceba uya kugwetywa ngokungenanceba.+ Kodwa yona inceba iyasongamela isigwebo. 14  Kunceda ntoni na, bazalwana bam, ukuba umntu athi unokholo+ kodwa abe engenayo imisebenzi?+ Olo kholo alunako ukumsindisa, andibi kunjalo?+ 15  Ukuba umzalwana okanye udade uyadlakazela, eswele ukutya okulingene imini,+ 16  aze omnye kuni athi kubo: “Hambani ngoxolo, nifudumale, nihluthe,” kodwa ningabaniki izinto abazisweleyo, kunceda ngantoni oko?+ 17  Ngoko ke, nalo ukholo, ukuba alunamisebenzi,+ lufile. 18  Wosuka omnye athi: “Wena unokholo, ke mna ndinemisebenzi. Ndibonise ukholo lwakho olungenamisebenzi, mna ndokubonisa ukholo lwam ngemisebenzi yam.”+ 19  Uyakholwa ukuba kukho uThixo omnye, akunjalo?+ Wenza kakuhle. Ukanti needemon ziyakholwa zize zityhwatyhwe.+ 20  Uyathanda na ke ukwazi, mntundini ulambathayo, ukuba ukholo olungenamisebenzi alunto yanto? 21  UAbraham ubawo wethu+ akazange na avakaliswe elilungisa ngemisebenzi emva kokuba wanikela ngoIsake unyana wakhe phezu kwesibingelelo?+ 22  Uyabona ukuba ukholo lwakhe lwaluhambisana nemisebenzi yakhe, lwaza lwenziwa lwagqibelela ukholo lwakhe ngayo imisebenzi yakhe,+ 23  sazaliseka ke isibhalo esithi: “UAbraham wakholwa kuYehova, kwaza oko kwabalelwa kuye njengobulungisa,”+ waza wabizwa ngokuba “ngumhlobo kaYehova.”+ 24  Niyabona ukuba umntu uvakaliswa elilungisa+ ngemisebenzi,+ kungekhona ngokholo lodwa.+ 25  Ngokufanayo akazange na noRahabhi+ ihenyukazi avakaliswe elilungisa ngemisebenzi, emva kokuba wabamkela ngomoya wokubuk’ iindwendwe abathunywa waza wabakhupha ngandlela yimbi?+ 26  Eneneni, njengoko umzimba ngaphandle komoya ufile,+ ngokunjalo nokholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.+

Umbhalo osemazantsi