Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Yakobi 1:1-27

1  UYakobi,+ ikhoboka+ likaThixo neleNkosi uYesu Kristu, ubhalela izizwe ezilishumi elinesibini+ ezichithachithekileyo:+ Ndiyabulisa!  Kugqaleni kuluvuyo olukhulu, bazalwana bam, xa nihlangabezana nezilingo ezahlukahlukeneyo,+  nisazi nje ukuba ukuvavanywa kokholo lwenu kuvelisa unyamezelo.+  Ngoko ke unyamezelo lwenu malupheleliswe, ukuze nibe ngabapheleleyo+ nabaphilileyo kwiinkalo zonke, ningaswele nto.+  Ngoko, ukuba kukho nabani na kuni oswele ubulumko,+ makaqhubeke ebucele kuThixo,+ kuba unika bonke ngesisa, engangcikivi;+ yaye uya kubunikwa.+  Kodwa makaqhubeke ecela+ ngokholo, engathandabuzi+ konke konke, kuba lowo uthandabuzayo unjengeliza lolwandle eliqhutywa livuthuzwa ngumoya.+  Enyanisweni, loo mntu makangabi uya kwamkela nto kuYehova;+  ungumntu othingazayo,+ ongazinzanga+ kuzo zonke iindlela zakhe.  Kodwa umzalwana othobekileyo makagcobe ngenxa yokuphakanyiswa kwakhe,+ 10  nalowo usisityebi+ ngenxa yokuthotywa kwakhe, ngenxa yokuba uya kuthi shwaka njengentyatyambo yotyani.+ 11  Kuba lithi lakuphuma ligqatse ilanga, libubunise utyani, ivuthuluke intyatyambo yabo, nobuhle bembonakalo yabo yangaphandle butshabalale. Koba njalo ke nokuphelelwa kwesityebi kwiindlela zaso zobomi.+ 12  Unoyolo umntu oqhubeka enyamezela isilingo,+ ngenxa yokuba akuba ekholekile uya kwamkela isithsaba sobomi,+ awabathembisa ngaso [uYehova] abo baqhubeka bemthanda.+ 13  Makungabikho nabani na, xa esesilingweni+ othi: “Ndilingwa nguThixo.” Kuba uThixo akanakulingwa ngezinto ezimbi yaye naye akalingi namnye. 14  Kodwa ngamnye ulingwa ngokutsalwa nokuwexulwa ngumnqweno wakhe.+ 15  Wandule ke umnqweno, xa uthe wakhawula, uzale isono;+ isono, xa sithe safezwa, sivelisa ukufa.+ 16  Musani ukulahlekiswa,+ bazalwana bam abaziintanda. 17  Sonke isipho esilungileyo+ naso sonke isipho esigqibeleleyo sivela phezulu,+ kuba sihla sivela kuYise wezikhanyiso zesibhakabhaka,+ kwaye yena akaguquguquki njengesithunzi.+ 18  Ngenxa yokuba wathandayo,+ wasivelisa ngelizwi lenyaniso,+ ukuba sibe ziintlahlela+ ezithile zezidalwa zakhe. 19  Yazini oku, bazalwana bam abaziintanda. Wonke umntu umele akhawuleze ukuva, acothe ukuthetha,+ acothe ukuqumba;+ 20  kuba ingqumbo yomntu ayisebenzi bulungisa bukaThixo.+ 21  Ngoko ke lahlani bonke ubunyhukunyhuku naloo nto igqithiseleyo, ububi,+ nize ngobulali namkele ukumiliselwa kwelizwi+ elikwaziyo ukusindisa imiphefumlo yenu.+ 22  Noko ke, yibani ngabenzi belizwi,+ ningabi ngabevayo kuphela, nizikhohlisa ngokuqiqa okuphosakeleyo.+ 23  Kuba lowo ulivayo ilizwi, aze angalenzi,+ unjengomntu okhangela ubuso bakhe bemvelo esipilini. 24  Kuba uyazikhangela, aze akumka, alibale ngoko nangoko ukuba unjani na. 25  Kodwa umntu oqondela kumthetho ogqibeleleyo+ wenkululeko, nalowo uzingisayo kuwo, yena lowo, ngenxa yokuba uye, akaba ngovayo aze alibale, kodwa waba ngumenzi womsebenzi,+ uya kuba noyolo+ ekuwenzeni kwakhe. 26  Ukuba umntu uzibona engumnquli ofanelekileyo+ ukanti engalubambi ngomkhala ulwimi lwakhe,+ kodwa eqhubeka ekhohlisa intliziyo yakhe,+ unqulo lwakhe luphuthile.+ 27  Unqulo oluhlambulukileyo+ nolungadyobhekanga+ ngokwembono kaThixo noBawo wethu lulo olu: ukuvelela iinkedama+ nabahlolokazi+ embandezelweni yabo,+ nokuzigcina ungenabala+ kulo ihlabathi.+

Umbhalo osemazantsi