Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Tito 1:1-16

1  UPawulos, ikhoboka+ likaThixo nompostile+ kaYesu Kristu ngokokholo lwabanyulwa bakaThixo+ nolwazi oluchanileyo+ lwenyaniso+ yozinikelo lobuthixo+  ngethemba lobomi obungunaphakade+ awathi uThixo, ongenakuxoka,+ wabuthembisa kwantlandlolo,+  kanti ngamaxesha akhe afanelekileyo walibonakalisa ilizwi lakhe ekushumayeleni endaphathiswa kona,+ ngokomyalelo woMsindisi wethu,+ uThixo;  ubhalela uTito, umntwana wokwenene+ ngokokholo esabelana ngalo ngokufanayo: Ngamana kungakho ububele obungasifanelanga noxolo oluvela kuThixo uBawo+ nakuKristu Yesu uMsindisi wethu.+  Ndakushiya eKrete+ ngenjongo yokuba umise izinto ngendlela efanelekileyo, umisele+ namadoda amakhulu kwizixeko ngezixeko, njengoko ndakuyalelayo;+  mawabe ngamadoda angenakumangaleleka,+ indoda yamfazi mnye,+ enabantwana abakholwayo abangamangalelwa njengabanoburheletyo okanye abangalawulekiyo.+  Kuba umveleli umele abe ngongenakumangaleleka+ njengegosa likaThixo,+ angabi ngowenza unothanda,+ angabi ngoqumba msinya,+ angaxokozeliswa butywala,+ angabi ngumbethi,+ angabaweli inzuzo yokunganyaniseki,+  kodwa makabe ngobuka iindwendwe,+ umthandi wokulunga, ephilile engqondweni,+ elilungisa, enyanisekile,+ enokuzeyisa,+  ebambelele ngokuqinileyo elizwini elithembekileyo njengesiseko sobugcisa bakhe bokufundisa,+ ukuze akwazi ukubongoza ngemfundiso ephilileyo+ nokubohlwaya+ abo baphikisayo. 10  Kuba kukho abantu abaninzi abangalawulekiyo, abathetha izinto ezingeyongenelo,+ nabakhohlisi bengqondo, ngokukodwa abo babambelele kulwaluko.+ 11  Kufuneka bavalwe imilomo, kuba babhukuqa izindlu ziphela+ ngokufundisa izinto ezingafanelekanga, ngenjongo yokufumana inzuzo yokunganyaniseki.+ 12  Omnye kubo, umprofeti wabo, wathi: “AmaKrete asoloko engamaxoki, amarhamncwa amabi,+ amadla-kudla angasebenziyo.” 13  Obu bungqina buyinyaniso. Ngenxa kanye yesi sizathu qhubeka ubohlwaya ngokuqatha,+ ukuze baphile+ elukholweni, 14  banganikeli ngqalelo kwiintsomi zamaYuda+ nakwimiyalelo yabantu+ abazikhwebulayo enyanisweni.+ 15  Zonke izinto zihlambulukile kubantu abahlambulukileyo.+ Kodwa kubantu abazenze inqambi+ nabangenalukholo+ akukho nto ihlambulukileyo, kodwa iingqondo zabo nezazela zabo+ zidyobhekile. 16  Bavakalisa esidlangalaleni ukuba bayamazi uThixo,+ kodwa bayamkhanyela ngemisebenzi yabo,+ ngoko ke bayacekiseka kuba abathobeli yaye abafanelekelanga+ naluphi na uhlobo lomsebenzi olungileyo.

Umbhalo osemazantsi