Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Rute 2:1-23

2  Ke kaloku uNahomi wayenesizalwane+ sendoda yakhe, indoda eyayinendyebo eninzi,+ yentsapho kaElimeleki, yaye igama layo yayinguBhohazi.+  Ekuhambeni kwexesha uRute umfazi womMowabhi wathi kuNahomi: “Nceda undivumele ndihambe, ndiye entsimini ndize ndibhikice+ phakathi kwezikhwebu emva kwakhe nabani na endiya kufumana ubabalo emehlweni akhe.” Ngoko wathi kuye: “Hamba, ntombi yam.”  Ngoko wahamba waza wangena, wabhikica emasimini emva kwabavuni.+ Ngaloo ndlela wazibhaqa ekwisiqwenga sentsimi kaBhohazi,+ owayengowentsapho kaElimeleki.+  Yaye, khangela! uBhohazi wafika evela eBhetelehem wathi kubavuni: “UYehova abe nani.”+ Babesithi kuye: “UYehova akusikelele.”+  UBhohazi+ wathi kumfana owayebekwe phezu kwabavuni: “Ngumfazana kabani lo?”  Ngoko umfana owayebekwe phezu kwabavuni waphendula wathi: “Lo mfazana ngumMowabhikazi,+ obuye noNahomi kwilizwe lakwaMowabhi.+  Wandula ke wathi, ‘Ndicela ukubhikica,+ yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuhlanganisa phakathi kwezithungu emva kwabavuni.’ Ngoko wangena wema ukususela ngelo xesha kusasa de wahlala phantsi ngoku endlwini okwethutyana.”+  Kamva uBhohazi wathi kuRute: “Uvile, akunjalo na, ntombi yam? Ungahambi uye kubhikica kwenye intsimi,+ yaye akumele uwele kule ndawo, kodwa uze unamathele kubafazana bam.+  Amehlo akho makabe sentsimini abaya kuyivuna, uhambe nabo. Andibayalelanga na abafana ukuba bangakuchukumisi?+ Xa unxaniwe, umele uye ezityeni uze usele koko kuya kukhiwa ngabafana.”+ 10  Ngoko wawa ngobuso waza waqubuda emhlabeni+ wathi kuye: “Kwenzeka njani ukuba ndikholeke emehlweni akho kangangokuba ndiphawuleke, ekubeni ndingowasemzini?”+ 11  Waza uBhohazi waphendula wathi kuye: “Kunikelwe ingxelo+ kum ngako konke oko ukwenzele unyokozala emva kokufa kwendoda yakho,+ nendlela oye wamshiya ngayo uyihlo nonyoko nelizwe lezalamane zakho nokuya kwisizwana owawungasazi ngaphambili.+ 12  Wanga uYehova angayivuza indlela owenza ngayo,+ yaye kwanga unganomvuzo ogqibeleleyo+ ovela kuYehova uThixo kaSirayeli, oye wafuna indawo yokusabela phantsi kwamaphiko akhe.”+ 13  Waza wathi: “Mandikholeke emehlweni akho, nkosi yam, ngenxa yokuba undithuthuzele nangenxa yokuba uthethe ngokuqinisekisayo kwisicakakazi sakho,+ nangona mna ngokwam ndisenokungabi njengomnye wezicakakazi zakho.”+ 14  Wathi kuye uBhohazi ngexesha lokudla: “Sondela apha, uze udle isonka+ ulithi nkxu iqhekeza lakho lesonka kwiviniga.” Ngoko wahlala phantsi ecaleni kwabavuni, yaye wayemnika iinkozo ezigcadiweyo,+ wadla, wanela, kwada kwakho nokuthile okusalayo. 15  Ngoko waphakama ukuze abhikice.+ Ke kaloku uBhohazi wayalela abafana bakhe, esithi: “Myekeni abhikice naphakathi kwezithungu, yaye ningamkhathazi.+ 16  Kwaye nifanele niqiniseke ukuba nimtsalela okuthile kwizithungu, nize nizishiye ngasemva ukuze abe nokuzibhikica,+ yaye ningamkhalimeli.” 17  Waqhubeka ebhikica emasimini de kwangokuhlwa,+ emva koko wabhula+ oko wayekubhikicile, yaye kwaba malunga ne-efa+ yerhasi. 18  Wandula ke wayithabatha waza waya esixekweni, yaye uninazala wakubona oko wayekubhikicile. Emva koko wakhupha oko kutya wayekushiyile+ emva kokuzanelisa waza wakunika uninazala. 19  Uninazala wathi kuye: “Ububhikica phi namhlanje, yaye ubusebenza phi? Kwanga angasikelelwa lowo uye wakuphawula.”+ Ngoko wamxelela uninazala ukuba usebenze nabani na; yaye wahlabela mgama wathi: “Igama lendoda endisebenze nayo namhlanje nguBhohazi.” 20  UNahomi wathi kumolokazana wakhe: “Makasikelelwe nguYehova,+ ongabushiyanga ububele bakhe bothando+ kwabaphilayo nabafileyo.”+ Yaye uNahomi wahlabela mgama wathi kuye: “Le ndoda ihlobene nathi.+ Ngomnye wabahlawuleli bethu.”+ 21  Waza uRute umMowabhikazi wathi: “Nayo ithe kum, ‘Ufanele uhlale kufuphi nabantu bam abaselula de basigqibe isivuno endinaso siphela.’”+ 22  Ngoko uNahomi+ wathi kuRute umolokazana wakhe:+ “Kulunge ngakumbi, ntombi yam, ukuba uphume namabhinqa akhe aselula, ukuze bangakucaphukisi kwenye intsimi.”+ 23  Yaye waqhubeka enamathele kumabhinqa aselula kaBhohazi wabhikica de saphela isivuno serhasi+ nesivuno sengqolowa. Kwaye waqhubeka ehlala noninazala.+

Umbhalo osemazantsi