Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Rute 1:1-22

1  Ke kaloku kwathi ngemihla abagwebi+ babesenza okusesikweni kwabakho indlala+ elizweni, kwaye indoda yasuka eBhetelehem+ yelakwaYuda yaya kuhlala njengomphambukeli kumhlaba wakwaMowabhi,+ yona nomfazi wayo noonyana bayo ababini.  Kwaye igama lendoda yayinguElimeleki, igama lomfazi wayo inguNahomi, namagama oonyana bayo ababini inguMahalon noKiliyon, amaEfrata+ aseBhetelehem yelakwaYuda. Ekugqibeleni bafika kumhlaba wakwaMowabhi baza baqhubeka belapho.  Ekuhambeni kwexesha uElimeleki indoda kaNahomi wafa, kangangokuba wasala noonyana bakhe ababini.  Kamva la madoda azithabathela abafazi, abafazi bakwaMowabhi.+ Igama lomnye yayinguOrpa, yaye igama lomnye linguRute.+ Kwaye baqhubeka behleli apho iminyaka elishumi.  Ekuhambeni kwexesha bobabini, uMahalon noKiliyon, bafa nabo, kangangokuba loo mfazi wasala engenabo abantwana bakhe ababini nendoda yakhe.  Yaye wasuka noomolokazana bakhe wabuya kumhlaba wakwaMowabhi, kuba wayevile emhlabeni wakwaMowabhi ukuba uYehova wayephethulele ingqalelo yakhe ebantwini bakhe+ ngokubanika isonka.+  Waphuma kwindawo awayeqhubeke ekuyo,+ bekunye naye oomolokazana bakhe bobabini, yaye baqhubeka behamba endleleni ukubuyela kwilizwe lakwaYuda.  Ekugqibeleni uNahomi wathi kubo bobabini oomolokazana bakhe: “Hambani, buyelani, ngamnye kwindlu kanina. Wanga uYehova anganenzela ububele bothando,+ kanye njengoko niye nabenza kula madoda afileyo ngoku nakum.+  Wanga uYehova anganinika isipho,+ nize nifumane indawo yokuphumla+ ngamnye kwindlu yendoda yakhe.” Waza wabanga,+ yaye baphakamisa amazwi abo balila. 10  Kwaye baqhubeka besithi kuye: “Hayi, siza kubuyela nawe ebantwini bakowenu.”+ 11  Kodwa uNahomi wathi: “Buyelani, zintombi zam. Kutheni nifanele nihambe nam? Ndisenabo na oonyana ezibilinini zam, yaye ngaba baya kuba ngamadoda enu na?+ 12  Buyelani, zintombi zam, hambani, kuba ndimdala kakhulu ukuba ndingaba nendoda. Ukuba bendithe ndinethemba nokuba ngokuqinisekileyo bendiza kuba ngowendoda ngobu busuku nokuba ngokuqinisekileyo bendiza kuzala oonyana,+ 13  beniza kubalinda na de bakhule? Beniza kuhlala nizigcinele bona ningabi namadoda? Hayi, zintombi zam, kuba kukrakra kakhulu kum ngenxa yenu, kuba isandla sikaYehova siphume nxamnye nam.”+ 14  Akutsho baphakamisa amazwi abo baza balila ngakumbi, emva koko uOrpa wamanga uninazala. Ke yena uRute, wanamathela kuye.+ 15  Ngoko wathi: “Khangela! Umninawakazi wakho ongumhlolokazi ubuyele ebantwini bakowabo nakoothixo bakhe.+ Buyela nomninawakazi wakho ongumhlolokazi.”+ 16  Yaye uRute wathi: “Musa ukundibongoza ukuba ndikushiye, ndijike ekukuphelekeni; kuba apho uya khona ndiya kuya, nalapho uchitha ubusuku khona ndiya kuchitha ubusuku.+ Abantu bakowenu baya kuba ngabantu basekhaya,+ noThixo wakho abe nguThixo wam.+ 17  Apho ufela khona ndiya kufela khona,+ ndingcwatyelwe khona. Wanga uYehova angenjenjalo kum aze ongeze+ kuko ukuba kungabikho nantoni na enokusahlula ngaphandle kokufa.” 18  Akubona ukuba uyazingisa ufuna ukuhamba naye,+ wandula ke wayeka ukuthetha naye. 19  Kwaye bobabini bahamba de baya kufika eBhetelehem.+ Kwathi kamsinya bakufika eBhetelehem, saxokozela sonke isixeko ngenxa yabo,+ yaye abafazi baqhubeka besithi: “NguNahomi lo?”+ 20  Kwaye wayesithi kwabo bafazi: “Musani ukundibiza ngokuba ndinguNahomi. Ndibizeni ngokuba ndinguMara, kuba uSomandla+ wenze ukuba kube krakra kakhulu kum.+ 21  Ndandizele ukuhamba kwam,+ yaye uYehova undibuyise ndilambatha.+ Kutheni nandibiza ngokuthi Nahomi, ekubeni inguYehova ondithobileyo+ kwaye inguSomandla ondibangele intlekele?”+ 22  Ngaloo ndlela uNahomi wabuya, uRute umfazi womMowabhi, umolokazana wakhe, ekunye naye ekubuyeni kwakhe kumhlaba wakwaMowabhi;+ yaye bafika eBhetelehem+ ekuqalisweni kokuvunwa kwerhasi.+

Umbhalo osemazantsi