Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Roma 9:1-33

9  Ndinixelela inyaniso+ ndikuKristu; andixoki,+ ekubeni isazela sam singqinelana nam kumoya oyingcwele,  ukuba ndinentlungu enkulu nengapheliyo entliziyweni yam.+  Kuba bendingade ndinqwenele ukuba mna ngokwam ndibe bendahlukanisiwe kuKristu njengalowo uqalekisiweyo esikhundleni sabazalwana bam,+ abazizalamane zam ngokwasenyameni,+  abangamaSirayeli bona,+ ekukokwabo ukwenziwa oonyana+ nokunikwa uzuko+ neminqophiso+ noMthetho+ nenkonzo engcwele+ nezithembiso;+  abangababo ookhokho+ nawaphuma kubo uKristu ngokwasenyameni:+ uThixo,+ ophezu kwako konke, makabongwe ngonaphakade. Amen.  Noko ke, asikukuba ilizwi likaThixo liye lasilela.+ Kuba asingabo bonke abaphuma kuSirayeli “abanguSirayeli” ngokwenene.+  Ingengabo nabo bonke abangabantwana+ ngenxa nje yokuba beyimbewu ka-Abraham, kodwa kwathiwa: “Oko kuya kubizwa ngokuba ‘yimbewu yakho’ kuya kuba ngoIsake.”+  Oko kukuthi, abantwana ngokwasenyameni+ abangabo ngokwenene abantwana bakaThixo,+ kodwa abantwana besithembiso+ babalelwa ekuthini bayimbewu.  Kuba ilizwi lesithembiso lalisithi: “Ngeli xesha ndiza kuza yaye uSara uya kuba nonyana.”+ 10  Kanti akuzange kuphelele kuloo meko yodwa, kodwa kanjalo naxa uRebheka wakhawula amawele+ ngandoda-nye, uIsake ukhokho wethu: 11  kuba nakuba ayengekazalwa yaye engekaqheliseli nantoni na elungileyo okanye embi,+ ukuze injongo kaThixo ngokuphathelele ukunyula iqhubeke ixhomekeke, kungekhona kwimisebenzi, kodwa kuLowo ubizayo,+ 12  kwathiwa kuye: “Omkhulu uya kuba likhoboka lomncinane.”+ 13  Kunjengokuba kanye kubhaliwe kwathiwa: “Ndamthanda uYakobi, kodwa uEsawu ndamthiya.”+ 14  Sithini na, ke ngoko? Ngaba kukho okungekho sikweni kuThixo?+ Nakanye! 15  Kuba uthi kuMoses: “Ndiya kuba nenceba kuye nabani na endisukuba ndinenceba kuye, yaye ndiya kubonisa imfesane kuye nabani na endisukuba ndibonisa imfesane kuye.”+ 16  Ngoko, ke, kuxhomekeke, kungekhona kulowo unqwenelayo nakulowo ubalekayo, kodwa kuThixo,+ onenceba.+ 17  Kuba iSibhalo sithi kuFaro: “Ndikuyekile ukuba uhlale, ukuze ndiwabonakalise ngawe amandla am, nokuze igama lam livakaliswe kuwo wonke umhlaba.”+ 18  Ngoko, ke, kulowo anqwenela ukwenjenjalo kuye uba nenceba,+ kodwa lowo anqwenela njalo kuye uyamyeka abe neenkani.+ 19  Ngoko ke uya kuthi kum: “Kutheni na ke esahlaba amadlala nje? Kuba ngubani na onokuma nxamnye nokuthanda kwakhe okucacileyo?”+ 20  Owu mntundini,+ xa ungubani wena ngokwenene, ukuba ungade uphendulane noThixo?+ Inako kusini na into exonxiweyo ukuthi kulowo uyixonxileyo, “Kutheni undenze ngale ndlela nje?”+ 21  Intoni? Akanagunya na umbumbi+ phezu kodongwe lokuba enze ngentlama enye esinye isitya sibe sesomsebenzi obekekileyo, esinye sibe sesomsebenzi ongabekekanga?+ 22  Ukuba uThixo, nangona ebengathanda ukubonakalisa ingqumbo yakhe aze enze namandla akhe aziwe, wazinyamezela ngokuzeka kade umsindo okukhulu izitya zengqumbo ezenziwe zafanelekela intshabalalo,+ 23  ukuze baziwe ubutyebi+ bozuko lwakhe kwizitya+ zenceba, azilungiselele kwangaphambili ngenxa yozuko,+ 24  oko kukuthi, thina aba, asibize kungekuphela phakathi kwamaYuda kodwa kwanaphakathi kweentlanga,+ nguban’ othini? 25  Kunjengokuba esithi kuHoseya: “Abo bangengobantu bam+ ndiya kubabiza ngokuthi ‘bantu bam,’ nalowo ubengeyontanda ngokuthi ‘ntanda’;+ 26  yaye apho kwakuthiwe kubo, ‘Aningobantu bam,’ baya kubizwa ngokuthi ‘oonyana boTHIXO ophilayo.’”+ 27  Ngaphezu koko, uIsaya uyadanduluka ngokuphathelele uSirayeli esithi: “Nangona inani loonyana bakaSirayeli lisenokuba ngangentlabathi yolwandle,+ yintsalela eya kusindiswa.+ 28  Kuba uYehova uya kubaphendulisa abasemhlabeni, akugqibe aze akukhawulezise.”+ 29  Kunjengokuba kanye uIsaya wayetshilo kwixesha langaphambili ukuthi: “Ngaphandle kokuba uYehova wemikhosi+ asishiyele imbewu, ngesasibe njengeSodom kanye, yaye ngesasenziwe saba njengeGomora kanye.”+ 30  Sithini na, ke ngoko? Sithi abantu beentlanga, nangona bengasukeli bulungisa,+ bafumana ubulungisa, ubulungisa obuphuma elukholweni;+ 31  kodwa uSirayeli, nangona esukela umthetho wobulungisa, akazange afikelele kuwo umthetho.+ 32  Ngasiphi isizathu? Ngenxa yokuba wawusukela, kungengalukholo, kodwa ngemisebenzi.+ Bakhubeka “kwilitye lesikhubekiso”;+ 33  njengoko kubhaliwe kwathiwa: “Khangela! Ndibeka eZiyon ilitye+ lesikhubekiso nolwalwa lokubetheka,+ kodwa lowo ukholwayo kulo akayi kudaniswa.”+

Umbhalo osemazantsi