Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Roma 7:1-25

7  Ngaba anazi na, bazalwana, (kuba ndithetha kwabo bawaziyo umthetho,) ukuba uMthetho uyinkosi phezu komntu lo gama ephila?+  Ngokomzekelo, umfazi otshatileyo ubotshiwe ngumthetho kwindoda yakhe ngoxa isaphila; kodwa ukuba ithe yafa indoda yakhe, ukhululekile emthethweni wendoda yakhe.+  Ngoko, ke, ngoxa indoda yakhe isaphila, uya kubizwa ngokuthi ngumkrexezikazi ukuba uba ngowenye indoda.+ Kodwa ukuba ithe yafa indoda yakhe, ukhululekile emthethweni wayo, khon’ ukuze angabi ngumkrexezikazi ukuba uba ngowenye indoda.+  Ngoko, bazalwana bam, nani nenziwa abafileyo kuwo uMthetho+ ngawo umzimba kaKRISTU, ukuze nibe ngabomnye,+ abalowo wavuswayo kwabafileyo,+ ukuze sibe nokuthwala isiqhamo+ kuThixo.  Kuba xa sasivumelana nenyama,+ iinkanuko zesono ezazivuselelwa nguMthetho zazisebenza kumalungu ethu ukuze sibe nokuvelisa isiqhamo esisa ekufeni.+  Kodwa ngoku sikhululwe kuwo uMthetho,+ kuba siye safa+ koko kwakusibambile, ukuze sibe ngamakhoboka+ ngengqiqo entsha ngomoya,+ kungekhona ngengqiqo endala ngengqokelela yemithetho ebhaliweyo.+  Sithini na ke ngoko? Ngaba uMthetho usisono?+ Nakanye! Ngokwenene ngendingasazanga isono+ ukuba bekungengaMthetho; ngokomzekelo, ngendingayazanga inkanuko+ ukuba uMthetho ubungatshongo ukuthi: “Uze ungakhanuki.”+  Isono ke, sifumene ithuba ngawo umyalelo,+ sandivusela yonke inkanuko, kuba ngaphandle komthetho isono sifile.+  Enyanisweni, ndandingophilileyo ngaphandle komthetho;+ kuthe ke kwakufika umyalelo,+ sabuyela ebomini kwakhona isono, mna ndafa.+ 10  Yaye umyalelo owawumiselwe ukusa ebomini,+ ndawufumana usingisa ekufeni.+ 11  Kuba isono, safumana ithuba ngawo umyalelo, sandilukuhla+ saza ngawo sandibulala. 12  Ngoko ke uMthetho ungcwele,+ nomyalelo ungcwele, unobulungisa+ yaye ulungile.+ 13  Kusuke na, ngoko, okulungileyo kwaba kukufa kum? Nakanye! Kodwa isono saba kuko ukufa, ukuze sibe nokubonakaliswa njengesono esibangela ukufa kum ngako oko kulungileyo;+ ukuze isono sibe sisono ngakumbi ngawo umyalelo.+ 14  Kuba siyazi ukuba uMthetho ngowokomoya;+ kodwa mna ndingowokwenyama, ndithengiswe phantsi kwesono.+ 15  Kuba oko ndikusebenzayo andikwazi. Kuba oko ndikunqwenelayo, andikuqheliseli; kodwa oko ndikuthiyileyo koko ndikwenzayo. 16  Noko ke, ukuba oko ndingakunqweneliyo koko ndikwenzayo,+ ndiyavuma ukuba uMthetho usulungekile.+ 17  Kodwa ngoku lowo ukusebenzayo ayisendim, kodwa sisono esihleli kum.+ 18  Kuba ndiyazi ukuba kum, oko kukuthi, kwinyama yam, akuhlali nto ilungileyo;+ kuba umnqweno+ ukho kum, kodwa amandla okwenza+ oko kuhle akakho. 19  Kuba okulungileyo endikunqwenelayo andikwenzi,+ kodwa okubi endingakunqweneliyo kuko endikuqheliselayo. 20  Ukuba oko ndingakunqweneliyo koko ndikwenzayo, lowo ukusebenzayo ayisendim, kodwa sisono esihleli kum.+ 21  Ngoko, ndifumana lo mthetho kum: ukuba xa ndinqwenela ukwenza okulungileyo,+ kusuke kubekho okubi kum.+ 22  Ngokwenene ndiyayoliswa+ ngumthetho kaThixo ngokomntu endinguye+ ngaphakathi, 23  kodwa ndibona omnye umthetho emalungwini am+ usilwa+ nomthetho wengqondo yam+ yaye undithimbela emthethweni wesono+ osemalungwini am. 24  Hayi usizana endilulo! Ngubani na oya kundihlangula kulo mzimba usisisulu sokufa?+ 25  Ndiyambulela uThixo ngaye uYesu Kristu iNkosi yethu!+ Ngoko, ke, ngengqondo yam mna ngokwam ndilikhoboka lomthetho kaThixo,+ kodwa ngomzimba wam ndilelomthetho wesono.+

Umbhalo osemazantsi